yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Гроші і кредит.Менеджмент->Содержание->7.2. Бюджетний устрій і бюджетна  система

Финанси

7.2. Бюджетний устрій і бюджетна  система

 

          У державних формуваннях будь-якого типу обов’язковим елементом є бюджетна система. Структура бюджетної системи визначається бюджетним устроєм.

    Бюджетний устрій – організація і принципи побудови бюджетної системи, її структури, розподіл доходів і видатків між окремими ланками, правові основи функціонування бюджетів, встановлення характеру взаємовідносин між окремими ланками бюджетної системи.

   Бюджетний устрій базується на економічних відносинах і юридичних нормах, що визначають компетенцію центральних і місцевих органів влади по здійсненню бюджетного процесу, по взаєминах між різними видами бюджетів  тощо.

   Бюджетний устрій знаходиться в безпосередній залежності від державного устрою (федеральна або унітарна держава). В унітарних державах (Японія, Італія, Франція, Англія, Україна, Польща), як правило, є два рівні бюджетів: державний і місцеві. У федеральних державах (Росія, США, Німеччина, Канада і ін.) – три ланки: федеральний бюджет, бюджети членів федерації (штатів, кантонів, республік) і місцеві бюджети. Різноманітністю відрізняється і система місцевих бюджетів, що відповідає адміністративно-територіальному поділу відповідної країни.

   Бюджетний устрій України визначається державним устроєм та адміністративно-територіальним поділом України

        Головне місце в бюджетному устої займає бюджетна система.

Бюджетна система -  заснована на економічних відносинах і правових нормах сукупність бюджетів окремих адміністративно-територіальних формувань  кожної держави.

  Правові основи бюджетної системи України встановлюють Конституція України і Бюджетний кодекс України, інші законодавчі акти (див. рис.7.4.) Складовими елементами бюджетної системи є її структура, принципи побудови і організація функціонування. Структурно бюджетна система України складається з державного бюджету України  і місцевих бюджетів.

До місцевих бюджетів відносяться: бюджет АР Крим, обласні, районні бюджети, бюджети районів в містах і бюджети місцевого самоврядування. Бюджетами місцевого самоврядування є бюджети територіальних громад сіл, селищ, міст і їх об’єднань. Всі ці бюджети є окремими ланками бюджетної системи.

 

 

 

 

 

1.

 

Бюджет є особливою економічною формою перерозподільних відносин, пов’язаних з вилученням в розпорядження держави частини ВВП і її використанням для задоволення потреб всього суспільства і окремих його державно-територіальних формувань

 

 

 

2.

 

За допомогою бюджету здійснюється перерозподіл ВВП між галузями економіки, територіями країни, сферами суспільної діяльності

 

 

 

3.

 

Пропорції бюджетного перерозподілу вартості визначаються потребами розширеного відтворення в цілому і завданнями, що стоять перед суспільством на кожному історичному етапі його розвитку

 

 

4.

 

Галузь бюджетного розподілу займає центральне місце у складі державних фінансів, що обумовлене головною роллю бюджету в порівнянні з іншими їх ланками

 

 

  Рис.7.2. Особливості  бюджету

 

 

Сукупність всіх бюджетів, що входять до складу бюджетної системи України, є зведеним бюджетом України.

Зведений бюджет – це сукупність показників бюджетів, які використовуються для аналізу і прогнозування економічного і соціального розвитку держави.

Зведений бюджет України  включає показники Державного бюджету України, зведеного бюджету АРК, зведених бюджетів областей і міст Києва і Севастополя.

Зведений бюджет АРК включає показники бюджету  Автономної Республіки Крим, зведених бюджетів її районів і бюджетів міст республіканського підпорядкування.

Зведений бюджет області включає показники обласного бюджету, зведених бюджетів районів і бюджетів міст обласного значення цієї області.

Зведений бюджет району включає показники районних бюджетів, бюджетів міст районного значення, селищних і сільських бюджетів цього району.

Зведений бюджет міста з районним поділом включає показники міського бюджету і бюджетів районів, що входять в його склад. У випадку якщо місту або району в місті адміністративно підпорядковані інші міста, селища або села, зведений бюджет міста або району в місті включає показники бюджетів цих міст, селищ і сіл.

Схематично структура бюджетної системи зображена на рис.7.3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           

 

    Державний бюджет

               України

 

     Бюджет

  Автономної республ. Крим

 
 

 

     Районні

    бюджети

      (484)

 

     Обласні

    бюджети

        (24)

 
Рис. 7.3. Склад бюджетної системи України

 

Бюджетним кодексом України визначені основні принципи бюджетної системи України:                                                                                                                                                1) принцип єдності бюджетної системи України єдність бюджетної системи України забезпечується єдиною правовою базою, єдиною грошовою системою, єдиним регулюванням бюджетних відносин, єдиною бюджетною класифікацією, єдністю порядку виконання бюджетів і ведення бухгалтерського обліку і звітності;  

2) принцип збалансованості повноваження на здійснення витрат бюджету повинні відповідати об’єму надходжень до бюджету на відповідний бюджетний період;

3) принцип самостійності Державний бюджет України і місцеві бюджети є самостійними. Держава не несе відповідальності коштами державного бюджету за бюджетні зобов’язання органів влади АРК і органів місцевого самоврядування, які, у свою чергу, не несуть відповідальності коштами відповідних бюджетів за бюджетні зобов’язання один одного, а також за бюджетні зобов’язання держави. Самостійність бюджетів забезпечується  

закріпленням за ними відповідних джерел доходів, правом відповідних органів державної влади, органів влади АРК  і органів місцевого самоврядування на визначення   напрямів використання засобів  відповідно до законодавства України, правом Верховної Ради АРК та відповідних рад самостійно і незалежно один від одного розглядати і затверджувати відповідні бюджети;

 

 

                                                                                                         

 

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ

 

 

Бюджетний кодекс України

 

 

 

 

Закон про державний бюджет України

 

Інші законодавчі акти, регулюючі бюджетні відносини

 

 

 

Нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України

 

 

 

Нормативно-правові акти центральних органів  виконавчої

влади

 

 

Рішення органів АРК, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування

 

 

Рис.7.4. Склад бюджетного законодавства України

 

4) принцип повноти – до складу бюджетів підлягають включенню всі надходження до бюджетів і витрати бюджетів, що здійснюютьсявідповідно до  нормативно – правових актів органів державної влади, органів влади АРК, органів місцевого самоврядування;

5) принцип обгрунтованості – бюджет формується на реалістичних макро-  показниках економічного і соціального розвитку держави і розрахунках надходжень до бюджету і витрат бюджету, здійснюваних згідно затвердженим методикам і правилам;

6) принцип ефективності – при складанні і виконання бюджетів всі учасники бюджетного процесу повинні прагнути до досягнення запланованих цілей при залученні мінімального об’єму бюджетних коштів і досягнення максимального результату при використанні визначеного бюджетом об’єму коштів;

7) принцип субсидіарності розподіл видів витрат між державним бюджетом і місцевими бюджетами, а також між місцевими бюджетами повинно базуватися на максимально можливому наближенні надання суспільних послуг до їх безпосереднього споживача;                                                                                                                  8) принцип цільового використання бюджетних коштів бюджетні кошти

 використовуються тільки на  цілі, визначені бюджетними призначеннями;

9) принцип справедливості та неупередженості бюджетна система України будується на принципах справедливого і неупередженого розподілу суспільного багатства між громадянами і територіальними громадами;

10) принцип публічності та  прозорості Державний бюджет України і місцеві бюджети затверджуються, а рішення щодо звіту про їх виконання ухвалюються відповідно ВР України, Верховною Радою АРК і відповідними радами;

11) принцип відповідальності учасників бюджетного процесу кожен учасник бюджетного процесу несе відповідальність за свої дії або бездіяльності на кожній стадії бюджетного процесу.  

          В ході реалізації основ державної бюджетної політики всі принципи бюджетної системи діють і застосовуються в бюджетному процесі в єдності і взаємозв’язку.

 

 

39