yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Гроші і кредит.Менеджмент->Содержание->8.2. Доходи державного бюджету і їх класифікація

Финанси

8.2. Доходи державного бюджету і їх класифікація

 

Доходи державного бюджету – частина централізованих фінансових ресурсів держави, необхідних для виконання  її функцій; фінансова база діяльності держави.

Доходи державного бюджету виражають економічні відносини, що виникають в процесі формування основного  загальнодержавного фонду грошових коштів.

Формою прояву цих відносин  виступають різні види платежів юридичних і фізичних осіб до бюджету

По своєму  матеріально-речовому втіленню доходами бюджету є грошові кошти, що поступають в безвідплатному і безповоротному порядку, відповідно до бюджетного і податкового законодавства, в розпорядження органів державної влади. Їх склад, форми мобілізації залежать від системи і методів господарювання, а також від економічних завдань, що вирішуються суспільством в той або інший період.

Склад доходів державного бюджету визначається  Бюджетним кодексом України і законами про державний бюджет на відповідний бюджетний рік.

Доходи державного бюджету (і  інших  бюджетів, що входять в бюджетну систему України), класифікуються по наступних розділах:

1)    податкові  надходження;

2)    неподаткові  надходження;

3)    доходи від операцій з капіталом;

4)    трансферти.

Податковими надходженнями визнаються передбачені податковими законами України загальнодержавні і місцеві податки, збори і інші обов’язкові платежі.

Неподатковими надходженнями визнаються:

·        доходи від власності і підприємницької діяльності;

·        адміністративні збори і платежі, доходи від некомерційного  і  побічного продажу;

·        надходження від штрафів і фінансових санкцій;

·        інші неподаткові надходження.

Трансферти це кошти, отримані від інших органів державної влади, органів влади АРК, органів місцевого самоврядування, інших держав або міжнародних організацій на безвідплатній і неповоротній основі.

Починаючи з 2000 року, державний бюджет України ділиться на дві складові частини: загальний фонд і спеціальний фонд, що повинне забезпечити прозору і реальну систему оцінки всіх джерел доходів і визначити пріоритети їх використання.

Доходи загального фонду державного бюджету (загальні доходи) призначені для забезпечення фінансовими ресурсами загальних витрат бюджету.

Доходи спеціального фонду державного бюджету (спеціальні доходи) включають доходи, призначені на конкретну мету.

Загальний фонд бюджету включає:

1)    всі доходи бюджету, окрім призначених для зарахування до спеціального фонду;

2)    всі витрати бюджету за рахунок надходжень до загального фонду бюджету;

3)    фінансування загального фонду бюджету.

        Спеціальний фонд бюджету включає:

1)    бюджетні призначення на витрати за рахунок конкретних певних джерел надходжень;

2)    гранти або дари , отримані розпорядниками бюджетних коштів на конкретну мету;

3)    різницю між доходами і витратами спеціального фонду бюджету.

Платежі за рахунок спеціального фонду здійснюються в межах коштів, що поступили до цього фонду на відповідну мету.

Розподіл бюджету на загальний і спеціальний фонди визначається законом про Державний бюджет України.

 Особливістю і перевагою Бюджетного кодексу України є те, що в нім визначення джерел доходів бюджетів запропоноване в такій формі, яка не протирічить майбутнім змінам  в податковому законодавстві. У Кодексі встановлений виключно перелік платежів, які закріплюються тільки за місцевими бюджетами (ст.64-69). Відповідно решта платежів, які не зараховуються до місцевих бюджетів, повинна поступати виключно до Державного бюджету України. Тому у разі зміни системи оподаткування в Україні корективи вноситимуться до окремих статей Бюджетного кодексу, які визначають склад доходів місцевих бюджетів.

Податкові надходження є вагомою складовою частиною доходів Державного бюджету України.

До  податкових надходжень державного бюджету відносяться:

·        податок на прибуток підприємств (окрім прибутку підприємств комунальної власності);

·        збір за спеціальне використання водних ресурсів і збір за користування водою для потреб гідроенергетики і водного транспорту;

·         збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету;

·        збір за спеціальне використання лісових ресурсів державного значення;

·        платежі за користування надрами  загальнодержавного значення;

·        плата за використання інших природних ресурсів;

·        ПДВ з  вироблених в Україні товарів (робіт, послуг);

·        ПДВ з ввезених на територію України товарів ( робіт, послуг);

·        акцизний збір з вироблених в Україні товарів;

·         акцизний збір з ввезених на територію України товарів;

·        мито на товари, які ввозяться суб’єктами підприємницької діяльності і ввозяться (пересилаються) громадянами;

·        мито на нафтопродукти, транспортні засоби і шини до них, які ввозяться суб’єктами підприємницької діяльності і громадянами;

·        мито на товари, які вивозяться суб’єктами підприємницької діяльності;

·        надходження плати за надання послуг з оформлення документів на право виїзду за кордон;

·        збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства;

·        інші податки і збори, встановлені законодавством.

Останніми роками  зростає питома вага неподаткових надходжень в доходах державного  бюджету.

Неподаткові надходження державного бюджету складаються з надходжень від власності і підприємницької діяльності установ і організацій державної форми власності і  включають:  

·        надходження від приватизації державного майна;

·        перевищення валових доходів над витратами НБУ;

·        рентну плату за нафту і природний газ, що видобуваються в Україні;

·        дивіденди, нараховані на долю майна, що знаходиться в державній власності;

·        надходження від грошово-речових лотерей.

До неподаткових надходжень відносяться також адміністративні збори і платежі, доходи від некомерційного і побічного продажу, зокрема:

·        плата за надання послуг службою дозвільної системи органів внутрішніх справ;

·        плата за оренду цілісних майнових комплексів і іншого майна;

·        державне мито, в частині, яка згідно із законодавством, зараховується до державного бюджету;

·        єдиний збір, що стягується в пунктах пропуску через державний кордон України.

Неподатковими також вважаються надходження від штрафів і фінансових санкцій, до яких відносяться:

·        суми, стягнуті з винних осіб за збиток, нанесений  підприємству, установі, організації;

·        адміністративні штрафи і інші грошові стягнення, окрім адміністративних штрафів, які накладаються виконавськими  органами відповідних рад, районними державними адміністраціями;

·        надходження штрафних санкцій за порушення правил пожежної безпеки тощо.

                До інших неподаткових надходжень відносяться:

·        надходження коштів від реалізації конфіскованого майна по матеріалах митних, правоохоронних і ін. органів;

·        надходження сум кредиторської і депонентської заборгованості підприємств, установ і організацій, щодо яких закінчився термін позовної давності;

·        надходження коштів від реалізації надлишків озброєння, військової і спеціальної техніки, іншого майна  Озброєних Сил України і інших військових формувань;

·        відрахування від плати за транзит через територію України природного газу, нафти, аміаку;

·        інші надходження.

             Доходи від операцій з капіталом включають:

·        надходження від продажу землі і нематеріальних активів;

·        надходження коштів від реалізації безгоспного майна, кладів;

·        надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і коштовних каменів;

·        надходження від реалізації матеріальних цінностей державного резерву;

·        інші надходження, визначені законодавством.

Офіційні трансферти – це кошти, які поступають до державного бюджету від інших органів державної влади, бюджету АРК, інших місцевих бюджетів, а також від міжнародних організацій і урядів зарубіжних держав, наданих на безкоштовній і безповоротній основі

 

 

43