yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Гроші і кредит.Менеджмент->Содержание->8.5. Бюджетний процес на загальнодержавному рівні

Финанси

8.5. Бюджетний процес на загальнодержавному рівні

 

Велика роль у бюджетному процесі відводиться бюджетному плануванню, яке охоплює складання проектів бюджетів, їхній розгляд і затвердження, оскільки від правильного визначення планових показників бюджету залежить якість його виконання.

Порядок бюджетного планування визначається нормами Бюджетного кодексу України та передбачає декілька стадій. Кабінет міністрів України розробляє проект закону про Державний бюджет на відповідний рік, Міністр фінансів відповідає  за складання проекту закону про Державний бюджет України, визначає основні організаційно-методичні засади бюджетного планування, які використовуються для підготовки бюджетних запитів і розроблення  пропозицій проекту Державного бюджету України.

Стадія 1. Підготовка до складання проекту бюджету.

         Формування проекту бюджету держави передує аналітична робота, що проводиться Мінекономіки, Мінфіном, НБУ, іншими органами влади за такими напрямками:

-        розробка основних макропоказників економічного і соціального

     розвитку України на наступний бюджетний період;

-        аналіз виконання бюджету у минулому році та очікуване виконання

     в поточному бюджетному періоді;

-        визначення загального рівня доходів і видатків бюджету, оцінка

     обсягу фінансування бюджету для складання пропозицій щодо 

     проекту Державного бюджету України;

-        методично-нормативна робота щодо особливостей складання

     розрахунків до проекту бюджету на наступний рік;

-        визначення основних напрямів бюджетної політики на наступний

     бюджетний період.

Національний банк України до 1 квітня року, що передує плановому, подає до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України:

-         проект основних засад грошово-кредитної політики на наступний бюджетний період;

-         проект кошторису доходів та видатків Національного банку України на наступний бюджетний період.

Не пізніше 1 червня (або першого наступного за цією датою дня пленарних засідань Верховної Ради України) у Верховній Раді України відбуваються парламентські слухання з питань бюджетної  політики на наступний бюджетний період. З доповіддю про Основні напрями бюджетної  політики на наступний бюджетний період виступає  прем'єр-міністр України або за його дорученням міністр фінансів України

Проект  Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період містить пропозиції Кабінету Міністрів України щодо:

1)граничного розміру дефіциту (профіциту) Державного бюджету України у відсотках до прогнозного річного обсягу ВВП;

2)частки прогнозного річного обсягу ВВП, що перерозподіляється через Зведений бюджет України;

3) граничного обсягу державного боргу та його структури;

4) питомої ваги обсягу міжбюджетних трансфертів у видатках Державного бюджету України і коефіцієнта вирівнювання для місцевих бюджетів;

5) питомої ваги капітальних вкладень у видатках Державного бюджету України та пріоритетних напрямів їх використання;

6) взаємовідносин Державного бюджету України з місцевими бюджетами в наступному бюджетному періоді;

7) змін до законодавства, прийняття яких є необхідним для реалізації бюджетної політики держави;

8) переліку головних розпорядників коштів Державного бюджету України;

9)  захищених  статей   видатків бюджету;

10)                   обгрунтування необхідності поділу бюджету на загальний та спеціальний фонди.

                   За результатами парламентських слухань  Верховна Рада України приймає постанову про схвалення або взяття до відома Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період.

         Стадія 2. Розробка та розгляд пропозицій проекту Державного

                           бюджету України

Для підготовки пропозицій  проекту Державного бюджету України Міністерство фінансів України розробляє і доводить до головних розпорядників бюджетних коштів інструкції щодо підготоки бюджетних запитів. Бюджетний  запит  - це документ, що підготовлений розпорядником бюджетних коштів, містить пропозиції з відповідними обгрунтуваннями відносно обсягу бюджетних коштів, необхідних для його діяльності на наступний бюджетний період.

Головні розпорядники бюджетних коштів організують розроблення бюджетних запитів для подання Міністерству фінансів України, несуть відповідальність за своєчасність, достовірність і зміст поданих бюджетних запитів, які мають містити всю інформацію, необхідну для аналізу показників пректу Державного бюджету України.

На основі результатів  аналізу Міністр фінансів України приймає рішення про включення бюджетного  запиту до пропозиції проекту Державного бюджету України перед поданням його на розгляд Кабінету Міністрів України.

Міністерство фінансів України в період підготовки пропозицій до проекту Державного бюджету України розглядає і приймає заходи по усуненню розбіжностей з головними розпорядниками бюджетних коштів. 

Міністерство  фінансів України подає проект  Державного бюджету на розгляд Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України приймає постанову щодо схвалення проекту закону про Державний бюджет та подає його разом з відповідними матеріалами Верховній Раді України  не пізніше 15 вересня року, що передує плановому.

 Стадія 3. Прийняття Державного бюджету.

Не пізніше ніж через п’ять днів після подання Кабінетом Міністрів України проекту закону про Державний бюджет України до Верховної Ради України  міністр фінансів України представляє його на пленарному засіданні Верховної Ради України.  Голова Комітету Верховної Ради України з питань бюджету доповідає про   відповідність проекту закону про Державний бюджет України  вимогам Бюджетного кодексу, Основним напрямам бюджетної політики на наступний бюджетний період та пропозиціям Верховної Ради України до Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період.

      Після прийняття до розгляду представленого проекту закону про Державний бюджет  Верховна Рада України готує цей проект до першого читання.

       Загалом процедура прийняття закону про державний бюджет проходить три читання.

       Закон про Державний бюджет України приймається Верховною Радою України до  1 грудня року, що передує плановому.

       Однією із стадій бюджетного процесу на загальнодержавному рівні є

виконання Державного бюджету, яке полягає в мобілізації запланованих доходів і фінансуванні передбачених витрат.

      Організація виконання Державного бюджету покладена на  Кабінет Міністрів України, оперативна робота здійснюється Міністерством фінансів, Державною  податковою службою і Державним казначейством.

       В Україні застосовується казначейська форма обслуговування Державного бюджету України, що передбачає здійснення Державним казначейством України:

1)   операцій із коштами державного бюджету;

2)   розрахунково-касового обслуговування розпорядників бюджетних коштів;

3)   контролю бюджетних повноважень при зарахуванні надходжень, ухваленні зобов’язань і проведенні платежів;

4)   бухгалтерського обліку і складання звітності про виконання державного бюджету.

         Державний бюджет України виконується на підставі розпису доходів і витрат, що затверджується міністром фінансів України згідно бюджетним призначенням в місячний термін після набуття чинності закону про Державний бюджет України. До затвердження розпису міністром фінансів затверджується тимчасовий розпис на відповідний період. Екземпляр затвердженого бюджетного розпису передається в Комітет Верховної Ради України з  питань бюджету з подальшим інформуванням про внесені до неї зміни

            Міністр фінансів України протягом бюджетного періоду забезпечує відповідність розпису Державного бюджету встановленим бюджетним призначенням.

             Складання звіту про виконання державного бюджету України і затвердження його Парламентом – остання стадія бюджетного процесу.   Річний звіт про виконання закону про Державний бюджет України подається Кабінетом Міністрів України Верховній Раді України не пізніше  1 травня року, наступного після  звітного.   

 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

 

1.  Що являє собою державний бюджет як економічна категорія?

2.  У чому виражається матеріальний зміст державного бюджету?

3.      Як класифікуються доходи  державного бюджету?

4.  Які використовуються методи і джерела формування доходів державного бюджету?

5.  Чим визначається склад витрат бюджету і які витрати фінансуються з державного бюджету?

6.  Назвіть основні стадії бюджетного процесу.

7.       Які показники характеризують стан бюджету?

8.       Що таке бюджетний дефіцит?

9.       Які причини виникнення бюджетного дефіциту?

10.  Назвіть джерела фінансування бюджетного дефіциту.

11.  Які завдання вирішуються в ході бюджетного планування?

12.  Який порядок складання, розгляду і затвердження державного бюджету в Україні?

13.  У чому полягає сутність виконання бюджету?

14.  Яким чином здійснюється контроль  дотримання бюджетного законодавства в Україні?

 

 

 

46