yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Гроші і кредит.Менеджмент->Содержание->10.5. Видатки місцевих бюджетів

Финанси

10.5. Видатки місцевих бюджетів

 

         Видатки місцевих бюджетів багато в чому залежать від бюджетної політики, що проводиться в державі, і ступеню децентралізації управління соціальною сферою. Все це є вирішальним чинником, що впливає на обсяг фінансових ресурсів, що проходить по каналах місцевих бюджетів, на їх питому вагу в загальнодержавних бюджетних витратах.

         Співвідношення обсягів видатків, що проходять через різні види бюджетів, в різних країнах не однаково. Так, в Німеччині, Фінляндії, Норвегії, Франції за рахунок територіальних бюджетів витрачається коштів більш ніж за рахунок центрального бюджету. Такі відмінності пояснюються певними рівнями фінансової відповідальності центральних і регіональних (місцевих) органів влади за здійснення головним чином соціальних програм, фінансування яких є найбільш крупною частиною бюджетних витрат.

         У видатках місцевих  бюджетів основне місце займають асигнування на соціально-культурні об’єкти. У Германії ці видатки складають 1/4 видатків місцевих бюджетів, в Японії і Франції – більше 1/3, а в бюджетах Великобританії і США – понад 40%. У ряді країн (Німеччина, США) за рахунок територіальних бюджетів покриваються витрати на вищі учбові заклади.

         За рахунок місцевих бюджетів фінансується і охорона здоров’я. Наприклад, в Норвегії, Швейцарії, Фінляндії ці видатки складають більше 50% бюджетних видатків.

         Найважливішою статтею видатків місцевих бюджетів є асигнування на житлово-комунальне господарство (житло, водоканалізаційні і транспортні підприємства, міське впорядкування, дорожнє господарство).

         З регіональних бюджетів фінансуються видатки на утримання місцевих органів влади, правопорядку, в деяких країнах – судів.

         Однією з істотних статей бюджетних видатків є видатки, пов’язані з погашенням позик і сплатою відсотків по них. Наприклад, у Франції на сплату відсотків по позиках доводиться виділяти більше 10 %, а на погашення отриманих позик – близько 20% всіх видатків бюджетів муніципалітетів.

         Залежно від впливу на процес розширеного відтворення видатки бюджету можуть бути поточними та капітальними.

         Поточні видатки пов’язані з наданням бюджетних коштів юридичним особам на їх утримання та покриття поточних потреб. Ці видатки включають витрати на державне споживання (утримання економічної та соціальної інфраструктури, поточні витрати бюджетних установ тощо).

         Капітальні видатки являють собою грошові витрати, пов’язані з вкладенням в основний капітал виробничого й невиробничого призначення та приріст запасів. Вони включають капіталовкладення за рахунок бюджету в галузі виробництва, інвестиційні субвенції, довгострокові бюджетні кредити підприємствам та місцевим органам влади.

         У процесі витрачання коштів місцевих бюджетів яскраво виявляється зміст основних функцій і завдань, що виконують органи місцевого самоврядування. Склад, структура і динаміка бюджетних видатків відображають державні, регіональні та місцеві пріоритети соціально-економічного розвитку. Бюджетні видатки дають можливість розкрити економічну сутність місцевих бюджетів як фінансової бази місцевого самоврядування, існування якого підпорядковано вирішенню основного завдання – забезпечення населення суспільними послугами, всебічний і гармонійний розвиток всіх територій країни.

         Структура видатків місцевих бюджетів підтверджує їх чітко окреслену соціальну спрямованість, тому що на соціальний захист і соціальне забезпечення, утримання об’єктів соціально-культурної сфери витрачається більше 70% коштів місцевих бюджетів України. Не менш важливим напрямом використання коштів місцевих бюджетів є видатки, пов’язані з економічною діяльністю місцевої влади у сфері промисловості, будівництва, транспорту, зв’язку та інших галузей місцевого господарства, охороною навколишнього природного середовища.

         Видатки місцевих бюджетів в Україні можна згрупувати за такими цілями:

-         фінансування закладів та установ культури, освіти, охорони здоров’я, соціального захисту;

-         утримання органів влади та місцевого самоврядування;

-         фінансування підприємств житлово-комунального господарства та заходів з благоустрою поселень.

         В Україні видатки місцевих бюджетів включають бюджетні призначення, встановлені рішенням про місцевий бюджет, на конкретні цілі, пов’язані з реалізацією програм, перелік яких визначений Бюджетним кодексом.

        Бюджетним кодексом передбачені критерії  розмежування видів видатків між місцевими бюджетами. Таке розмежування здійснюється на основі принципу субсидіарності з урахуванням критеріїв повноти надання послуги і наближення її до безпосереднього споживача. Згідно цим критеріям види видатків діляться на наступні групи:

         1) перша група – видатки на фінансування бюджетних установ і заходів, які забезпечують необхідне першочергове надання соціальних послуг, гарантованих державою, і які розташовані найближче до споживачів (здійснюються з бюджетів сів, селищ, міст і їх об’єднань);

         2) друга група – видатки на фінансування бюджетних установ і заходів, що забезпечують надання основних соціальних послуг, гарантованих державою для всіх громадян України (здійснюються з бюджетів міст республіканського АРК і міст обласного значення, а також  районних бюджетів);

         3) третя група – видатки на фінансування бюджетних установ і заходів, що забезпечують гарантовані державою соціальні послуги для окремих категорій громадян, або фінансування програм, потреба в яких існує у всіх регіонах України (здійснюються з бюджету АРК і обласних бюджетів).

         З бюджетів міст Києва і Севастополя здійснюються витрати всіх трьох груп. 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

 

1.     Дайте визначення місцевих фінансів.

2.     Яка роль місцевих фінансів в економічному і соціальному розвитку території?

3.     Охарактеризуйте склад місцевих фінансових ресурсів.

4.     Визначите суть і значення місцевих бюджетів.

5.     Які бюджети входять до складу місцевих бюджетів в Україні?

6.     Назвіть  джерела формування доходів місцевих бюджетів.

7.     У чому полягають основні положення Європейської хартії місцевого управління відносно бюджетів самоврядування?

8.     Назвіть основні доходи місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні об’ємів міжбюджетних трансфертів.

9.     Які доходи місцевих бюджетів не враховуються при визначенні об’єму міжбюджетних трансфертів?

10.           Охарактеризуйте основні видатки місцевих бюджетів.

 

 

 

60