yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Гроші і кредит.Менеджмент->Содержание->12. ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ

Фінінсовий облік

12. ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ

1. Склад та елементи фінансової звітності

2. Розкриття інформації у фінансовій звітності

 

Фінансова звітність – бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період.

Фінансова звітність складається з: балансу, звіту про фінансові результати, звіту про рух грошових коштів, звіту про власний капітал і приміток до звітів.

Форма 1 «Баланс» складається з метою надання користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан підприємства на звітну дату. У балансі відображаються активи, зобов'язання та власний капітал підприємств. Зміст і форма балансу та загальні вимоги до розкриття його статей визначаються П(С)БО 2 «Баланс».

Форма 2 «Звіт про фінансові результати» складається з метою надання користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації про доходи, витрати, прибутки і збитки від діяльності підприємства за звітний період. Зміст і форма звіту про фінансові результати та загальні вимоги до розкриття його статей визначаються П(С)БО 3 «Звіт про фінансові результати».

Форма 3 «Звіт про рух грошових коштів» складається з метою надання користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації про зміни, що відбулися у грошових коштах підприємства та їх еквівалентах за звітний період. У звіті про рух грошових коштів наводяться дані про рух грошових коштів протягом звітного періоду в результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності. Зміст і форма звіту про рух грошових коштів та загальні вимоги до розкриття його статей визначаються П(С)БО 4 «Звіт про рух грошових коштів».

Форма 4 «Звіт про власний капітал» складається з метою розкриття інформації про зміни у складі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду. Зміст і форма звіту про власний капітал та загальні вимоги до розкриття його статей визначаються П(С)БО 5 «Звіт про власний капітал».

У примітках до фінансових звітів розкривається інформація щодо: виправлення помилок, які мали місце в попередніх періодах; змін в облікових оцінках, які мають суттєвий вплив на поточний період або, як очікується, суттєво будуть впливати на майбутні періоди. Порядок складання приміток до фінансових звітів визначається П(С)БО 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах».

Звітним періодом для складання фінансової звітності є календарний рік. Баланс підприємства складається на кінець останнього дня звітного періоду.

Проміжна (місячна, квартальна) звітність, яка охоплює певний період, складається наростаючим підсумком з початку звітного року.

Перший звітний період новоствореного підприємства може бути меншим за 12 місяців, але не може бути більшим за 15 місяців. Звітним періодом підприємства, що ліквідується, є період з початку року до моменту ліквідації.

Фінансові звіти містять статті, склад і зміст яких визначаються відповідними П(С)БО.

Стаття наводиться у фінансовій звітності, якщо відповідає таким критеріям:

1) існує ймовірність надходження або вибуття майбутніх економічних вигод, пов'язаних з цією статтею;

2) оцінка статті може бути достовірно визначена.

До фінансової звітності включаються показники діяльності філій, представництв, відділень та інших відособлених підрозділів підприємства.

У рядках форм фінансової звітності, які не мають показників, ставиться прочерк.

Розкриття інформації у фінансовій звітності передбачає надання данних про:

1) назву, організаційно-правову форму та місцезнаходження підприємства (країну, де зареєстроване підприємство, адресу його офісу);

2) короткий опис основної діяльності підприємства;

3) назву органу управління, у віданні якого перебуває підприємство, або назву його материнської (холдингової) компанії;

4) середню кількість працівників підприємства протягом звітного періоду;

5) дату затвердження звітності та орган управління підприємством, що її затвердив.

Кожний фінансовий звіт повинен містити дату, станом на яку  наведені  його  показники, або період, який він охоплює.

У фінансовій звітності повинна бути вказана валюта, в якій відображені елементи звітності, та одиниця її виміру.

Якщо валюта звітності відрізняється від валюти, в якій ведеться бухгалтерський облік, то підприємство повинно розкривати причини цього та методи, що були використані для переведення фінансових звітів з однієї валюти в іншу.

Підприємство повинно висвітлювати обрану облікову політику шляхом опису: принципів оцінки статей звітності, методів обліку щодо окремих статей звітності.

Інформація, що підлягає розкриттю, наводиться безпосередньо у фінансових звітах або у примітках до них.

 

 

14