yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Фізика->Содержание->Контрольні питання[3])

Физика

30  Визначте відношення еквівалентних мас за формулою

       ,                                                                                          (2.2.18)

а також відповідну похибку

               .                                                                                          (2.2.19)

31  Результат запишіть у вигляді

                          .           (2.2.20)

Порівняйте відношення  з  (=). Зробіть висновок: чи виконується другий закон Ньютона в експерименті?

 

Контрольні питання[3])

1    Перший закон Ньютона. Інерціальні системи відліку. Приклади, що ілюструють перший закон Ньютона.

2    Інертність. Маса. Сила. Другий закон Ньютона.

3    Третій закон Ньютона. Приклади, що ілюструють третій закон Ньютона.

4    Закон всесвітнього тяжіння. Сила тяжіння й вага тіла.

5    Сила тертя спокою, коефіцієнт тертя спокою. Сила тертя ковзання, коефіцієнт тертя ковзання.

6    Сила пружності. Закон Гука. Розтягання й стискання стрижнів, модуль Юнга.

7    Основні етапи виконання роботи для перевірки залежності прискорення від сили при сталій масі системи (етап 1).

8    Основні етапи виконання роботи для перевірки залежності прискорення від маси за умови того, що на систему діє одна й та сама результуюча сила (етап 2).

9    Яким чином у лабораторній роботі при сталій масі системи створювалися різні за величиною результуючі сили?

10  Знайти натяг нитки T1, що діє на тягарець m1 у машині Атвуда. Маси тягарців m1 і m2 (m1 < m2) вважати відомими. Масою блока і силою тертя в ньому знехтувати.

11  Знайти натяг нитки T2, що діє на тягарець m2 у машині Атвуда. Маси тягарців m1 і m2 (m1 < m2) вважати відомими. Масою блока і силою тертя в ньому знехтувати.

12  У машині Атвуда два тягарці з однаковими масами m з’єднані ниткою. На один із тягарців поклали додатковий тягарець масою mД, унаслідок чого система почала рухатися. Знайти вагу тягарця масою mД. Масою блока і силою тертя в ньому знехтувати.

13  Доведіть співвідношення (2.2.5).

14  Доведіть співвідношення (2.2.10).

15  Доведіть співвідношення (2.2.13).

16  Доведіть співвідношення (2.2.19).

 

 

                                                                                                                               12     Лабораторна робота «Перевірка основного рівняння динаміки обертального руху за допомогою маятника Обербека»

 

Мета роботи: експериментально перевірити основне рівняння динаміки обертального руху.

Обладнання: 1) маятник Обербека; 2) набір тягарців; 3) електронний секундомір; 4) лінійка.

 

12.1.1 Опис експериментальної установки та методу дослідження

Обертання твердого тіла навколо нерухомої осі OZ описується рівнянням

                                          ,                            (2.3.1)

де  – проекція на вісь обертання результуючого моменту сил,   момент інерції тіла відносно осі OZ,  – проекція на вісь OZ кутового прискорення тіла.

 

24