yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Фізика->Содержание->Контрольні питання[19])

Физика

6    Гіромагнітне відношення. Дослід Ейнштейна і де Хааса.

7    Описати явище магнітного гістерезису. Залишкова індукція, коерцитивна сила.

8    Робота на перемагнічування речовини. Магнітожорсткі та магнітом’які феромагнетики, їх застосування.

9    Довести розрахункові формули (4.4.3), (4.4.10).

10  Зобразити схему експериментальної установки та пояснити принцип її роботи.

                                                                                                                                21     КОЛИВАННЯ ТА ХВИЛІ

 

                                                                                                                                   21.1  Лабораторна робота «Вивчення загасальних механічних коливань»

 

Мета роботи: 1) експериментально вивчити загасальні коливання; 2) визначити з експерименту частоту та період коливань, коефіцієнт згасання, логарифмічний декремент згасання, добротність.

Обладнання: 1) фізичний маятник; 2) електронний секундомір.

 

21.1.1 Опис експериментальної установки та методу дослідження

Основною складовою частиною експериментальної установки є фізичний маятник, який складається з диска 1 та стрижня 2 (рис. 5.1.1). Площина диска 1 може бути повернута на 90о відносно осі стрижня 2. Це дозволяє змінювати силу опору повітря, що діє на маятник під час його руху. Фізичний маятник виконує коливальні рухи відносно горизонтальної осі 4, яка прикріплена до вертикальної опори 3. Шкала 5 призначена для вимірювання амплітуди коливань маятника. Під час проведення досліджень час вимірюється за допомогою електронного секундоміра.

Під час вільних коливань фізичного маятника (рис. 5.1.1) на нього діє сила опору повітря, що приводить до зменшення її амплітуди, тобто коливання маятника є загасальними. Для опису цих коливань будемо використовувати кут  між віссю фізичного маятника та вертикаллю (рис. 5.1.1). Величину цього кута визначаємо за допомогою шкали 5. У випадку загасальних коливань залежність кута  від часу описується формулою

                            ,               (5.1.1)

де  – амплітуда коливань у момент часу ;  – початкова фаза коливань;  – коефіцієнт згасання. Частота загасальних коливань визначається співвідношенням

                                        ,                           (5.1.2)

де  – власна частота коливань фізичного маятника. Величину, що знаходиться у формулі (5.1.1) біля знака синуса , називають амплітудою загасальних коливань. З часом амплітуда зменшується за законом

                                    .                       (5.1.3)

 

Рисунок 5.1.1 – Схема експериментальної установки:     1 – диск фізичного маятника; 2 – стрижень фізичного маятника; 3 – вертикальна опора; 4 – горизонтальна вісь обертання маятника; 5 – шкала

 

62