yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share

Гроші та кредит

6.2. Валютний ринок

Валютний ринок ─ це сектор грошового ринку, на якому здійснюється купівля-продаж валютних цінностей. Ціною на цьому ринку є обмінний курс. Попит і пропозиція на валютному ринку виступають у формі підкріпленого платіж-ними засобами бажання купити та продати іноземну валюту, а також бажання одержати чи надати валюту в позичку. Відповідно валютний ринок поділяється на ринок реальної валюти та ринок валютних позичок. Крім того, виділяють національний (внутрішній) валютний ринок, міжнародні (регіональні) валютні ринки та світовий валютний ринок. Валютний ринок відіграє надзвичайно важливу роль у розвитку міжнародних еконо-мічних зв'язків, функціонуванні світової економіки та у держав-ному регулюванні монетарної сфери кожної окремої країни.

За економічним змістом валютний ринок - це сектор грошового рин­ку, на якому врівноважуються попит і пропозиція на такий специ-фіч­ний товар, як валюта.

За призначенням і організаційною формою валютний ринок ─ це су­купність інститутів та механізмів, які, взаємодіючи, забезпечують мож­ливість вільно продавати-купувати національну та іноземну валюту на основі попиту та пропозиції.

Об’єктом купівлі-прода-жу на цьому ринку є валютні цінності:

-       іноземні для рези-дентів, коли вони купують чи продають їх за національну валюту;

-       національні для нерезидентів, коли вони купують чи продають ці цінності за іноземну валюту.

Суб'єкти валютного ринку - фізичні та юридичні особи, резиденти та нерезиденти, а також посередники (банки, брокерські компанії, ва­лютні біржі).

За характером виконуваних операцій суб’єктами валютного ринку є:

-       підприємці, які купують і продають валюту для забезпечення своєї комерційної діяльності (імпортери, експортери);

-       інвестори, які вкладають свій чи позичений капітал у валютні цінності з метою одержання процентного доходу;

-       спекулянти, які постійно купують-продають валюту для одер­жання доходу від різниці в її курсі; професійними спекулянтами є валютні дилери (фізичні та юридичні особи);

-       хедери (страхувальники), які здійснюють операції на валютному ринку для захисту від несприятливої зміни валютного курсу;

-  посередники (банки, брокерські контори, біржі тощо). Особливість попиту і пропозиції на валютному ринку:

-       попит на іноземну валюту одночасно є пропозицією національ­ної валюти;

-       пропозиція іноземної валюти є одночасно попитом на націо­нальну валюту.

Ціною на валютному ринку є валютний курс ─ ціна грошової оди­ниці даної валюти в грошових одиницях іншої валюти.

Структура валютного ринку

Залежно від організації торгівлі виділяють ринки:

-       біржовий;

-       позабіржовий.

За характером операцій виділяють:

-       ринок конверсійних операцій (ринок ф'ючерсів, ринок опціонів) ─ обмінні операції, ціна валюти ─ валютний курс;

-       ринок депозитно-кредитних операцій ─ залучення (надання) кредитів-депозитів, ціна валюти ─ процент.

За територіальним розміщенням бувають ринки:

-       європейський;

-       північноамериканський;

-  азіатський тощо.

За формою валюти, якою торгують, виокремлюють:

-       ринок безготівкових операцій;

-       ринок готівки.

Функції валютного ринку:

-       забезпечення умов та механізмів для реалізації валютної політи­ки держави;

-       створення суб'єктам валютних відносин передумов для своєчас­ного здійснення міжнародних платежів за поточними і капіталь­ними розрахунками та сприяння завдяки цьому розвитку зов­нішньої торгівлі;

-       забезпечення прибутку учасникам валютних відносин;

-       формування й урівноваження попиту і пропозиції валюти, регу­лювання валютного курсу;

-       страхування валютних ризиків;

-       диверсифікація валютних резервів.

Функції валютного ринку реалізуються через виконання суб'єктами ринку великої кількості валютних операцій.

Валютні операції ─ будь-які платежі, пов'язані з переміщенням ва­лютних цінностей між суб’єктами валютного ринку (рис. 4).

Рисунок 4 ─ Класифікація валютних операцій

 

Операції валютного ринку

Конверсійні операції угоди суб’єктів валютного ринку щодо обміну обумовлених сум грошової одиниці однієї країни на валюту іншої краї­ни за узгодженим курсом на певну дату (операції - FOREX). Бувають:

- поточні, касові («спот»-операції) конверсійні операції;

- строкові, форвардні конверсійні операції.

На валютному ринку сформу-вався широкий набір специфіч-них валютних операцій, використання яких дає можливість суб’єктам ринку вирішувати три групи завдань:

- забезпечувати потреби в платіжних засобах для погашення своїх зовнішніх зобов’язань; - забезпечувати страхування своєї діяльності від валютних ризиків; - одержувати додаткові прибутки від спекулятивних операцій. Операції валютного ринку поділяються на поточні (операції "спот") та строкові (операції з форвардними угодами, ф’ючерсами, свопами, валютними опціонами тощо).

Касові операції ─ це купівля-продаж валюти за умови постачання її не пізніше другого робочого дня з дня укладання угоди за курсом, уз­годженим у момент її підписання. Такі угоди передбачають постачання валюти в той самий день або наступного робочого дня.

Касові операції дають можливість:

-       терміново одержувати валюту для погашення   своїх зовнішньо­економічних зобов’язань;

-       уникати збитків, спричинених коливаннями валютних курсів: імпортер негайною купівлею інвалю-ти застраховує себе від мож­ливих збитків унаслідок підвищення її курсу, а експортер негай­ним продажем інвалюти застраховується від збитків, пов’язаних із падінням її курсу;

-       оперативно диверсифікувати свої валютні запаси.

Строкові валютні операціїкупівля-продаж валютних цінностей з від­строчкою постачання їх на термін, що перевищує два робочі дні. Бувають:

-       форвардні;

-       ф’ючерсні;

-       опціонні та їх похідні строкові валютні операції.

Такі угоди оформлюють за допомогою стандартизованих докумен­тів (контрактів), які мають юридичну силу протягом певного часу (від підписання до оплати) і самі стають об'єктом купівлі-продажу на ва­лютних ринках ─ валютні деривативи: форвардні та ф’ючерсні конт­ракти, опціони.

Такі угоди дають можливість:

-  застраховуватися від валютних ризиків;

-  одержувати додатковий дохід спекулятивними діями.

Форвардні операції це купівля-продаж валюти між двома суб’єктами з наступним переданням її в обумовлений строк (1, 2, 3, 6, 12 місяців) і за курсом, визначеним у момент укладання контракту. Це зобов'язання двох контрагентів купити-продати певну суму валюти в певний час за курсом, встановленим у момент укладання угоди на валютній біржі.

Опціонні операції ─ це особлива угода, що надає одному з учасників право (але не обов’язок) купити-продати іншому певну суму валюти у встановлений строк і за узгодженим курсом.

Валютний своп ─ це комбінація двох конверсійних операцій з валютами на умовах спот і форвард, які здійснюються одночасно і розраховані на одну валюту.

Валютний арбітраж ─ це комбінація з кількох операцій з купівлі-продажу двох або більше валют за різними курсами з метою одержання додаткового доходу.

Депозитно-кредитні операції ─ це сукупність коротко-строкових (від 1 дня до 1 року) операцій щодо розміщення віль-них грошових залиш­ків або залучення на різні строки під певний процент коштів в інозем­них валютах з метою обслуговування поточної ліквідності банків та компаній і отримання прибутку.

 

 

22