yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share

Гроші та кредит

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 

1.     Закон України "Про Національний банк України" від 20.05.1999р.

2.     Закон України «Про банки і банківську діяльність».           № 2740  від 20.09.2001р.

3.     Аровин Е. Как взять кредит и не пожалеть об этом. ─ Харьков: Центр «Консульт», 2008. ─ 208 с.

4.            Васюренко О. В. Банківські операції: навч. посіб. ─ 3-тє вид., стер. ─ К.: Т-во «Знання», КОО, 2002. ─ 255 с.

5.      Гальчинський А. С. Теорія грошей: навч.-метод. посіб. ─    4-те вид., зміне­не і доповн. ─ К.: Видавництво Соломії Павличко «ОСНОВИ», 2001. ─ 412с.

6.     Гриценко Олена. Гроші та грошово-кредитна політика: навчальний посібник. ─ К.: Основи, 1997. ─ 180 с.

7.     Гроші / Упоряд., авт. вступ. ст. А.А.Чухно. ─ К.:Україна, 1997. ─ 510 с., іл. ─ Рос.

8.     Гроші та кредит: підручник. ─ 4-те вид., перероб. і доп.    /М. І. Савлук, А.М. Мороз, І.М. Лазепко та ін.; за заг. ред. М.І.Савлука. ─ К.: КНЕУ, 2006.─744 с.

9.     Долан Э. Дж., Кэмпбэлл К. Д., Кэмпбэлл Р. Дж. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика. ─ М., 1996. ─   448 с.

10.     Деньги, кредит, банки: учебник для студ. вузов, обуч. по экон. спец. / Под ред. О. И. Лаврушина.─ 2-е изд., перераб. и дополн. ─ М.: Финан­сы и статистика, 2000. ─ 464 с.

11. Деньги. Кредит. Банки: учебник для вузов / Е.Ф. Жуков, Л.М. Максимова, А.В. Печникова и др.; под ред. проф.           Е.Ф. Жукова. ─ М.: ЮНИТИ, 2001. ─ 622 с.

12. Кейнс Дж. М. Трактат про грошову реформу. Загальна теорія зайнятості, процента та грошей. ─ К., 1999.

13. Фридмен М. Количественная теория денег. ─ М., 1996.

14.     Туган-Барановський М.І. Паперові гроші та метал. ─ К., 2004.

 

 

 

   Навчальне видання

 

 

 

Зайцев Олександр Васильович

 

 

 

 

 

 

ГРОШІ ТА КРЕДИТ.

Лекційне викладення

 

 

Навчальний посібник

 

 

 

 

 

 

Художне оформлення обкладинки М.М. Гончарова

Редактор  Н.В. Лисогуб

Комп’ютерне верстання О.В. Галахової

 

 

 

Формат 60х84/16. Ум.друк.арк. 10,46. Обл.-вид.арк. 10,22. Тираж  300 пр.  Зам. №

 

 

 

 

 

Видавець і виготовлювач

Сумський державноий університет,

вул. Римського-Корсакова,2, м. Суми, 40007

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи  ДК № 3062 від 17.12.2007.

 

42