yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Право->Содержание->(17 липня 1793 р.)

Їсторія держави і права зарубжних країн

(17 липня 1793 р.)

(Витяги)

1. Всі колишні сеньйоральні податі, оброки, пов'язані з феодальними правами, як постійні, так і випадкові, скасовуються безоплатно.

Хрестоматія з нової історії: Частина І. К., 1973. — С 52.

Декрет проти спекулянтів (26 липня 1793 р.)

(Витяги)

1. Спекуляція є кримінальним злочином.

2. Оголошуються винними в спекуляції всі ті, хто перешкоджає обіго­ві товарів і продуктів першої необхідності, хто закуповує і держить їх де-не­будь потай, не пускаючи щоденно в одкритий продаж.

3. Оголошуються також спекулянтами ті, хто псує або допускає псу­вання продуктів і предметів першої необхідності.

4. Предметами першої потреби є: хліб, м'ясо, вино, зерно, борошно, овочі, плоди, вершкове масло, оцет, сидр, горілка, вугілля, сало, дрова, олія, сода, мило, сіль, сушене, копчене, солоне або консервоване м'ясо і риба, мед, цукор, прядиво, папір, оброблена і проста шерсть, шкіра, залізо, сталь, мідь, драп, полотно і взагалі всі матерії, крім шовку, а так само і сировина, необхідна для їх вироблення.

5. В тижневий строк з дня опублікування цього декрету всі особи, які мають будь-де в межах республіки будь-які товари або продукти, зазначені в попередній статті, повинні заявити про це муніципалітетові або секції про­дуктів. Муніципалітет або секція перевіряє наявність складу, якість і кіль­кість товарів, які там є, шляхом призначення особливого комісара, який діс­тає відповідну до його обов'язків винагороду, встановлену в пленарному за­сіданні муніципалітету або секції комуни.

 

8. Особи, які не зробили вказаної заяви в тижневий строк з дня опуб­лікування даного декрету, оголошуються спекулянтами і, як такі, караються смертю; їх майно конфіскується, а продукти і товари, що входять до його складу, пускаються в продаж, як це вказано в попередніх пунктах.

9. Караються смертю також усі особи, викриті в подачі невірних відо­мостей. Урядові особи й комісари, призначені для нагляду за продажом то-

389

варів, викриті у вчиненні зловживань при виконанні своїх обов'язків з ме­тою дати заступництво спекулянтам, також караються смертю.

Нова історія в документах і матеріалах / За ред. М. М. Лукіна і В. М. Даліна. Випуск І. ~К, 1935. С 206—207.

Декрет Конвенту про мобілізацію сил

на боротьбу з зовнішніш ворогом

(23 серпня 1793 р.)

(Витяги)

1.         З цього моменту і до того часу, поки вороги не будуть вигнані за ме­ жі республіки, всі французи оголошуються в стані постійної мобілізації.

Молоді люди підуть битись на фронт, одружені повинні кувати зброю і підвозити продовольство; жінки готуватимуть намети, одяг і служитимуть у госпіталях, діти — скубтимуть корпію зі старої білизни; старі примусять виводити себе на площі, щоб пробуджувати у воїнів хоробрість, ненависть до королів і думку про єдність Республіки.

2.         Національні будинки будуть перетворені в казарми; площі стануть збройовими майстернями; земля з погребів буде піддана вилуговуванню, щоб добути з неї селітру...

5. Комітету громадського порятунку доручається вжити всіх заходів для негайної організації прискореного виробництва всілякої зброї, що від­повідає становищу й енергії французького народу...

7.Ніхто не може замінити себе ким-небудь на тій посаді, на яку його призначили; всі державні службовці повинні залишатись на своїх місцях.

8.Проводиться загальний набір усіх громадян: неодружені громадяни або бездітні вдівці від 18 до 25 років йдуть першими...

11. Батальйон, організований в кожному окрузі, збирається під прапо­ром з таким написом:

«Французький народ повстав проти тиранів».

Хрестоматія з нової історії: Частина І. К, 1973. — С 54.

Декрет Конвенту

про створення революційної армії

(5 вересня 1793 р.)

1. У Парижі буде створена армія, яка оплачується з Державної скарб­ниці і складається з 6 тис. чоловік та 1200 гарматників, призначена для

390

придушення контрреволюціонерів, для виконання всюди, де це буде по­трібно, революційних законів і заходів громадського порятунку, декрето­ваних Національним конвентом, і для допомоги в справі постачання про­довольством.

2. Ця армія буде організована сьогодні ж, згідно з правилами, встанов­леними законом.

3. Ця революційна армія буде одержувати ту саму винагороду, що і Національна гвардія Парижа.

Нова історія в документах і матеріалах /Заред. М. М. Лукіна і В. М. Даліна. Випуск І— К, 1935. С 184—185.

Декрет Конвенту про підозрілих (17 вересня 1793 р.)

(Витяги)

2. Оголошуються підозрілими: 1) ті, хто своєю поведінкою або зв'яз­ками, промовами або творами виявили себе як прибічники тиранії, феода­лізму і вороги свободи... 4) державні службовці, усунуті або зміщені зі своїх посад Національним Конвентом або його комісарами і не відновлені в них, а саме ті з них, які були або повинні бути зміщені на підставі закону від 12 серпня; 5) ті з колишніх дворян, які є чоловіками, дружинами, батьками, матерями, синами або дочками, братами, сестрами або колишніми служ­бовцями емігрантів, якщо вони не виявляли постійно своєї прихильності до Республіки...

Хрестоматія з нової історії: Частина 1. К, 1973. — С 53.

Декрет Конвенту про встановлення

максимальних цін на предмети

першої потреби і максимальних ставок

заробітної плати робітникам

(29 вересня 1793 р.)

(Витяги)

7. Всі особи, які продали або купили... товари вище встановленого і опублікованого в кожному департаменті максимуму, сплачують через місь­ку поліцію штраф, що дорівнює подвійній вартості проданого предмета і

391

призначається для сплати тому, хто повідомив; їх заносять у список підо­зрілих, і вони зазнають відповідного ставлення до себе.

8.Максимум, або гранична ставка винагороди, платні, заробітної і поденної плати в коленій місцевості фіксується Генеральною радою ко­мун, починаючи з часу опублікування цього декрету до вересня наступ­ного року; ця ставка дорівнює заробітній платі 1790 р. з надбавкою в 1/2 цієї ціни.

9. Муніципалітети можуть реквізувати і карати, виходячи з обставин, трьома днями арешту робітників, ремісників та інших осіб, що займаються фізичною працею, якщо вони без поважних причин відмовляються викону­вати свої звичайні роботи...

Хрестоматія з нової історії: Частина І. К, 1973. — С 52.

Декрет про встановлення

республіканського літочислення

(5 жовтня 1793 р.)

(Витяги)

1. Французи ведуть своє літочислення з дня заснування Республіки, яке відбулося 22 вересня 1792 р. звичайного літочислення.

7.Рік поділяється на 12 рівних місяців, по ЗО днів у кожному, після за­кінчення яких ідуть 5 днів для доповнення звичайного року; ці дні не нале­жать ні до якого місяця; вони називаються додатковими днями.

8.Кожен місяць поділяється на 3 рівні частини, по 10 днів кожна, які називаються першою, другою і третьою декадою.

9.Встановлюються такі назви: осінніх місяців — вандем'єр, брюмер, фример; зимових — нівоз, плювіоз, вантоз; весняних — жерміналь, флоре-аль, преріаль; літніх — месидор, термідор, фруктидор.

П'ять останніх днів року називаються санкюлотидами. 14. Всі державні акти повинні датуватися на основі нового літочис­лення.

Нова історія в документах і матеріалах /Заред. М. М. Лукіна і В. М. Даліна. Випуск І. —К, 1935. — С 218—219.

392

 

126