yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Право->Содержание->§ 2. Великобританія

Їсторія держави і права зарубжних країн

§ 2. Великобританія

Акт про парламент (1911 р.)

Тому що необхідно вжити заходів для врегулювання відносин між двома палатами парламенту;

Тому що, далі, є намір замінити ту палату лордів, яка існує в теперішній час, іншою палатою, заснованою на засадах народного представництва і яка не буде надалі спадковою; але така заміна не може бути здійснена негайно;

І тому що, коли парламент повинен буде згодом шляхом законодавчо­го заходу, який здійснює подібну зміну, встановити правила обмеження і визначення прав нової другої палати, то вже тепер є важливим приписати, як це робиться цим актом, обмеження існуючих повноважень палати лордів.

То, відповідно до цього, ясновельможною величністю короля, з пора­ди й згоди духовних і світських лордів та общин, зібраних у цьому парла­менті, і владою їх же затверджується таке:

Стаття 1. 1) Якщо фінансовий білль, ухвалений палатою общин і відісланий до палати лордів за місяць, принаймні, до закінчення сесії не бу­де ухвалений без поправок палатою лордів протягом місяця після зазначеної відсилки, то цей білль, якщо не буде іншого рішення палати общин, буде по­даний його величності і, з виявленням королівського схвалення, стане актом парламенту, хоча палата лордів його й не ухвалила.

2)         Фінансовим біллем називається всякий білль, який на думку спікера палати общин містить тільки постанови, які стосуються всіх або одного якого-небудь з таких предметів, а саме:

встановлення, скасування, зниження, зміни або регулювання оподат­кування; призначення платежів з консолідованого фонду або з сум, відпу­щених парламентом на оплату публічного боргу або на яку-небудь іншу фінансову мету; зміни або скасування подібних призначень; відкриття кре­дитів, утворення запасного фонду; призначення, одержання, зберігання, ви­дачі або перевірки рахунків, які стосуються публічних фінансів; укладання, гарантії покриття позики; другорядних питань, зв'язаних з переліченими вище або з одним із них.

У цьому параграфі терміни «оподаткування», «публічні фінанси» і «позика» не означають відповідно оподаткування, публічних фінансів і по­зик, встановлюваних місцевою владою та організаціями для місцевих цілей.

3)         До кожного фінансового білля, при відсиланні його до палати лор­ дів і при поданні його на схвалення його величності, додаватиметься свідоц­тво за підписом спікера палати общин, яке засвідчує, що це є саме фінансо­вий білль. Раніш ніж видати це свідоцтво, спікер, якщо можливо, радиться з двома членами палати, яких комітет по обраннях указує на початку кожної сесії в списку голів комітетів.

Стаття 2. 1) Якщо публічний білль (який не є фінансовим біллем і не збільшує строку повноважень парламенту за межі 5 років) буде вотований палатою общин у трьох послідовних сесіях (однаково, тієї ж легіслатури чи іншої) і, відісланий до палати лордів щоразу за місяць, принаймні, до закін­чення сесії, буде цією палатою відкинутий у кожній з цих трьох сесій, то цей білль, як тільки він буде відкинутий в третій раз палатою лордів і якщо не буде іншого рішення палати общин, буде поданий його величності і, раз бу­де виявлене королівське схвалення, стане актом парламенту, не зважаючи на відсутність згоди палати лордів. Проте, для застосування цієї постанови

2роки має минути між днем другого читання згаданого білля в першій з за­ значених сесій палати общин і днем його ухвалення тією ж палатою в третій

3цих сесій.

2) До всякого білля, який подається на виконання приписів цієї статті на схвалення його величності, має бути додане свідоцтво, видане й підписа­не спікером палати общин, яке засвідчує, що приписів згаданої статті було належним чином додержано.

3) Вважатиметься, що білль відкинуто палатою лордів, коли він не бу­де прийнятий нею без поправок або ж тільки з тими поправками, які ухва­люють обидві палати.

4)Вважатиметься тим же біллем, що й попередній, посланий до пала­ ти лордів у попередню сесію, такий білль, який у момент відсилання до па­ лати лордів є тотожний із згаданим попереднім біллем або містить тільки зміни, необхідність яких, з огляду на час, який минув з дня відіслання білля, засвідчена спікером палати общин; або поправки, які, за свідоцтвом того ж спікера, внесені в попередній білль палатою лордів у попередню сесію. Всі поправки, які, за свідоцтвом спікера, були зроблені палатою лордів у третій сесії і ухвалені палатою общин, будуть включені в білль при його поданні на королівське схвалення, згідно з цією статтею.

Проте, палата общин може, якщо визнає за потрібне, в момент прохо­дження такого білля в другій і третій сесії запропонувати додаткові поправ­ки, не включаючи їх у білль. Запропоновані поправки мають бути розгляне­ні палатою лордів, і якщо будуть нею ухвалені, то вважатимуться поправка­ми, вотованими палатою лордів і ухваленими палатою общин. Але використання цього права палатою общин ні в чому не обмежує чинності цієї статті, якби білль був відкинутий палатою лордів.

Стаття 4. 1) У всякому біллі, поданому його величності в силу попередніх постанов цього акта, формула оголошення буде такою:         «Ясновельможною величністю короля, з поради і згоди общин, зібра­них у цьому парламенті, відповідно до постанов акта про парламент 1911р. і в силу цього акта, затверджується і оголошується таке».

2) Всяка зміна якого-небудь білля, необхідна для застосування цієї статті, не являє поправки до зазначеного білля.

Стаття 5. В цьому акті вислів «публічний білль» не стосується до біл­лів, які містять підтвердження тимчасової постанови.

Стаття 6. Цей акт ні в чому не скорочує і не обмежує існуючих прав та привілеїв палати общин.

Стаття 7. Максимальний строк повноважень парламенту буде 5 років, а не 7, як це визначено законом про семирічну легіслатуру 1715 р.

Стаття 8. Цей акт може цитуватися як акт про парламент 1911р.

Конституції буржуазних країн. К., 1936. — С. 45—48.

Акт про народне представництво (1918 р.)

(Витяги)

 

Часть 1. Право голоса

Ст. 1.(1). Мужчина будет иметь право зарегистрироваться в качестве избирателя при выборах в парламент (за исключением университетского округа), если он достиг совершеннолетия, не ограничен в правах, и

(а)имеет требуемую оседлость; или

(б)имеет требуемое помещение для деловых занятий.

(2). Имеет требуемую оседлость или деловые помещения в округе муж­чина, который

(а)        проживает в последний день квалификационного периода на тер­ритории округа или занимает там помещение для деловых занятий; и

(б)        проживал в округе весь квалификационный период или занимал там помещение для деловых занятий...

(в)        Выражение «помещение для деловых занятий»... означает землю или помещение, за которое платят не менее 10 фунтов стерлингов в год, за­нимаемое регистрируемым лицом в целях деловых или профессиональных.

Ст. 2. Мужчина будет иметь право зарегистрироваться в качестве из­бирателя при выборах в парламент от университетского округа, если он до­стиг совершеннолетия, не ограничен в правах и получил степень (за исклю­чением почетной) в университете, составляющем избирательный округ или часть такового...

Ст. 4. (1). Женщина будет иметь право зарегистрироваться в качестве избирателя при выборах в парламент... если она

(а)достигла 30 лет; и

(б)не ограничена в правах, и

(в)занимает в округе землю или помещение для деловых занятий, приносящее не менее 5 фунтов стерлингов дохода, или жилой дом или сос­тоит в браке с лицом, которое может быть зарегистрировано на этом основа­нии (занимает дом или помещение для деловых занятий).

Ст. 6. Квалификационный период будет шестимесячным периодом, заканчивающимся или 15 января или 15 июля...

Часть IV. Перераспределение мест

Ст. 37 (1). Каждая из местностей, названных в первой части списка девя­того к этому акту, будет парламентским местечком, избирающим такое число членов парламента, которое установлено указанным списком и там, где это предусмотрено списком, такое местечко будет разделено на определенные списком части, каждая из которых будет избирать 1 члена парламента.

(2)Каждая из местностей, названных в первом столбце второй части списка девятого, будет парламентским графством, избирающим такое число членов парламента, которое указано в указанном списке, и там, где указано, такое графство должно быть разделено на части, каждая из которых избира­ет одного члена парламента.

(3)Каждый из университетов, указанных в третьей части списка девя­того, будет избирательным округом, избирающим члена парламента.

Четвертое приложение

Расходы... за исключением личных расходов и вознаграждения, упла­чиваемого избирательному агенту (не превышающее при выборах в графст­ве 75 фунтов стерлингов и при выборах в местечке 50 фунтов стерлингов), не должны превышать в среднем при выборах в графстве 7 пенсов на каждо­го зарегистрированного избирателя и при выборах в местечке 5 пенсов на каждого зарегистрированного избирателя.

Хрестоматия по всеобщей истории государства и права / Под ред. проф. 3. М. Черниловского. М., 1973. — С. 335—336.

Акт про поліцію

(15серпня 1919 р.)

(Витяги)

1 (1). Чтобы дать возможность служащим полицейских сил Англии и Уэльса обсуждать и доводить до сведения полицейских властей и государственного секретаря все вопросы, касающиеся их материального положения и несения службы, ...будет создана организация, ...именуемая полицейской федерацией...

2 (1)...Ни один служащий полицейских сил не имеет права стать или по истечении месяца с момента вступления в силу настоящего акта оставать­ся членом любого тред-юниона...; и любой служащий полицейских сил, на­рушающий это положение, лишается права продолжать службу в полиции...

3. Если любое лицо вызовет или попытается вызвать недовольство среди служащих полиции... или совершит любое действие, рассчитанное на то, чтобы склонить любого служащего полиции прекратить исполнение сво­их обязанностей или совершить нарушение дисциплины, такое лицо винов­но в преступлении и может быть осуждено судом присяжных к тюремному заключению... на срок не свыше двух лет или в порядке суммарной юрисдик­ции к тюремному заключению... на срок не свыше трех месяцев или к штра­фу на сумму не свыше 50 фунтов или к такому тюремному заключению и штрафу вместе.

Хрестоматия по всеобщей истории государства и права / Под. ред. проф. 3. М. Черниловского. М., 1973. — С. 338.

Закон про трудові конфлікти

і професійні спілки

(липень 1927 р.)

(Витяги)

1. Настоящим объявляется —

а)         что любая забастовка является незаконной, если (I) целью ее не яв­ляется содействие урегулированию трудового конфликта в том производ­стве или той отрасли, в которых заняты забастовщики; и (II) если она заду­мана и рассчитана на то, чтобы непосредственно или путем создания труд­ностей для общества применить принуждение в отношении правительства;

б)         что любой локаут является незаконным, если (I) целью его не явля­ется содействие урегулированию трудового конфликта в том производстве или той отрасли, в которых заняты предприниматели, участвующие в лока­уте; и (II) если он задуман и рассчитан на то, чтобы непосредственно либо путем создания трудностей для общества применить принуждение в отно­шении правительства; и далее объявляется незаконным начинать или про­должать любую такого рода незаконную забастовку или локаут, а также использовать для их проведения или поддержки любые денежные суммы.

(2) Если какое-либо лицо призывает, подстрекает, побуждает других лиц принять участие в забастовке или локауте, или действует каким-либо другим образом для поддержки забастовки или локаута, которые настоя­щим Актом объявлены незаконными, то это лицо подвергается дисциплина­рным судом штрафу не выше 10 фунтов стерлингов или тюремному заклю­чению на срок не выше 3 месяцев, или по признании этого лица виновным по обвинительному акту к тюремному заключению на срок не более 2 лет...

4—(1) Противозаконно требовать от какого-либо члена профсоюза де­лать взносы в политический фонд профсоюза, если только он не представил, после вступления в силу настоящего Акта и ранее, чем от него впервые по­сле 31 декабря 1927 года потребовали сделать такой взнос, в главное прав­ление или какое-нибудь отделение профсоюза письменное заявление по форме, приведенной в первом приложении к настоящему Акту, о своей го­товности делать взносы в этот фонд, и не взял этого заявления обратно в по­рядке, предусмотренном ниже; и любой член профсоюза, который не пред­ставил такого заявления, как указано выше, или, подав такое заявление, взял его обратно в порядке, предусмотренном ниже, будет в соответствии с Ак­том о профсоюзах 1913 года считаться членом профсоюза, который освобо­жден от обязательства делать взносы в политический фонд профсоюза, и ссылки в этом Акте на какого-либо члена профсоюза, который таким обра­зом освобожден, будут истолкованы соответствующим образом...

Хрестоматия по новейшей история: В 3-х томах. Т. I. 1917—1939. Документы и материалы. — М, 1960. — С. 338—339.

Акт про народне представництво

 (1928 р.)1

Стаття 1.1) Всяка особа має право бути внесеною в список як парла­ментський виборець однієї з виборчих округ — але не університетської ви­борчої округи — якщо вона є повнолітньою, не позбавлена яким-небудь чи­ном своєї правоздатності і крім того:

а)         має необхідну кваліфікацію по місцю проживання;

б)має необхідну кваліфікацію по приміщенню для ділових занять, або

в)         якщо вона є чоловіком або жінкою особи, що має право бути внесе­ною до списку з огляду на кваліфікацію по приміщенню для ділових занять.

2) Всяка особа, щоб мати необхідну кваліфікацію по місцю проживан­ня і по приміщенню для ділових занять, повинна:

а)         мати в останній день кваліфікаційного періоду проживання або при­міщення для ділових занять у межах виборчої округи, дивлячись по обста­винах;

б)мати протягом усього кваліфікаційного періоду проживання або ко­ристуватися приміщенням для ділових занять, дивлячись по обставинах, у межах даної виборчої округи або в іншій виборчій окрузі в межах того ж парламентського бургу чи парламентського графства, або в межах парла­ментського бургу чи графства, суміжних з першим бургом чи графством або відокремлених від цього бургу чи графства водним простором, який не пе­ревищує в ширину 6 міль, вимірюваних у найвужчому місці, рахуючи при наявності припливів і відпливів від крайньої межі відпливу.

В цілях застосування цієї статті адміністративне графство Лондон вва­жатиметься парламентським бургом.

3) Вислів «приміщення для ділових занять» у цій статті означає землю або інше володіння з річною оплатою не менше 10 фунтів стерлінгів, яке за­ймається з робочою, професійною або торговельною метою особою, яка вноситься до списку.

Стаття 2. Всяка особа має право бути внесеною в список парламент­ських виборців університетської виборчої округи, якщо вона є повноліт­ньою і не позбавлена яким-небудь чином своєї правоздатності і дістала сту­пінь — якщо це не почесний ступінь — в університеті або його секції, що становить цілу виборчу округу або частину її, а в шотландських університе­тах, якщо вона кваліфікована за статтею 27 акта про народне представниц­тво (Шотландія) 1868 р. або, якщо це жінка, то при умові, що вона допущена тримати або витримала іспити на закінчення і відповідно до вимог, які університет ставить до жінок, — що вона проживала такий час, який вима­гається від чоловіків для одержання вченого ступеня, в тому університеті (або його секції), який становить виборчу округу і який не давав жінкам до­ступу до вчених ступенів у ті роки, коли провадилися іспити.

Стаття 3. Всяка особа має право бути внесеною в список місцевих ви­борців по даному виборчому району для обрання органів місцевого управ­ління, якщо вона є повнолітньою і не позбавлена яким-небудь чином своєї правоздатності, і

а) в останній день кваліфікаційного періоду займає як власник або орендар яку-небудь землю або приміщення в цьому районі;

б) протягом усього кваліфікаційного періоду або займала як такий яку-небудь землю або приміщення в цьому районі, або, якщо цей район — адміністративне графство або графство-бург, то займала їх у якому-небудь адміністративному графстві або графстві-бург, в якому даний район цілком або частково розташований.

Встановлюється, що:

I.    При застосуванні цієї статті вважатиметься, що особа, яка живе в якому-небудь житловому будинкові в силу якої-небудь посади по службі або заняттю, займає будинок як орендар, коли в цьому житловому будинку не живе та особа, в якої вона перебуває на службі або займає посаду, і

II.Вислів «ордендар» означатиме особу, яка займає кімнату або кімна­ти як пожилець, тільки тоді, коли ця кімната або кімнати здаються їй без об-станови.

III При застосуванні цієї статті для всякого виборця з моряків або вій­ськових, внесеного в список за місцем проживання, згідно з кваліфікацією, яку він втратив через службу, вважатиметься, що він проживає так, як те по­трібно для кваліфікації.

Стаття 8. 1) Всяка особа, внесена в списки як парламентський вибо­рець якої-небудь виборчої округи, поки вона таким способом внесена в списки (жінка, не зважаючи на її стать або шлюб), має право голосувати на виборах члена парламенту, який представляє в парламенті дану виборчу округу; проте, вона не повинна голосувати на загальних виборах по іншій виборчій окрузі, крім тієї, в якій вона внесена в списки в силу кваліфікації по місцю проживання, або більше ніж по одній виборчій дільниці, якщо во­на не внесена в список в силу яких-небудь інших кваліфікацій.

1 Акт про народне представництво від 6 лютого 1918 р. зі змінами, внесеними в нього актом про зрівняння чоловіків і жінок щодо парламентських та місцевих виборів 1928 р. Дано у витягах зве­дений текст обох актів.

Конституції буржуазних країн. К, 1936. С. 48—50.

 

 

 

186