yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Право->Содержание->Положення про німецькі общини

Їсторія держави і права зарубжних країн

Положення про німецькі общини

(30 січня 1935 р.)

(Витяги)

Положення про німецькі общини має на меті зробити общини здатни­ми в тісному співробітництві з партією і державою до вищих досягнень і тим самим дати їм можливість співробітничати в істинному дусі творця об­щинного самоврядування барона Штейна в справі досягнення мети держа­ви: в єдиному, пройнятому національною волею народі знову поставити за­гальне ціле вище долі окремої особи, загальне благо — вище особистого блага, і під керівництвом кращих з народу створити істинне народне ціле, в якому при добрій волі навіть останній соплеменник знайде почуття загаль­ної єдності.

Державне положення про общини є основний закон націонал-соціалістської держави. На підготовленому ним грунті буде закінчена нова побу­дова держави.

Тому загальнодержавний уряд ухвалив і цим оголошує такий закон:

Частина перша

ОСНОВИ УСТРОЮ ОБЩИН

§1.1. Общини об'єднують живі сили народу, що перебувають в тери­торіальному сусідстві, для виконання публічних завдань батьківщини.

2. Общини є публічними територіальними корпораціями. Вони управ­ляються самі собою під власною відповідальністю. їх діяльність має бути відповідна до законів та цілей державного керівництва.

§ 2. 1. Общини покликані сприяти благу своїх жителів і охороняти іс­торичну та місцеву своєрідність.

2.Общини повинні управляти на своїй території, за власною відпо­відальністю, всіма публічними справами, оскільки ці завданий явно не при­власнені іншим органам, згідно з законодавчим приписом, або оскільки на підставі законодавчого припису їх не беруть на себе інші органи.

3.Шляхом закону общинам можуть бути передані для виконання дер­жавні завдання, згідно з інструкцією. Общини надають потрібні для прове­дення цих завдань службові сили, установи та засоби, оскільки закони не встановлюють іншого.

4.Нові обов'язки можуть бути покладені на общини тільки шляхом за­ кону; втручання в права общин допускається лише шляхом закону. Розпоря­дження для проведення в життя таких законів вимагають згоди імперського міністра внутрішніх справ.

§3.1. Общини можуть регулювати свої власні справи за допомогою статутів, оскільки закони не містять приписів або оскільки вони категорич­но дозволяють видання статутів.

2. Кожна община повинна видати основний статут, що потребує схва­лення наглядчої влади... В основному статуті має бути визначене те, що згідно з приписами цього закону залишено за основним статутом...

§ 4. Територія общини має бути відміряна так, щоб був додержаний територіальний зв'язок жителів і забезпечена здатність общини до виконан­ня її завдань.

§5.1. Жителем общини є той, хто живе в общині. Громадянином є той, хто має в общині право громадянства.

2. Громадянин повинен у всякий час присвячувати свої сили громадсь­кій службі на благо общини. Той, хто призначається на громадську роботу, повинен некорисливим провадженням справ і свідомістю відповідальності за нього показати себе гідним виявленої йому довіри і бути зразком для інших.

§ 6. 1. Керівником общини є бургомістр. Уповноважені (Веі§еопіпеіе) є його заступниками.

2. Бургомістр закликається на свій пост в силу довір'я партії і держави. Для забезпечення згоди общинного управління з партією уповноважений НСНРП за певних обставин співробітничає з общинним управлінням. Без­перервний зв'язок управління з громадянами забезпечують общинні радни­ки; як заслужені і досвідчені люди вони перебувають при бургомістрі для поради.

§ 7. Як довірені народного цілого общини повинні сумлінно управляти своїм майном і своїми прибутками. Найвищою метою їх господарської дія­льності повинно бути прагнення зберегти общинні фінанси в порядку з вра­хуванням господарських сил платників податків.

§8.1. Держава здійснює нагляд за общинами.

2. Нагляд захищає права общин і забезпечує виконання їх обов'язків.

Конституції буржуазних країн. К., 1936. С. 182—190.

 

197