yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Право->Содержание->Акт про скасування

Їсторія держави і права зарубжних країн

Акт про скасування

палати феодальних зборів

(27 листопада 1656 р.)

(На підтвердження і доповнення парламентського акта від 24 лютого 1645 р.) оголошується і затверджується його високістю Лордом-протекто-ром і парламентом, що Палата феодальних зборів (Соші от* \Уагсіз апсі Ьіуегіез) і різного роду опіки (хуагсізпірз) і платежі, стягувані при передачі маєтків (ііуєгієз), право на доходи після смерті власника (ргітегзеігіпз) і об­меження у відчуженні маєтків (аизітеїетаіпз) і всякого роду інші побори, що випливають звідси, скасовуються, рахуючи з 24 дня лютого 1645 р.; прине­сення васальної присяги (пота§е), плата за допуск у володіння (їїпез), вида­ча патентів на володіння (Іісепсез), право на вступ у володіння (зеігшгез), плата за видачу дозволів на відчуження володінь (рагсіопз тог аііепатіоп) і різ­ного роду інші побори, що звідси випливають, також скасовуються і прого­лошуються за такі, що не мають сили, рахуючи з того ж 24 лютого 1645 р.; усяке володіння іп саріге' і на основі рицарської служби колишньому коро­леві або будь-якій іншій особі і всяке володіння у формі соки іп спіег"" скасо­вуються; усі володіння оголошуються і визнаються законом за вільні воло­діння (Ргее апсі Согшпоп Зосса§е).

Однак, цим постановляється, що всі ренти і геріоти3 які належать лор­дам та іншим приватним особам, повинні сплачуватися; а там, де після смерті попереднього власника сплачувався будь-який ріліф4 (геїіеі) або ста­ровинна дворічна рента, надалі повинна сплачуватися в подібних випадках тільки одна старовинна дворічна рента, як у вільній і звичайній соці. Ця рен­та підлягає стяганню за законом на тих самих підставах, що і ренти і платежі у вільній і звичайній соці.

Володіння іп саріїе або іп спіет— так називалося держання безпосередньо від короля.

Сока — термін, відомий ще з найраннішого періоду англійського феодалізму, означав вільне во­лодіння у протилежність невільному — віланському; сока іп спіет — коли власник держав землю безпосередньо від короля.

о

Геріот — побори, що їх стягував лорд після смерті держателя-звичника (спочатку вілана, потім копігольдера) при передачі землі спадкоємцеві померлого.

Ріліф або рельєф — як і геріот — стягувався при передачі землі спадкоємцеві, але з вільного держателя. Цим пунктом малися на увазі фригольдери — селяни-власники, що їх підтримку ду­же цінив Кромвель.

Нова історія в документах і матеріалах /Заред. М. М. Лукіна і В. М. Даліна. Випуск І.'— К, 1935. — С. 66.

309

 

56