yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Право->Содержание->(26 травня 1679 p.)

Їсторія держави і права зарубжних країн

(26 травня 1679 p.)

(Витяги)

И. ...для швидкого звшьнення ecix oci6, ув'язнених за якьнебудь кри­минальна.. вчинки... затверджуеться таке:

 

Якщо яка-небудь особа або особи принесуть наказ НаЬеаз согриз, звер­нений до якого-небудь шерифа..., тюремника... або іншої якої-небудь особи і що стосується якої-небудь особи під... їх охороною..., то зазначені чинов­ники... протягом 3 днів по пред'явленні зазначеного наказу... повинні (ви­ключаючи ті випадки, коли згаданий вище арешт зроблено за державну зра­ду або тяжкий кримінальний злочин...) виконати такий наказ і приставити... особу... заарештованого або затриманого до лорда-канцлера... або до суд­дів... або до тієї особи.., перед якою зазначений наказ має бути виконаний.., і одночасно засвідчити справжні причини затримання або ув'язнення... Як­що місце ув'язнення зазначеної особи перебуває на віддалі більшій ніж 20 миль від місця..., де суд... або згадана особа перебуває..., але не більше 100 миль, то наказ виконується протягом 10 день, а якщо віддаль більша ніж 100 миль, то протягом 20 день після згаданого вище вручення — і не піз­ніше.

III.       Для того, щоб ні один... чиновник не міг посилатися на незнання значення відповідного наказу... всі такі накази мають бути помічені «рег зіаґат Ігісезіто ргіто Сагоіі зесипсіі ге§із» і бути підписані особою, яка ви­ дає такі; і якщо яка-небудь особа... затримана... у вакаційний час або не в су­дові сесійні періоди, то повинно бути... дозволено особі... таким чином заа­рештованій або затриманій (крім осіб, засуджених або які перебувають під загрозою смертного вироку в законному порядку), або кому-небудь, хто діє в його... інтересах.., апелювати або скаржитися лорду-канцлерові... або ко­му-небудь з суддів...

І названі лорд-канцлер.., судді або барони... цим... зобов'язуються присудити й дарувати... наказ НаЬеаз согриз..., який повинен бути викона­ний негайно... Протягом двох день після того, як... заінтересована особа бу­ла приставлена до них, лорд-канцлер... або суддя або барон... повинні звіль­нити зазначеного ув'язненого з ув'язнення, взявши з нього зобов'язання з однією або більше поруками... з'явитися до суду... в наступну сесію... в тому графстві, місті або містечку, де було зроблено арешт або де було вчинено злочин, або з'явитися до такого іншого суду, якому підсудний зазначений злочин... Виключаються ті випадки... при яких за законом ув'язнений не мо­же бути взятий на поруки.

IV.       ...якщо яка-небудь особа свідомо знехтує протягом цілих двох су­дових періодів... після свого ув'язнення можливість клопотати про НаЬеаз согриз для свого звільнення, то такій... особі не повинен видаватися ніякий наказ НаЬеаз согриз у вакаційний час...

V.        ...якщо які-небудь чиновники знехтують зазначений вище наказ або відмовляться його «виконати» або приставити особу... ув'язненого... або ж протягом 6 годин після вимоги про те, не видадуть заявникові вимоги копії наказу... про арешт і затримання такого-то ув'язненого, яку... вони цим зо-

315

бов'язуються видати на вимогу, — то в такому випадку... особа, під охоро­ною якої перебуває ув'язнений, підлягає після першої... провини штрафові на користь ув'язненої або потерпілої особи в сумі 100 фунтів, а після другої провини—штрафові в сумі 200 фунтів, причому буде визнана... нездатною займати свою посаду...

VI.       ...ніяка особа або особи, звільнені... по якому-небудь НаЬеаз согриз, не можуть бути коли-небудь надалі ув'язнені або заарештовані за той самий злочин якою б то не було особою, інакше як за законним ходом судової справи або з наказу... суду... Якщо інші особи завідомо всупереч цьому ак­тові знову заарештують або спонукають... знову заарештувати або ув'язни­ти за той же злочин або уявний злочин всяку особу.., звільнену або випуще­ну..., то... вони заплатять ув'язненій або потерпілій особі штраф у сумі 500 фунтів...

VII.     ...якщо яка-небудь особа або особи будуть затримані за державну зраду або тяжкий кримінальний злочин... і на їх просьбу або петицію про призначення справи до розгляду, подані в прилюдному суді протягом пер­шого тижня судового періоду... не будуть віддані до суду в найближчий су­довий період.., то буде законним для суддів... звільнити ув'язненого на по­руки, якщо тільки суддям не буде ясно... що свідки короля не можуть бутиприставлені в той же судовий період... І коли яка-небудь особа заарештова­на, як вище сказано.., не буде віддана до суду і судитися протягом другого,після її затримання, судового періоду.., то вона повинна бути звільнена від свого ув'язнення.

VIII.    ...ніщо в цьому акті не повинно поширюватися на звільнення з тюрми якої-небудь особи, ув'язненої за борговим або іншим позовом, або за процесуальною дією по цивільній справі, і, після того як вона буде звільнена з ув'язнення по своєму кримінальному переслідуванню, вона має утримува­тися під вартою по цивільній справі згідно з законом.

IX.       ...якщо яка-небудь особа або особи, піддані цього королівства, пере­буватимуть в тюрмі або під вартою в якого б то не було чиновника... за яку-небудь кримінальну або визнану кримінальною дію, то названа особа не по­винна переміщатися з зазначеної тюрми або спід варти під охорону якого-небудь іншого чиновника..., виключаючи ті випадки, коли це відбувається за НаЬеаз согриз або іншим законним наказом... І коли яка-небудь особа або особи... видадуть і підпишуть або скріплять який-небудь наказ... на... згада­ не вище переміщення всупереч цьому актові, то як той, хто видасть, підпи­ ше або скріпить такий наказ або накази, так і чиновник або чиновники... що виконали їх, зазнаватимуть кари і штрафу, згаданих раніш у цьому акті...

X.        ...буде дозволено всякому ув'язненому... робити заяви і одержувати свій НаЬеаз согриз... з суддів.., — і якщо... лорд-канцлер... або судді...відмов­лять хоча б у вакаційний час в якому-небудь наказі НаЬеаз согриз, який по-

316

винен бути виданий, згідно з цим актом.., то вони будуть кожний окремо підлягати штрафові в сумі 500 фунтів на користь потерпілої особи...

XII.     ...Ні один підданий цього королівства... не може бути засланий для ув'язнення в Шотландію, Ірландію, Джерсей, Гернсей, Танжер або облас­ті, гарнізони, острови або фортеці за морями... Якщо який-небудь з названихпідданих в теперішній час ув'язнений або надалі буде так ув'язнений, токожна така особа або особи, таким способом ув'язнені, можуть вчиняти по­зов або позови...

XIII....ніщо в цьому акті не буде тлумачитися розтяжно на користь якої-небудь особи, яка в писаному контракті з купцем або з власником якої-небудь плантації або з іншою якою небудь особою погодиться бути переве­зеною в які-небудь країни за моря і дістане завдаток по цій угоді, хоча б опісля така особа стала зрікатися цього контракту.

XIV....якщо яка-небудь особа або особи, законно викриті в якому-не-будь тяжкому кримінальному злочині, будуть у прилюдному суді просити про заслання їх за моря, і суд вважатиме за потрібне залишити її або їх у тюр­мі для цієї мети, то така особа або особи можуть бути заслані в які-небудь країни за морями...

XVI.    ...якщо яка-небудь особа або особи, що проживають у цьому ко­ ролівстві, вчинять який-небудь кримінальний злочин у Шотландії, Ірландії, або на якому-небудь з островів або в зарубіжних колоніях..., де вони повин­ ні судитися за такий злочин, то такі особи можуть бути послані в це місце, щоб там стати перед судом...

XVII.   ...ніяка особа або особи не повинні бути переслідувані, обвину­ вачувані, непокоєні або турбовані за провини проти цього акта, якщо вин­ ний не буде переслідуватися і позов не буде вчинений протягом найбільшедвох років після вчинення провини у випадку, якщо потерпіла особа не пе­ребуватиме тоді в тюрмі; а якщо вона буде в тюрмі, то протягом двох роківпісля смерті ув'язненої особи або її звільнення з тюрми, дивлячись по тому,що раніш трапиться...

XVIII. ...щоб ніяка особа не могла уникнути розгляду своєї справи..., добившись свого переміщення до сесії, так що її не можна було б встигнути повернути назад для суду в цій сесії, узаконюється, що після того як оголо­шені строки сесій..., ніхто не може бути переміщени з громадської тюрми заяким-небудь наказом НаЬеаз согриз...

XX. ...якщо яка-небудь скарга, позов або переслідування будуть пода­ні або порушені проти якої-небудь особи... за злочини, заподіяні... проти по­рядку, встановлюваного цим законом, то буде дозволено таким відповіда­чам боронитися, посилаючись на те, що вони не винні або що вони нічого не повинні, й засвідчити особливі до того причини.., і якщо причини ці... є доб­рою і достатньою законною підставою для виправдання... відповідача.., то

317

ці доводи... тоді матимуть... в усіх відношеннях силу... підстав до припинен­ня справи або до виправдання по скарзі, позову чи переслідуванню.

XXI. ...якщо яка-небудь особа є підданою арештові... за обвинувачен­ням у співучасті... в тяжкому кримінальному злочині... або за підозрою у вчиненні... тяжкого кримінального злочину.., то такі особи не повинні пере­міщатися або віддаватися на поруки силою цього акта...

Конституції буржуазних країн. К., 1936. — С. 41—45.

 

64