yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share

Їсторія держави і права зарубжних країн

СТАТТЯ II

Розділ 1. Виконавча влада надається Президентові Сполучених Шта­тів Америки. Він перебуває на своїй посаді протягом чотирирічного тер­міну, і вибори його та обираного на той самий термін Віце-президента здійс­нюються таким чином.

Кожен штат призначає в ухваленому його законодавчими зборами по­рядку вибірників у кількості, що дорівнює загальному числу сенаторів і пред­ставників, яких штат має право посилати до Конгресу, але не можуть бути призначені вибірниками сенатори, представники й особи, що обіймають відповідальну або оплачувану посаду на службі Сполучених Штатів.

Вибірники сходяться по своїх відповідних штатах і голосують бюлете­нями за обох осіб, із котрих хоча б одна не повинна бути жителем одного з ними штату. Потім вони складають список усіх осіб, за яких подавались го­лоси, із зазначенням числа голосів, поданих за кожного з них. Вибірники підписують і засвідчують список, а тоді пересилають, у запечатаному вигля­ді, в місце перебування Уряду Сполучених Штатів на ім'я Голови Сенату. Голова Сенату в присутності Сенату й Палати представників розпечатує всі засвідчені списки, після чого підраховуються голоси.

Особа, що дістала найбільше число голосів, стає Президентом, якщо тільки це число перевищить половину всього числа вибірників. Коли ж цю більшість голосів дістали кілька осіб чи за них подано однакове число голо­сів, то Палата представників безпосередньо обирає бюлетенями одного з них Президентом; а коли жодна особа не збере більшості голосів, то Палата представників таким самим способом обирає Президента з числа п'ятьох осіб, котрі дістали найбільше число голосів. Але при такому обиранні Пре­зидента голоси подаються по штатах і представництво кожного штату має один голос, виборчий кворум для цієї мети складає дві третини штатів, а для обрання необхідна більшість усіх голосів. Особа, що дістала після обрання Президента найбільше число голосів, у будь-якому випадку вважається Ві­це-президентом. Але якщо з'ясується, що двоє осіб чи більше мають одна­кову кількість голосів, то Сенат обирає з-поміж них Віце-президента шля­хом подання бюлетенів.

Конгрес може визначати час обирання вибірників і день, коли вони подають свої голоси; цей день повинен бути єдиний для всієї території Спо­лучених Штатів.

Не може бути обраний на посаду Президента той, хто не є громадяни­ном Сполучених Штатів за народженням чи не мав громадянства Сполуче­них Штатів під час прийняття цієї Конституції; так само не може бути обра-

344

.

ний на цю посаду той, хто не досяг тридцятип'ятилітнього віку й не прожи­вав протягом останніх чотирнадцяти років у Сполучених Штатах.

У разі усунення Президента з посади чи його смерті, відставки або не­спроможності здійснювати пов'язані з посадою права та обов'язки, ці остан­ні переходять до Віце-президента; на випадок усунення, смерті чи неспро­можності Президента й Віце-президента Конгрес може визначити законом, котра посадова особа повинна діяти як Президент, і така особа діятиме нада­лі відповідно, аж поки будуть усунені причини, що перешкоджають Прези­дентові здійснювати свої обов'язки, чи буде обрано нового Президента.

Президент у визначені строки дістає за свою службу винагороду, що не може збільшуватися чи зменшуватися протягом періоду, на який його об­рано, і протягом цього періоду він не може діставати ніякої іншої грошової винагороди від Сполучених Штатів чи від котрогось із штатів.

Перед заступанням на посаду Президент складає таку присягу або дає урочисту обіцянку: «Я урочисто клянусь (або обіцяю), що я чесно ви­конуватиму обов'язки Президента Сполучених Штатів і в міру сил своїх охоронятиму, захищатиму й підтримуватиму Конституцію Сполучених Штатів».

Розділ 2. Президент є головнокомандувачем армії та військово-морсь­кого флоту Сполучених Штатів і міліції окремих штатів, коли вона призива­ється на дійсну службу Сполучених Штатів; він може вимагати від керівни­ка кожного виконавчого департаменту письмової думки з будь-якого питан­ня, що стосується його компетенції; він має право відстрочувати виконання вироків, а також надавати помилування за злочини, скоєні проти Сполуче­них Штатів, за винятком засудження шляхом імпічменту.

Він має право, за порадою і згодою Сенату, укладати міжнародні уго­ди за умови, що їх схвалять дві третини присутніх сенаторів; за порадою і згодою Сенату призначати послів та інших повноважних представників і консулів, суддів Верховного суду, а також усіх інших урядовців Сполуче­них Штатів, про призначення яких у цій Конституції немає інших настанов і посади яких засновані законом; одначе Конгрес може законом надати право призначати нижчих урядовців, яких вважатиме за потрібне, самому лише Президентові, судам або головам департаментів.

Президент має право заповнювати всі вакансії, що відкриються в пе­ріод між сесіями Сенату, надаючи посадові повноваження на термін до за­кінчення найближчої сесії Сенату.

Розділ 3. Президент періодично подає Конгресові інформацію про стан Спілки й пропонує на його розсуд такі заходи, які вважатиме за необ­хідні й корисні; в надзвичайних випадках він може скликати обидві палати або одну з них, а в випадку незгоди між палатами щодо часу відкладення се­сій може сам переносити їх на такий час, який вважатиме за потрібний; він

345

приймає послів та інших повноважних представників, забезпечує точне ви­конання законів і визначає повноваження всіх посадових осіб Сполучених Штатів.

Розділ 4. Президент, Віце-президент і всі цивільні урядовці Сполуче­них Штатів усуваються з посади, якщо при обговоренні шляхом імпічменту вони будуть визнані винними в державній зраді, хабарництві чи в інших тяж­ких злочинах та переступах.

 

79