yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Право->Содержание->Закон про феодальні права (15—28 березня 1790 р.)

Їсторія держави і права зарубжних країн

Закон про феодальні права (15—28 березня 1790 р.)

(Витяги)

Національні збори, беручи на увагу, що, згідно із статтею першою дек­ретів від 4, 6, 7 і 11 серпня 1789 р., феодальний устрій повністю знищений; що скасовані без викупу ті з феодальних або чиншових прав і обов'язків, які мали характер особистої залежності і були зв'язані з особистим або речовим правом; що поряд цього в той же час збережені всі інші права надалі до їх викупу, за допомогою якого всім обтяженим цими правами особам дозволе­но звільнитися від них, і, нарешті, що Національні збори залишили за собою право за допомогою особливого закону уточнити як наслідки знищення фео­дального устрою, так і розмежування між скасованими правами і правами, які підлягають викупові, постановляють:

362

Розділ І

Про загальні наслідки знищення

феодального устрою

Ст. 1. Всякі почесні відзнаки і всі права, зв'язані з феодальним устро­єм, знищуються.

Щодо тих майнових прав, які залишаються в силі надалі до їх вику­пу, то вони цілком прирівнюються до звичайної ренти і земельних повин-ностей...

Ст. 8. Всі феодальні і чиншові права, а також усі ренти, земельні пода­ті й інші права, які по самій своїй природі або в силу декретів 4 серпня 1789 р. і дальших днів підлягають викупові, повинні бути надалі до їх викупу підпо­рядковані правилам, установленим різними законами і звичаями королів­ства щодо земельного нерухомого майна, не заводячи тепер ніяких нововве­день щодо стягання недоїмок...

Розділ II

Про сеньйоріальні права,

скасовані без викупу

Ст. 1. Кріпосна залежність особиста, майнова або змішана, кріпосний стан, зв'язаний з походженням, особистий кріпосний стан власника дільни­ці, право вимагати виконання особистої панщини і шляхової повинності, право на спадщину після васала, який не має спадкоємців, право забороняти відчуження і розпорядження майном шляхом його продажу, дарування між живими або передачі за заповітом, а рівно і всі інші наслідки кріпосної залеж­ності, земельної, особистої або змішаної, що поширюються на осіб або май­но, — скасовуються без викупу.

Ст. 2. Проте всі землі, які раніше були в кріпосній залежності, майно­вій або змішаній, будуть і надалі обкладені іншими повинностями і плате­жами, земельними податками і повинностями, які лежали на них до цього часу...

Ст. 27. Всяка панщина, за винятком тільки тої, яка зв'язана з земель­ною, скасовується без відшкодовання. Панщиною, зв'язаною з землею, вва­жатиметься тільки та, відносно якої буде доведено, що вона повинна бути виконана як відшкодування за поступку права власності на землю або будь-якого майнового права...

Ст. ЗО. Право тріажу , встановлене статтею 4 розділу 25 ордонансу 1669 р. про води і ліси, віднині скасовується.

Ст. 31. Всі едикти, заяви, постанови ради, грамоти, видані протягом останніх тридцяти років, як відносно Фландрії і Артуа, так і відносно інших провінцій королівства, які дозволяли тріаж поверх тих випадків, які вказані

363

 

 

 

 

 

в ордонансі 1669 р., вважатимуться ніби за неіснуючі; ухвалені по них судо­ві рішення і обгрунтовані на них акти скасовуються.

...Щоб вступити у володіння тою частиною общинних земель, яких во­ни були позбавлені на підставі означених едиктів, постанов, судових рішень і грамот, общини повинні протягом п'яти років подати позови в судах без права, однак, вимагати повернення доходів з цих земель...

Розділ ПІ

Про сеньйоріальні права, які підлягають викупові

Ст. 1. Викупаються і підлягають виконанню надалі до закінчення ви­купу всі феодальні і чиншові права і обов'язки, які є платою за вчинений ра­ніше продаж нерухомого майна і які становлять його умову.

Ст. 2. Такими вважаються, якщо не подано протилежного доказу: 1) всі щорічні грошові сеньйоріальні повинності... 2) всі речові права.

Ст. 5. Жоден муніципалітет, жодне управління округи або департа­менту не має права, під страхом визнання цього розпорядження недійсним, відшкодування за завдані збитки і сплати судових витрат, заборонити стя­гання, яке вимагається, будь-якого з сеньиоріальних прав під приводом, що зазначене право прямо чи посередньо скасоване без відшкодовання. Заціка­вленим сторонам надається право подавати скарги в суд звичайним поряд­ком.

Ст. 6. Власники земельних володінь, чиї архіви і документи спалені або пограбовані під час заколотів, які були на початку 1789 р., якщо вони доведуть цей факт шляхом показань свідків або документальних даних, до­пускаються протягом трьох років з дня опублікування цього декрету до встановлення показаннями свідків або актами факта тридцятирічного воло­діння, що передувало пожарові або грабежеві, характеру і розмірів тих прав, які їм належали і були скасовані без відшкодовання...

Ст. 8. Власники земельних володінь, які в указаний в ст. 6 час відмови­лися внаслідок залякувань або насильства від сукупності або від частини своїх прав, не скасованих цим декретом, можуть, подавши протягом трьох років скаргу, вимагати визнання їх відмови недійсною...

Тріаж — право сеньйора на виділ на свою користь третьої частини общинних земель.

Нова історія в документах і матеріалах /Заред. М. М. Лукіна і В. М. Даліна. Випуск І. —К, 1935. — С. 149—151.

364

 

89