yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Історія->Содержание->ІСТОРІЯ УКРАЇНИ ТА ЇЇ ДЕРЖАВНОСТІ

История Украины и её государственности

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ ТА ЇЇ ДЕРЖАВНОСТІ

 

 

ПЕРЕДМОВА

Сучасний процес розбудови Української самостійної, демократичної, со­ціальної, правової держави закономірно викликає особливий інтерес до ви­вчення і врахування історичного державницького досвіду нашого народу. Адже боротьба за волю і незалежність була головною, визначальною для ба­гатьох українців-патріотів. На цьому шляху маємо як великі здобутки, так і прикрі поразки. їхній аналіз та висновки не втратили актуального значення і в наші дні. Саме у минулому відшукуємо ключ до розуміння тих складних, суперечливих процесів, що відбуваються у посттоталітарному українському суспільстві. Історію справедливо називають "учителькою життя".

Вивчення правдивої багатовікової вітчизняної історії має важливе зна­чення для духовного оздоровлення нації, формування високої патріотичної самосвідомості, остаточного подолання нав'язуваного століттями комплексу неповноцінності та провінційності, врешті-решт виходу України на передові рубежі європейської та світової цивілізації.

Цикл гуманітарних дисциплін у Національному університеті "Львівська по­літехніка" розпочинається з курсу "Історія України та її державності". Відповід­но до програми і навчальних планів вищої технічної школи підготовлено третє видання аналогічного навчального посібника, перероблене і доповнене. Взято до уваги найновітніші досягнення вітчизняної історіографії.

Структурно матеріал розміщено у хронологічній послідовності за пері­одами і відповідно до концепції національної історичної науки, згідно з якою українці є автохтонними мешканцями своєї землі, на якій протягом століть розбудовували державність, мали національну церкву, школи й академії, літе­ратуру й мистецтво світового рівня. Головне завдання цього посібника поля­гає у тому, щоб дати поглиблений аналіз етапів і форм державності на етніч­ній території, національно-визвольної боротьби за її відновлення (після втра­ти з огляду на різні причини), проблем сучасного державотворення, крізь призму найважливіших подій загальної історії українського народу, врахову­ючи при цьому специфіку технічного вузу і не дублюючи шкільний курс іс­торії України.

Автори пропонованого навчального посібника сподіваються на те, що він сприятиме насамперед, виробленню у студентів навичок систематичної самостійної роботи над опрацюванням джерел, документів, наукової літера­тури, періодичних видань на принципах науковості, історизму, об'єктивності, гуманізму та загальнолюдських цінностей; формування у майбутніх бакалав­рів, спеціалістів, магістрів почуття патріотизму, національної гідності, прав­дивості в оцінці подій і фактів історії України та її державності; умінню логі­чно викладати фактичний матеріал, правильно оцінювати внесок нашого ба­гатостраждального народу у розвиток світової цивілізації.                 

 

 

3