yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share

КЛ з організації, планування та управління

!-!           

!-!           КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

ВСТУП

ОСНОВНА ЧАСТИНА

--- Тема 1. Підприємництво. Підприємство: принципи

--- організації та функціонування.

---  

--- Підприємництво, форми підприємництва, принципи

---  підприємницької діяльності.

1.2. Підприємство, види підприємств.

1.3. Поняття юридичної особи.

1.4. Об'єднання підприємств. Форми об'єднань.

 

Тема 2. Особливості організації виробничо-господарської

діяльності підприємств

2.2. Організаційні форми підприємств.

2.3. Виробнича структура підприємств.

---  

--- 2.3.1. Принципи організації виробничої структури.

2.3.2. Характеристика внутрішньовиробничих підрозділів різного призначення.

2.3.3. Генеральний план підприємства.

2.3.4. Основні шляхи вдосконалення виробничої структури підприємств.

2.4. Оцінка загального рівня механізації та автоматизації праці та

виробництва.

Тема 3. Виробничий процес на промисловому підприємстві, його функціональний склад, структура та організація

3.1.  Поняття про виробничий процес та його особливості на підприємствах харчової промисловості.

3.2.  Склад загального виробничого процесу та його структура.

3.3.  Виробничий цикл. Тривалість виробничого циклу та чинники, що  її визначають.

Шляхи скорочення тривалості  виробничого циклу на

підприємстві.

3.5.  Принципи організації виробничого процесу в часі і просторі.

!-! В часі

!-!  

!-! В просторі

3.6.  Види руху предметів праці.

Тема 4. Зміст та методи організації основного виробництва на

підприємствах. Оpганiзацiя потокового виробництва

--- 4.1.  Зміст та задачі організації основного виробництва.

--- 4.2.  Методи організації основного виробництва.

--- 4.3.  Ознаки потокового виробництва.

4.4.  Потокова лінія та її структурні елементи.

Класифікація потокових ліній та переваги їх застосування.

Тема 5. Виробнича потужність

5.2. Чинники, що визначають величину виробничої потужності.

5.4. Резерви покращання використання виробничої потужності.

Тема 6. Організація  виробничої  інфраструктури  підприємств

6.2.  Організація транспортного господарства.

 Організація ремонтного господарства.

 Організація складського та тарного господарств.

Тема 7. Принципи та види планування діяльності підприємств

---  

--- Сутність, принципи і риси планування. Принципова

--- схема планування.

7.2.  Методи планування.

7.4. Інформаційна база планування.

Тема 8. Планування виробництва  та реалізації продукції

8.2.  Планування обсягів виробництва продукції в натуральних одиницях виміру.

8.3. Плановий баланс виробничих потужностей.

Планування обсягів виробництва продукції у вартісному

вираженні.

Тема 9. Планування науково-технічного розвитку підприємства

9.2. Класифікація організаційно-технічних заходів плану.

9.З. Показники техніко-економічного рівня виробництва,

що плануються.

9.4. Основи техніко-економічного обґрунтування заходів плану із

застосуванням дисконтних методів оцінки.

!-!  

!-!  

!-!  

!-!  

Тема 10.  Планування праці та її оплати

10.2. Планування підвищення продуктивності праці

 (за техніко-економічними чинниками).

10.3.    Плановий баланс робочого часу 1 -го робітника.

10.4.    Планування чисельності персоналу.

10.5.    Планування фонду оплати праці.

10.6. План підготовки і підвищення кваліфікації працюючих.

Тема 11. Планування витрат

11.2. Склад витрат.

11.2.2. Постійні та змінні загальновиробничі витрати.

11.2.3. Витрати, пов'язані з операційною діяльністю, які не включаються до собівартості.

11.2.4. Групування витрат за економічними елементами.

11.3. Вихідні дані для планування витрат.

11.4. Методика (основні положення) планування витрат виробництва.

11.4.2. Методи планування собівартості.

11.4.3. Планові показники витрат.

11.4.4. Зведений кошторис витрат.

Тема 12. Планування прибутку і рентабельності

--- 12.1.  Плановий прибуток: поняття та складові.

--- 12.2.   Чинники, що визначає розмір прибутку.

--- 12.3.  Методи планування прибутку.

12.4.  Розрахунок планового чистого прибутку.

12.5.  Рентабельність.

Тема 13. Фінансове планування

13.2. Вихідні дані для складання фінансового плану

13.3. Структура фінансового плану.

13.4. Фінансове планування в акціонерному товаристві

Тема 14. Сутність управління. Менеджмент на підприємстві.

Функції менеджменту. Організаційні структури управління.

14.2. Рівні управління та функції керівників.

14.3. Основні функції управління.

14.4. Організаційні структури управління.

ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА

!-!  

!-!  

!-! ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ

!-!  

!-!  

!-!  ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

!-!  

!-!  

!-! ГЛОСАРІЙ

 

1