yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share

КЛ з організації, планування та управління

ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА

 

Підсумком вивчення дисципліни є засвоєння методів та принципів ефективної організації і управління виробництвом, виявлення та використання внутрішньовиробничих резервів на підприємстві і планування його діяльності.

Перспективами розвитку даної галузі знань може бути вивчення поточних змін в законодавстві України, національних стандартах обліку, нормативних документах уряду, які стосуються питань, що зазначені в конспекті. Зокрема, норм амортизації, відрахувань у фонди соціального страхування, ставок податків, змін у статистичній та бухгалтерській  звітності, змін у термінології щодо планових та звітних показників діяльності підприємства тощо.

 

 

ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ

 

Маловідомих скорочень конспект лекцій не містить. По кожній темі основної частини умовні позначення, символи, одиниці мають пояснення одразу після їх застосування.

 

 

 

 ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Основні

1. Науково-методичний посібник. Організація та планування діяльності підприємств:  – К.: Видавничий дім "Корпорація", 2005. – 432 с.

2. Пасічник В.Г., Акіліна О.В. Організація виробництва: К.: Центр навч. літ., 2005 – 248 с.

3. Плоткін Я.Д., Пащенко І.Н. Виробничий менеджмент: Навч. посібник; Зб. Вправ. – Львів: Інформаційно-видавничий центр "ІНТЕЛЕКТ", 1999.

4. Тарасюк Г.М., Шваб Л.І.  Планування діяльності підприємства. Навч. посіб. – К.: “Каравела”, 2003. – 432 с.

5.  Хміль Ф.І. Функції менеджменту. Організація в менеджменті// Хміль Ф.І. Менеджмент: Підручник. –  К.: Вища шк., 1995. – 351 с.

 

Додаткові

 

6. Господарський Кодекс Україні: Закон України, прийнятий Верховною Радою України 16 січня 2003 року № 436 – ІV (статті  55 – 162).

7.  Про господарські товариства: Закон України, прийнятий Верховною Радою України 19 вересня 1991 року № 1576 - ХІІ // Відомості Верховної Ради України. -  1991. - , № 49, с. 682, з наступними змінами і доповненнями.

         8. Закон України "Про безпечність та якість харчових продуктів" від 23 грудня 1997р. ( Із змінами, внесеними згідно із Законами  № 2681-ІІІ (2681-14 ) від 13.09.2001, ВВР, 2002, № 1, ст.2, № 191-ІV  (191-15 ) від 24.10.2002,  № 2116 – ІV від 21.10.2004, ВВР, 2004, № 2, ст.33,  № 2189 -ІV від 18.11.2004, ВВР, 2005, № 2, ст. 9, № 2863 –ІV від 08.09.2005).

9. “Пpo стандартизацію i  сертифікацію “: Декрет  Кабінету Мiнiстpiв України № 46-93 від 10 травня 1993p.

         10. Інструкція зі статистики заробітної плати: Затверджено наказом Міністерства статистики України від 11 грудня 1995р. № 323// Галицькі контракти, 1997, № 3, с. 63-66 з урахуванням змін, що внесені наказом Державного комітету статистики України від 13.01. 2004 р. № 5 (Бухгалтерія, 16 лютого  2004 , № 7, С. 7-14).

11. Інструкція зі статистики чисельності працівників, зайнятих у народному господарстві України: Затверджено наказом Міністерства статистики України від 07 липня 1995р. № 171 за погодженням з Мінекономіки України, Мінпраці України, Мінфіном України// Галицькі контракти, 1997, № 2, С. 46-53.

12. Методичні рекомендації з формування собівартості продукції, робіт, послуг. Затверджені наказом Державного комітету промислової політики України від 02 лютого 2001 р. № 47.

         13. Методичні рекомендації щодо порядку складання та погодження (затвердження) річного фінансового плану господарського товариства, у статутному фонді якого більше 50 відсотків акцій належать державі: Затверджено наказом Фонду державного майна України від 21 лютого 2002р. № 343// Державний інформаційний бюлетень про приватизацію, 2002, № 4, С. 25-27.

14. Положення  про фінансування та державне кредитування капітального будівництва, що здійснюється на території України. Затверджено Наказом Міністерства економіки, Міністерства фінансів, Державного комітету в справах містобудування і архітектури від 23 вересня 1996р. № 127/201/173 //Галицькі контракти № 1, 1997р.

15. Типове положення з планування, обліку і калькулювання собівартості будівельно-монтажних робіт. Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 09 лютого 1996 р. № 186 //Галицькі контракти № 15, 1996р.

         16. Положення про  типовий бізнес-план: Затверджено наказом Фонду державного майна України від 26 травня 1994р. № 301// Державний інформаційний бюлетень про приватизацію, 1994, № 11, С. 54-63.

17. Положення про порядок здійснення аналізу фінансового стану підприємств, що підлягають приватизації: Затверджено наказом Міністерства фінансів України та Фонду державного майна України від 26 січня 2001р. № 49/121// Державний інформаційний бюлетень про приватизацію, 2001, № 4, С. 16-22.

18. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати" : Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 1999р. № 318// Дебет Кредит, січень 2000, № 5, с. 82-87  з урахуванням змін до деяких положень (стандартів) бухгалтерського обліку, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 23.05. 2003 р. № 363. (Бухгалтерія, червень  2003 , № 24, С. 78-81).

19. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати": Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999р. № 87// Все про бухгалтерський облік. - 2000. - № 86.- С. 14-17 з урахуванням змін до деяких положень (стандартів) бухгалтерського обліку, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 23.05. 2003 р. № 363. (Бухгалтерія, червень  2003 , № 24, С. 78-81).

20. Порядок складання річного фінансового плану державним підприємством (крім казенного) та контролю за його виконанням: Затверджено наказом Мінекономіки України від 27 травня 2003р. № 137// Дебет Кредит,  липень 2003, № 30, С. 61-66.

21. Андрушків Б.М., Кузьмін О.Є.. Основи менеджменту. – Львів.: "Світ", 1995. – 296 с.

22. Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент: Учебный курс./  - К.: Эльга - Н. Ника-Центр, 2001. – 448 с.

23. Бланк И.А. Управление прибылью. –  К.:"Ника-Центр",1998. – 544 с.

24. Ващенко А.Ф., Геpасимчук Н.А. Поточные методы пpoизводства в пищевой пpoмышленности. – К.: Б.и.,1980.

25. Виpабов С.А. Складское и таpное хозяйство.: Учеб.пособие. - К.: Выща шк. Головное изд-во, 1989.

26. Воронин  В.Г. Математические методы планирования и управления в пищевой промышленности .- М.: "Пищевая промышленность", 1977. – 319 с.

27. Крайник О.П., Клепікова З.В. Фінансовий менеджмент. Навчальний посібник. - Львів Державний університет "Львівська політехніка".  К.: "Дакор", 2000. – 260 с.

28. Курочкин А.С. Организация производства: Конспект лекций.- Киев: МАУП, 1997.

29. Нємцов В.Д., Довгань Л.Є., Сініок Г.Ф. Менеджмент організацій: Навч. посібник. – К: ТОВ "УВПК "ЕксОб", 2000. – 392 с.

30. Оpганизация и планиpoвание пpoизводства на пpедпpиятиях мясной и молочной пpoмышленности/Стеpлигов Б.И. и дp. – М.:Агропромиздат, 1988.

31. Оpганизация, планиpoвание и  упpавление производством на предприятиях пищевой промышленности/Под ред.Р.В.Кружковой. – М.: Агропромиздат, 1985.

32. Орлов О.О. Планування діяльності промислового підприємства. Підручник. – К.: Скарби, 2002. – 336 с.

33. Покропивний С.Ф., Соболь С.М., Швиданенко Г.О. Бізнес-план: технологія розробки та обґрунтування: Навч. посібник. – К.:КНЕУ,1999. – 208 с.

34. Производственный и операционный менеджмент: Учебник/Козловский В.А., Маркина Т.В., Макаров В.М. – СПб:"Специальная литература", 1998.

35. Фатхутдинов Р.А. Производственный менеджмент. Учебник для вузов. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997.

 

 

 

ГЛОСАРІЙ

 

Тлумачення та визначення основних понять, необхідних для адекватного усвідомлення навчального матеріалу, представлено по кожній темі основної частини в послідовності її викладення.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


[1] Розширене трактування пунктів 1-20 представлено в наступній темі 13.

[2] Прибуток (збиток) від реалізації продукції (робіт, послуг)  можна також розрахувати шляхом вирахування з валового прибутку адміністративних витрат та витрат на збут (виходячи з показників табл. )

[3]  Приймається для розрахунку рентабельності продукції

[4] Еквіваленти грошових коштів — це   короткострокові високоліквідні фінансові інвестиції, які вільно конвертуються у певні суми грошових коштів і які характеризуються незначним ризиком зміни вартості. Наприклад, до еквівалентів грошових коштів можна віднести казначейські зобов'язання, депозитні сертифікати, термін погашення яких, як правило, не перевищує 3-х місяців.

 

 

[5] Розраховані із застосуванням формул 13.1 - 13.5

[6] Різниця між доходами та витратами

 

 

 

 

 

80