yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Право->Содержание->СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Конституційне право України

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

189.         Авер'янов В. Б. Органи виконавчої влади в Україні. - К., 1997.

190.         Авер'янов В. Центральні органи виконавчої влади Украї­ ни: концептуальний підхід до класифікації в контексті ад­ міністративної реформи в Україні // Вісник Академії право­ вих наук України. -- 1999. -- № 1 (16).

191.         Авер'янов В. Інститут державних секретарів міністерств як новела у реформуванні виконавчої влади в Україні // Віс­ ник Академії правових наук України. -- 2002. — № 2 (29).

4. Андрейцев Б. Право громадян на екологічну безпеку: проблеми   конституційно-правового   забезпечення   //   Право України. -- 2001. -- № 8.

5. Анисимов В. Н. К вопросу о соотношении международно- го права й национального законодательства УкраиньІ о пра­ вах ребенка // Проблеми законності: Респ. міжвід. наук. зб. / Відпов. ред. В. Я. Тацій. -- X., 1999. -- Вип. 37.

196.           Батанов О. Функції територіальних громад як специ­ фічних суб'єктів конституційного права // Право України. - 1998. — № 8.

197.           Битяк Ю. Конституційно-правові засади становлення та розвитку державної служби в Україні // Вісник Академії пра­ вових наук України. -- 1998. -- № 2 (13).

198.    Битяк Ю. П., Петришин О. Б. Державні секретарі в сис­ темі органів виконавчої влади // Державне будівництво та місцеве самоврядування: 36.  наук,  праць.  - - X.,  2001.  - Вип. 1.

9.  Биков О. Внутрішньодержавні нормативно-правові га­ рантії забезпечення прав та свобод національних меншин в Україні // Право України. -- 2000. -- № 8.

212.   Бодрова 1.1, Правова інституціалізація асоціацій місце­ вих рад України // Проблеми законності: Респ. міжвід. наук, зб. / Відпов. ред. В. Я. Тацій. -- X., 2001. -- Вип. 46.

213.          Веніславський Ф. Взаємодія гілок державної влади як принцип основ конституційного ладу України // Право Укра­ їни. -- 1998. -- № 1.

214.          Веніславський Ф. Б. Функціонування державної влади в аспекті політичного режиму // Проблеми законності: Респ. міжвід. наук. зб. / Відпов. ред. В. Я. Тацій. -- X., 1998. — Вип. 34.

215.          Воронов М. М. Законодавча влада в системі державної влади // Вісник Університету внутрішніх справ. - - 1997. — № 2.

 

222.        Воронов  М.  77.,   Скрипничук  В.  М.  Децентралізація влади як основа взаємовідносин державних виконавчих орга­ нів і органів місцевого самоврядування // Державне будівниц­ тво та місцеве самоврядування: Зб. наук, праць. — X., 2001. — № 1.

223.        Георгіца А. 3. Конституційно-правові інститути зару­ біжних країн. - - Чернівці, 1994.

 

    Георгіца А. 3. Конституційне право зарубіжних країн. — Чернівці, 2001.

    Грицкевич С. Екологічні права в системі конституцій­ них прав людини і громадянина // Право України. — 2001. — № 8.

  Грошевий Ю. М., Марочкін 7. Є. Органи судової влади в Україні. -- К., 1997.

    Дахова І. Поняття виконавчої влади та її місце в держав­ ному механізмі України (конституційний аспект) // Право України. -- 2002. -- № 12.

20. Дашковська О. Р. Принцип поділу влади як гарантія політичної свободи людини і громадянина // Проблеми закон­ ності: Респ. міжвід. наук. зб. / Відпов. ред. В. Я. Тацій. — X.: Нац. юрид. акад. України, 1998. -- Вип. 36.

 

     Делія Ю. Місцеве самоврядування як суб'єкт конститу­ ційних правовідносин // Право України. -- 1999. -- № 11.

   Денисов В. Н. Статус міжнародних договорів в Консти­ туції України // Вісник Академії правових наук України. - 1997. -- № 1(8).

   Дробуш І. Розмежування функцій органів місцевого са­ моврядування та органів державної виконавчої влади // Пра­ во України. -- 2001. -- № 10.

   Євграфова Є. Акти Конституційного Суду України в сис­ темі національного законодавства // Право України. — 2001. - № 10.

   Журавський В. Політична система України: особливос­ ті, фактори, чинники права // Віче. -- 2000. -- № 2.

     Журавський В. Двопалатний парламент в Україні: проб­ леми формування // Право України. -- 2001. — № 3.

 

    Журавський В. С. Методологічні проблеми дослідження політичної системи. -- К.: Парламентське вид-во, 2000.

  Журавський В. С. Організація парламентів:  питання порівняльного аналізу: Навч. посіб. / За ред. д-ра юрид. наук, проф. О. Н. Ярмиш. -- X.: Нац. ун-т внутр. справ, 2001.

  Журавський Б. С. Парламентаризм в Україні та європей­ ський досвід // Держава і право: Зб. наук, праць. Юридичні і політичні науки. - - К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Ко- рецького НАН України, Спілка юристів України, 2001. - Вип. 11. -- С. 101—107.

 

  Журавський Б. С. Становлення політичних партій в українському суспільстві та їх роль у політичному структу- руванні парламенту. -- К.: Парламентське вид-во, 2002.

  Журавський Б. С. Етапи гармонізації законодавства України із європейським законодавством // Держава і право. Зб. наук,  праць.  Юридичні і політичні науки.  — К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2002. - Вип. 16.

  Журавський В. С. Концепція гармонізації законодавст­ ва України із законодавством держав — членів ЄС // Правова держава: Щорічник наукових праць Ін-ту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. — К., 2002. — Вип. 13. - С. 131—135.

33.         Журавський В. Розвиток доктрини українського парла­ ментаризму в XIX — на початку XX ст. // Право України. — 2001. — № 5.

34. Журавський В. Козацький конституціоналізм і його роль в еволюції вітчизняного парламентаризму // Вісник Академії правових наук України. -- 2001. -- № 2 (25).

35.          Журавський В. Щодо концептуальних засад майбутньо­ го Закону «Про регламент Верховної Ради України» // Право України. -- 2002. -- № 7.

36. Заєць А. П. Правова держава в контексті сучасного українського досвіду. -- К., 1999.

   Заєць А. П. Формування ідеї правової державності в про­ цесі створення нової Конституції України (1990—1994 pp.) // Вісник Академії правових наук України. — 1998. — № 4 (15).

   Заєць А. П. Формування ідеї правової державності в про­ цесі створення нової Конституції України (1994—1996 pp.) // Вісник Академії правових наук України. -- 1998. — № 1 (16).

   Заєць А. Законодавча діяльність: деякі питання методо­ логії,  теорії і практики // Українське право.     •  1995.  • № 1(2).

   Заєць А. Український парламентаризм: Формування і удосконалення // Віче. — 1999. — № 2.

   Заєць А. Принцип розподілу влад в новітній українсь­ кій конституційно-правовій практиці // Вісник Академії пра­ вових наук України. -- 1999. -- № 2 (13).

   Закоморна К. Особливості законодавчого регулювання діяльності Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини // Право України. -- 2000. -- № 1.

   Кампо В. М. Місцеве самоврядування в Україні. — К., 1997.

   Ковальова Г. Л. Свобода совісті як основоположний принцип державно-конфесійних відносин // Проблеми закон­ ності: Респ. міжвід. наук. зб. / Відпов. ред. В. Я. Тацій. — X., 1999. — Вип. 37.

   Кичун В. І. Специфіка правового статусу автономії в унітарній державі // Проблеми законності: Респ. міжвід. на­ ук, зб. / Відпов. ред. В. Я. Тацій. -- X., 1998. -- Вип. 34.

   Кичун В. І. Конституційно-правові основи взаємовідно­ син органів державної влади України з органами влади Авто-

номної Республіки Крим в фінансово-економічній сфері //

Вісник Академії правових наук України. -- 2001. -- № 3.

   Коломієць Ю. М. Інститут глави держави в системі ви­ щих органів влади й управління зарубіжних країн. - - X., 1998.

   Колодій А. М., Олійник А. Ю. Державне будівництво і місцеве самоврядування. -- К., 2000.

   Колісник В. Правова природа Рамкової конвенції про захист національних меншин // Вісник Академії правових наук України. -- 2001. -- № 4 (27).

   Колісник В. Про визначення поняття правового статусу національних меншин та його головних елементів // Вісник Академії правових наук України. -- 2002. -- № 2 (29).

   Конституційне право України: Конспект лекцій /За ред. проф. Ю. М. Тодики. -- X., 1997.

     Конституційне право України / За ред. проф. В. Ф. По- горілка. -- К., 1999.

   Конституційне право України /За ред. В. Я. Тація, В. Ф. Погорілка, Ю. М. Тодики. -- К., 1999.

     Конституционное право УкраиньІ /Сост.: В. Д. Вол- ков, Р. Ф. Гринюк, Й. С. Щебетун. -- Донецк, 2000.

   Конституція незалежної України /За ред. В. Ф. Пого­ рілка, Ю. С. Шемшученка, В. О. Євдокимова. -- К., 2000.

   Конституція України — основа модернізації держави і суспільства. -- X., 2001.

 

  Конституційно-правові  форми  безпосередньої демо­ кратії   в   Україні:   проблеми   теорії   і   практики   /За   ред. проф. В. Ф. Погорілка. -- К., 2001.

  Князєв В. Конституційні гарантії прав, свобод та обо­ в'язків людини і громадянина в Україні // Право України. - 1998. — № 11.

 Коментар до Конституції України. -- К., 1996.

 Копиленко О. До проблеми правового статусу Автоном­ ної Республіки Крим // Вісник Академії правових наук Укра­ їни. — 1998. — № 1 (12).

 Копиленко О. Від Конституції України до Конституції Автономної Республіки Крим // Право України. — 1999. - № 3.

62. Копиленко О. Щодо закону про громадянство України // Право України. -- 2001. -- № 10.

   Корнієнко М. Проблеми місцевого самоврядування в юрисдикції Конституційного Суду України // Вісник Консти­ туційного Суду України. -- 2000. -- № 4.

   Костицький В. Конституція України 1996 року -- мо­ дель української державності // Право України. -- 2001. - № 8.

   Кравченко Б. Б. Конституційне право України. - - К., 2002.

   Косинський Б. Законодавчий процес та процедура, їх основні стадії і етапи // Право України. — 1999. -- № 6.

   Кривенко Л. Український парламент: двопалатність чи однопалатність // Віче. — 1999. — № 9.

   Кривенко Л. Конституційні моделі легітимації держави і баланс повноважень між інститутами влади // Віче. — 2000. - № 9.

69. Кривенко Л. Законодавча влада в системі державної влади // Вісник Академії правових наук України. — 2001. - № 1 (24).

  Кривенко Л. Конституційна відповідальність глави дер­ жави // Віче. — 2001. — № 10.

  Крупчан О. Запровадження адміністративної юстиції // Вісник Академії правових наук України. — 1998. — № 2 (13).

  Крупчан О. Компетенція центральних органів виконав­ чої влади // Вісник Академії правових наук України. — 2002. - № 2 (29).

  Кушніренко О., МельничукА. Комітети Верховної Ради України: проблеми формування і статусу // Право України. - 1998. — № 11.

  Кушніренко О. Г., Слінько Т. М. Права і свободи людини і громадянина. — X., 2001.

  Кушніренко О. Г., Слінько Т. М. Права людини в умовах формування правової держави і становлення конституційного ладу України // Проблеми законності: Респ. міжвід. наук. зб. / Відпов. ред. В. Я. Тацій. -- X., 1998. -- Вип. 36.

  Кушніренко О. Г., Слінько Т. М. Комітети Верховної Ра­ ди України і проблеми підвищення ефективності їх діяльності //

Проблеми законності: Респ. міжвід. наук. зб. / Відпов. ред.

В. Я. Тацій. – X., 2000. – Вип. 42.

77. КушниренкоА. Г. Проблеми административно-террито- риального устройства в условиях формирования правового го- сударства // Проблеми законності: Респ. міжвід. наук. зб. / Відпов. ред. В. Я. Тацій. -- X., 1993. -- Вип. 28.

  Лавринович О. Конституційне забезпечення  народо­ владдя в Україні // Віче. -- 2002. — № 2.

  Лавринович О. Проблема надійності виборів // Право України. -- 2000. -- № 6.

  Лавринович О. Місце суду в правовій інфраструктурі виборчих кампаній в Україні // Право України. — 2000. — № 1.

  Летпнянчин Л. І. Основні обов'язки людини і громадя­ нина  як  самостійний  конституційно-правовий  інститут  // Проблеми законності: Респ. міжвід. наук. зб. / Відпов. ред. В. Я. Тацій. -- X., 2000. -- Вип. 44.

  Лукаїи С. Ю. Політичний плюралізм як принцип кон­ ституційного ладу // Віче. — 1997. -- № 7.

  Лукаїи С. Ю. Природа конституційного права громадян на об'єднання в політичні партії // Проблеми законності: Респ. міжвід. наук. зб. / Відпов. ред. В. Я. Тацій. — X., 2001. - Вип. 48.

  Лук'янов Д. Б. Діяльність політичних партій у парла­ менті та їх правове регулювання // Проблеми законності: Респ. міжвід. наук. зб. / Відпов. ред. В. Я. Тацій. — X., 2000. - Вип. 44.

  Лук'янов Д. Б. Проблеми правового забезпечення вза­ ємодії політичних партій і державної влади // Проблеми за­ конності: Респ. міжвід. наук. зб. / Відпов. ред. В. Я. Тацій. - X., 1999. — Вип. 37.

  Маляренко Б. Актуальні проблеми становлення судової влади в Україні // Право України. -- 1996. — № 1.

  Малинникова Л. Проблеми забезпечення конституцій­ них прав і свобод людини і громадянина в процесі здійснення державно-правової реформи в Україні // Вісник Конституцій­ ного Суду України. — 2000. -- № 6.

88. Майданний   О.   Конституційно-правова   відповідаль­ ність: ознаки, підстави, суб'єкти // Право України. — 2001. - № 2.

   Медведчук В. Про теорію і практику конституційного процесу в Україні // Право України. - - 1995. -- № 8.

   Медведчук В. Держава в умовах перехідного періоду // Право України. -- 1998. -- № 3.

   Медведчук Б. Державна влада в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку // Право України. -- 1998. — № 4.

   Медведчук Б. Державна влада в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку // Право України. -- 1998. — № 4.

   Медведчук В. Конституційні основи становлення пар­ ламентаризму в незалежній Україні // Право України.  - 2001. -- № 3.

   Мельник О. Державна влада в контексті конституцій­ ної відповідальності // Віче. -- 2001. -- № 5.

   Михеєнко Р. Виконавча влада і конституційні статуси Президента України та Кабінету Міністрів України // Право України. -- 2000. -- № 8.

   Мудра О. Роль комітетів Верховної Ради України у за­ конодавчому процесі // Право України. -- 2000. -- № 12.

97. Мурашин О. Акти прямого народовладдя у механізмі правового регулювання // Право України. -- 2000. -- № 9.

98.  Наливайко   Л,   Конституційно-правова   відповідаль­ ність: критерії класифікації та види // Віче. — 1999. — № 10.

99. Німченко Б., Картавцева Н. Конституційні гарантії свободи релігії і переконань людини і громадянина в Україні // Вісник Конституційного Суду України. -- 1999. -- № 5.

Опришко Б. Законодавчому процесу -- наукове забез­ печення // Право України. - - 1996. -- № 5.

Опришко Б. Актуальні проблеми парламентської ре­ форми // Право України. -- 2001. -- № 8.

Органи державної влади України /За ред. В. Ф. Пого- рілка. -- К., 2002.

103. Організація судової влади в Україні /За наук. ред. проф. А. О. Селіванова. -- К., 2002.

  Орзіх М. Сучасний конституціоналізм та конституцій­ на юстиція  //  Вісник  Конституційного  Суду України.   — 2001. — № 1.

  Основи конституційного права України / За ред. ака­ деміка АПрН, проф. В. В. Копейчикова). -- К., 1997.

  Погорілко В. Ф., Головченко Б. Б., Сірий М. І. Права та свободи людини і громадянина в Україні. -- К., 1997.

  Погорілко Б. Ф. Основи конституційного ладу Украї­ ни. — К., 1997.

  Погорілко Б. Основні засади теорії безпосередньої де­ мократії // Право України. -- 2001. -- № 8.

  Погорілко Б. Ф., Федоренко В. Л. Референдуми в Украї­ ні: історія та сучасність. -- К., 2000.

  Погорілко Б., Федоренко Б. Поняття, ознаки, види і структура конституційно-правових норм // Право України. —

2001.          — № 9.

  Погорілко Б., Федоренко В. Джерела права України (загальна теорія джерел конституційного права) // Вісник Академії правових наук України. -- 2002. -- № 1 (28).

   Погорілко Б., Федоренко Б. Суб'єкти конституційно- правових відносин: поняття, ознаки, види // Право України. -

2002.          -- № 10.

  Погорілко Б., Федоренко В. Джерела конституційного права України: поняття, види і система // Право України. - 2002. — № 3.

  Рабінович П. М. Права людини і громадянина у Кон­ ституції України. -- X., 1997.

   Рабінович П. Вплив рішень Європейського суду з прав людини на національну юридичну практику: спроба порів­ няльної характеристики // Вісник Академії правових наук України. -- 2000. -- № 2 (21).

   Речицкий В. Конституционализм. Украинский опьіт. — X., 1998.

  Речицький Б. Б. Конституційний процес в Україні як феномен демократії // Вісник Академії правових наук Украї­ ни. — X., 1995. — № 4.

   Савенко М. Статус судді Конституційного Суду Украї­ ни // Вісник Конституційного Суду України. — 1998. — № 2.

  Савенко М. Конституційний контроль за виборами і референдумами // Віче. — 1998. -- № 1.

  Савенко М. Забезпечення прав і свобод людини і гро­ мадянина та їх захист органами конституційної юрисдикції // Право України. - - 1999. -- № 2.

  Савенко М. Конституційний Суд і омбудсмен у держав­ ному механізмі захисту прав і свобод людини і громадянина // Вісник Конституційного Суду України. -- 2000. -- № 1.

  Савенко М. Незалежність судді Конституційного Суду України // Вісник Конституційного Суду України. — 2001. - № 1.

  СелівановА. Теоретичні і практичні погляди на тлума­ чення Конституційним Судом України норм законодавства // Право України. - - 1999. -- № 10.

124. Селіванов В. Проблема методології обґрунтованості вітчизняного правознавства та юридичної практики // Право України. -- 1998. -- № 12.

  Селіванов В. М. Право і влада суверенної України: ме­ тодологічні аспекти. — К., 2002.

  Святоцький О. Інтелектуальний потенціал -- страте­ гічний пріоритет у XXI столітті // Право України. — 2001. - № 5.

  Святоцький О,, Чушенко В. Питання теорії і практики конституціоналізму в Україні // Право України. - - 1998. - № 2.

  Серьогіна С. Г. Функції Президента України // Про­ блеми законності: Респ. міжвід. наук. зб. — X., 1998. — № 34.

  Серьогіна С. Сутність інституту глави держави та його еволюція у світовій державно-правовій практиці // Вісник Академії правових наук України. -- 2000. -- № 4 (23).

  Серьогіна С. Г. Теоретично-правові та організаційні за­ сади функціонування інституту президентства в Україні. — X., 2001.

  Серьогіна С. Г. Структурні та компетенційні проблеми організації місцевого самоврядування // Державне будівниц­ тво  та   місцеве   самоврядування:   36.   наук,   праць. X., 2001. — №. 1.

  Серьогіна С. Г. Питання нормотворчої діяльності Пре­ зидента України // Проблеми законності: Респ. міжвід. наук. зб. // Відпов. ред. В. Я. Тацій. -- X., 1999. -- Вип. 37.

  Сінькевич О. Щодо особливостей норм конституційно­ го права України // Право України. -- 2002. — № 11.

  Скомороха В. Окремі питання поділу влад і юрисдик­ ція Конституційного Суду України  //  Право України.  — 1998. — № 5.

  Скомороха В. Деякі питання конституційного прова­ дження // Право України. -- 1998. -- № 9.

  Скомороха В. Конституційний Суд України: досвід і проблеми // Право України. -- 1999. -- № 1.

  Скомороха В. Окремі питання діяльності конституцій­ ної юстиції в Україні // Право України. - - 1999. — № 12.

  Скомороха В. Вплив конституційної юстиції на розви­ ток українського конституціоналізму // Право України. — 2000. — № 12.

  Скомороха В. Зміцнювати конституційний правопоря­ док у державі // Право України. -- 2002. -- № 8.

  Слінько Т. М., Кушніренко О. Г. Конституційно-право­ вий статус об'єднань громадян в Україні. -- X., 1998.

  Стешенко Т. В. ПроблемьІ формирования избиратель- ньіх комиссий в Украине // Проблеми законності: Респ. між­ від. наук. зб. / Відпов. ред. В. Я. Тацій. — X., 1999. — Вип. 37.

    Ставнійчук М. І. Законодавство про вибори народних депутатів України: актуальні проблеми теорії і практики. — К., 2001.

  Ставнійчук М. І. Вибори в Україні. -- К., 1998.

    Статків Б. І. Конституційне право України: Навч. по­ сібник. -- Чернігів, 1999.

145. Стефанюк В. Судова реформа в Україні // Право України. — 1998. — № 1.

    Стефанюк В. Проблеми конституційного та адмініст­ ративного  правосуддя  при  застосуванні  норм  Конституції України та інших законів // Право України. — 2002. — № 2.

    Тацій Б., Грошевий Ю. Прокуратура в системі поділу влади // Вісник Академії правових наук України. — 1999. — № 1 (16).

    Тацій В., Підопригора О., Святоцький О. Нагальна по­ треба  інтелектуально-правової  освіти   в  Україні   //   Право України. -- 2002. -- № 12.

  Тацій Б., Тодика Ю. Проблеми реалізації Конституції України // Вісник Академії правових наук України. — 2000. — № 2 (21).

  Тацій В., Тодика Ю. Питання меж тлумачення Конс­ титуційним Судом Конституції та законів України // Вісник Академії правових наук України. -- 2001. — № 4 (27).

 

  Тацій В., Тодика Ю. Конституція України і право­ свідомість юристів // Вісник Академії правових наук Украї­ ни. -- 1998. -- № 4 (15).

  Тацій Б. Значення юридичної науки у формуванні правової системи України // Вісник Академії правових наук України. -- 2001. -- № 3 (26).

  Тацій В., Тодика Ю. Методологічні питання розвитку конституційного процесу // Право України. — 1996. — № 12.

  Тацій В., Тодика Ю. Проблеми становлення сучасного конституціоналізму в Україні // Право України. -- 2001. - № 8.

  Тацій Б. Я., Тодика Ю. М. Проблеми становлення і розвитку українського конституціоналізму // Державне бу­ дівництво та місцеве самоврядування: 36. наук, праць. — X., 2001. — № 1.

  Телешун С. Конституційні засади територіального уст­ рою України. Альтернативи і перспективи // Віче. — 2000. - № 5.

  Телешун С. Державний устрій України. Перспективи розвитку // Віче. -- 2000. -- № 7.

  Тесленко М. Про місце Конституційного Суду України в системі вищих органів державної влади // Право України. - 1999. -- № 12.

  Тимченко І. Принцип гласності — один із фундамен­ тальних принципів діяльності Конституційного Суду України // Право України. - - 1998. -- № 6.

  Тихий В. Офіційне тлумачення Конституції та законів України Конституційним Судом України // Вісник Конститу­ ційного Суду України. - - 1998. -- № 4.

161. Тихий В. Правотлумачення Конституційним Судом України та правова природа його рішень // Вісник Конститу­ ційного Суду України. -- 2001. — № 1.

 Тихий В., Панов М. Право людини на безпеку (консти­ туційно-правові аспекти)  // Вісник  Конституційного Суду України. -- 2000. -- № 6.

 Тодика О. Ю. Особливості виборчих правовідносин на сучасному етапі // Проблеми законності: Респ. міжвід. наук. зб. / Відпов. ред. В. Я. Тацій. -- X., 2000. -- Вип. 43.

 Тодика О. Ю. Втілення міжнародно-правових вибор­ чих стандартів у виборче законодавство України // Україна. Вибори -- 98: Досвід. Проблеми. Перспективи. -- К., 1999.

165. Тодика  О.  Ю.  Конституційно-правове  закріплення принципів участі громадян країн СНД у виборах // Вісник Академії правових наук України. -- 2000. -- № 1 (20).

 Тодика Ю. М. Конституційне право України як галузь права. — X., 1995.

 Тодика Ю. М. Наука конституційного права України на сучасному етапі. -- X., 1996.

 Тодьїка Ю. Н. Конституционное право УкраиньІ: от- расль права, наука, учебная дисциплина. -- X., 1998.

 Тодика Ю. М., Марцеляк О. Б. Конституційний Суд України і прокуратура в конституційно-правовому механізмі забезпечення основних прав громадян. -- X., 1998.

 Тодьїка Ю. Н., Яворский Б. Д. ВьІборьІ народних депу- татов   УкраиньІ:   конституционно-правовой   аспект. X., 1998.

 Тодьїка Ю. Н., Яворский Б. Д. ВьІборьІ органов местно- го самоуправления: конституционно-правовой аспект. — X., 1998.

 Тодьїка Ю. Н. Конституционно-правовой статус иност- ранцев й беженцев в Украине. -- X., 1999.

 Тодьїка Ю. Н., Яворский В. Д. Президент УкраиньІ: конституционно-правовой статус. -- X., 1999.

 Тодьїка Ю. Н. Конституция УкраиньІ: проблемьі тео- рии й практики. -- X., 2000.

 Тодьїка Ю. Н. Основы конституционного строя Украи­ны.

  — X., 2000.

  Тодьїка Ю. Н. Конституция УкраиньІ — Основной За­ кон государства й общества. -- X., 2001.

  Тодьїка Ю. Н. Конституционньїе основьі формирова- ния правовой культурьі. -- X., 2001.

 

  Тодьїка Ю. Н. Толкование Конституции й законов УкраиньІ: теория й практика. -- X., 2001.

  Тодьїка Ю. Н. Гражданство УкраиньІ: конституцион- но-правовой аспект. -- X., 2002.

  Тодика Ю. М. Політико-правові проблеми механізму прийняття  нової Конституції України  // Вісник Академії правових наук України. - - 1996. -- № 5.

  Тодика Ю. М. Державно-правова конфліктологія як важливий напрямок наукових досліджень // Вісник Академії правових наук України. -- 1996. -- № 6.

  Тодика Ю., Марцеляк О. Конституційний Суд України в механізмі забезпечення основних прав і свобод громадян // Вісник Академії правових наук України. — 1997. — №4(11).

 

  Тодика Ю. Сутність Конституції України в аспекті розвитку конституційного процесу // Вісник Академії право­ вих наук України. - - 1997. -- № 2 (9).

  Тодика Ю. М. Функції Конституції України та їх за­ гальна характеристика // Вісник Академії правових наук України. - - 1997. — № 1 (8).

  Тодика Ю., Марцеляк О. Інститут омбудсмена: світові моделі і досвід // Вісник Академії правових наук України. - 1998. -- № 2 (13).

  Тодика Ю., Марцеляк О. Конституційно-правовий ста­ тус Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини (порівняльно-правовий аналіз) // Вісник Академії правових наук України. - - 1998. -- № 3 (14).

  Тодика Ю., Серьогін В. Конституційний принцип глас­ ності: поняття та сутність // Вісник Академії правових наук України. - - 1998. -- № 1 (12).

  Тодика Ю., Серьогін В. Конституційний принцип глас­ ності як гарантія основних прав і свобод громадян // Право України. -- 1998. -- № 6.

  Тодика Ю. Роль Конституції України в становленні громадянського суспільства // Вісник Академії правових на­ ук України. -- 1999. -- № 2 (17).

  Тодика Ю., Серьогін В. Гласність роботи парламенту України:  проблеми нормативного регулювання і практики реалізації //  Вісник Академії правових наук України.

1999.          -- № 1 (16).

  Тодика Ю. Конституція як соціальна цінність // Пра­ во України. -- 2000. -- № 12.

  Тодика Ю. Способи тлумачення Конституції і законів Конституційним Судом // Вісник Академії правових наук України. -- 2001. -- № 2 (25).

    Тодика Ю. Реалізувати потенціал Основного Закону. - Віче. -- 2001. — № 6.

  Тодика Ю. Фактори реалізації Конституції України // Вісник Академії правових наук України. — 2002. — № З (ЗО).

195.        Ткаченко Ю. Б. Функції конституційної законності в демократичній правовій державі // Держава і право.

2000.          — № 8.

  Ткаченко Ю. Підстави і критерії визнання конститу- ційності нормативно-правових актів // Право України. 2000. — № 9.

  Ткачук П. М. Адміністративно-територіальний устрій України: досвід і уроки // Місцеве самоврядування. — 1998. - № 5—7.

  Ткачук П. Район: актуальні питання історії, теорії і практики територіального устрою // Право України. — 1998. - № 9.

  Федоренко В. Поняття системи конституційного права України // Право України. -- 2000. -- № 7.

  Федоренко В. Юридична сила референдумів, плебісци­ тів // Віче. -- 2000. -- № 8.

  Фрицький О., Соловйова І. Державна влада в Україні як конституційно-правовий інститут // Вісник Академії пра­ вових наук України. -- 1998. -- № 1 (12).

  Фрицький О. Ф. Конституційне право України. -- К., 2002.

  Хальота А. Щодо захисту конституційних прав шля­ хом звернення до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини // Право України. -- 2000. -- № 3.

  Хальота А. Класифікація особистих прав і свобод лю­ дини та громадянина // Право України. -- 2000. — № 8.

  Цвік М. В. Про заключний етап конституційного про­ цесу в Україні // Вісник Академії правових наук України. — 1996. — № 5.

  Цвік М., Працюк І. Про державно-правову природу влади Президента України в системі розподілу влад // Вісник Академії правових наук України. -- 1998. -- № 1 (16).

  Чубар Л. Права жінок в Україні як об'єкт правового захисту // Право України. -- 2000. -- № 5.

  Чубар Л. Гармонізація законодавства України в галузі правосуддя з вимогами Європейської конвенції про захист прав і основних свобод людини // Вісник Конституційного Суду України. -- 2000. -- № 6.

  Чубар Л. П. Захист прав і свобод людини і громадяни­ на у конституційному судочинстві України // Вісник Консти­ туційного Суду України. -- 2000. -- № 1.

  Шаповал В. Перспективи розвитку науки конститу­ ційного права в Україні // Право України. -- 1996. — № 9.

211. Шаповал  В.  М.  Конституційне  право  зарубіжних країн. -- К., 1997.

  Шаповал В. Проблеми розвитку конституційної юрис­ пруденції в Україні // Вісник Конституційного Суду Украї­ ни. -- 1998. — № 2.

  Шаповал В. Становлення конституціоналізму в Украї­ні:  проблеми теорії // Право України. -- 1998. -- № 5.

  Шаповал В. Офіційне тлумачення як функція Консти­ туційного Суду України (проблеми теорії) // Вісник Консти­ туційного Суду України. - - 1999. -- № 3.

  Шаповал В. Парламент як орган народного представ­ ництва // Віче. -- 1999. — № 5.

  Шаповал В. Верховенство закону як принцип Консти­ туції України // Право України. -- 1999. -- № 1.

 

   Шаповал В. Конституція як форма (джерело) консти­ туційного права України (питання теорії) // Право України. - 1999. — № 6.

   Шаповал В. Конституційні акти України першої поло­ вини 90-х років XX ст. (питання кваліфікації) // Право Укра­ їни. — 2000. — № 6.

   Шаповал В. Сутнісні характеристики місцевого само­ врядування // Право України. -- 2002. -- № 3.

   Шаповал В. Державний лад країн світу. -- К., 1999.

   Шаповал В. Основний Закон України у світовому кон­ ституційному вимірі // Право України. -- 2002. -- № 6.

 

  Швець М. Системна інформатизація законотворчого процесу // Вісник Академії правових наук України. — 2000. - № 2 (21).

  Шемшученко Ю. Теоретичні засади розвитку україн­ ського парламентаризму // Право України. - - 1998. -- № 1.

  Шемшученко Ю. Теоретичні засади реалізації Консти­ туції України // Вісник Академії правових наук України. - 1997. -- № 4 (11).

    Шемшученко Ю. Конституція України і права людини // Право України. -- 2001. -- № 8.

  Шумак /. Поняття громадянських прав і свобод люди­ ни в Україні // Право України. -- 1999. -- № 10.

  Яковюк /. В. Соціальна держава крізь призму Консти­ туції 1996 р. // Проблеми законності: Респ. міжвід. наук. зб. / Відпов. ред. В. Я. Тацій. -- X., 1999. -- Вип. 37.

  Яковюк І. В. Соціальна і правова держава: співвідно­ шення понять // Державне будівництво та місцеве самовряду­ вання: 36. наук, праць. -- X., 2001. -- Вип. 1.

  Яворский В. Д., Любченко П. Н. Теоретические аспек- тьі правового регулирования компетенции местньїх органов исполнительной власти й самоуправления // Проблеми за- конности: Респ. міжвід. наук. зб. -- X., 1997. -- Вип. 32.

  Яворський В. Принципи сучасного виборчого права // Вісник Академії правових наук України. — 2002. — № З (ЗО).

  Ярмиш О. Н., Серьогін В. О. Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні. – 2002.

 

             

 

 

 

103