yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Право->Содержание->§ 4. Конституційне право України як навчальна дисципліна

Конституційне право України

§ 4. Конституційне право України як навчальна дисципліна

Конституційне право України як навчальна дисципліна ви­кладається в державних і недержавних юридичних вузах, на юридичних факультетах. Її обсяг і зміст визначаються навчальними програмами, які розробляються кафедрами і затверджуються вченими радами вузів і факультетів. Як навчальна дисципліна вона має вужчий зміст, аніж одно­йменна наука, і спрямована на розкриття основних понять і змісту предмета конституційного права України як галузі і науки, висвітлює методологію науки, розвиток науки консти­туційного права на сучасному етапі, розкриває основні поло­ження вчення про Конституцію; функції, принципи, юридич­ні властивості Конституції, її мову і стиль, порядок прийняття і зміни, аналізує особливості конституційних норм і консти­туційних інститутів, дає загальну характеристику чинної Конституції України, розкриває основні положення Конституційного договору між Верховною Радою України і Прези­дентом України, Концепцію нової Конституції України.

До завдань конституційного права як навчальної дисцип­ліни також належить розкриття основ конституційного ладу і його захисту, конституційно-правового закріплення суверені­тету українського народу, політичного та ідеологічного плю­ралізму, народовладдя, конституційної відповідальності, поді­лу влади і взаємодії владних структур, закріплення верховен­ства права, роз'яснення положень верховенства Конституції України, прямої дії конституційних норм, підстави дії на те­риторії України міжнародних договорів, конституційно-пра­вових основ проведення мовної політики тощо. Конституція вперше на конституційному рівні закріпила положення про те, що держава сприяє консолідації та розвитку української нації, її історичної свідомості, традицій і культури, а також розвиткові етнічної, культурної, мовної та релігійної самобут­ності всіх корінних народів і національних меншин України. Україна дбає про задоволення національно-культурних і мов­них потреб українців, які проживають за межами держави.

Потрібно орієнтуватись у питаннях щодо конституційно-правового закріплення економічних основ конституційного ладу України. У Конституції України записано, що земля є основним національним багатством, що перебуває під особли­вою охороною держави. Право власності на землю гарантуєть­ся, і це право набувається і реалізується громадянами, юри­дичними особами та державою виключно відповідно до за­кону. Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території Украї­ни, природні ресурси континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об'єктом права власності укра­їнського народу. Від імені українського народу права власнос­ті здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування. У цих конституційних приписах досить ваго­мо підтверджується економічний суверенітет України. При­чому держава забезпечує захист прав усіх суб'єктів права влас­ності і господарювання, соціальну спрямованість економіки. Усі суб'єкти права власності рівні перед законом.

У навчальному курсі розкривається поняття державних символів України, їх сутність і призначення, характеристика законодавства, що регулює статус Державного Прапора Укра­їни, Державного Герба України і Державного Гімну України.

Проблема прав людини і громадянина на сучасному етапі набуває дедалі більшого значення як у внутрішньополітич-ному, так і зовнішньополітичному аспектах. Тому потрібно досить чітко орієнтуватись у даній тематиці, оскільки вона пов'язана з конституційно-правовим забезпеченням прав і свобод особи, розвитком демократії в нашій країні, з форму­ванням правової держави і демократичного громадянського суспільства. Тому в навчальному курсі з конституційного права України суттєве значення надається питанням прав і свобод людини і громадянина, відповідності конституційного регулювання основ їх правового статусу міжнародним стан­дартам прав людини, розкриваються принципи конституцій­ного статусу громадянина, тенденції конституційного закріп­лення основних прав, свобод і обов'язків громадян країни, аналізуються громадянські, політичні, соціально-економічні та культурні права і свободи, механізм їх захисту, особливос­ті правового статусу в Україні іноземців і біженців, гарантії прав національних меншин. Значна увага приділяється га-рантованості прав громадян в умовах надзвичайного стану. Дається поняття громадянства, перелічуються категорії осіб, які є громадянами України, аналізуються підстави набуття і припинення громадянства, громадянство дітей при зміні гро­мадянства батьків, компетенція органів, які беруть участь у вирішенні питань, пов'язаних з громадянством, процедури з питань громадянства. Все це дає широкий діапазон світогляд­них уявлень щодо однієї з найважливіших політико-правових проблем сучасності - - права і свободи людини та громадя­нина.

Формування демократичного громадянського суспільства передбачає якісне конституційне регулювання основних його структур. Тому в межах навчального курсу аналізується пра­вовий статус релігійних організацій, засобів масової інформа­ції. Зокрема, висвітлюються права релігійних організацій та громадян, що пов'язані зі свободою віросповідання, розкрива­ються основи взаємовідносин державних органів і релігійних організацій, статус політичних партій, інших громадських об'єднань, порядок утворення і припинення їх діяльності, правові основи контролю держави за організацією і функціо­нуванням громадських об'єднань. Аналізуються правове ста­новище засобів масової інформації, їх види, взаємовідносини з державою й особою.

У навчальному курсі розкриваються конституційні засади територіального устрою України. Особливо наголошується на конституційно-правовому статусі Автономної Республіки Крим, на принципах територіального устрою держави.

У межах навчального курсу аналізуються поняття, пред­мет та види референдумів в Україні, порядок їх підготовки і проведення, визначення підсумків, правові наслідки звичай­них референдумів і дорадчого опитування. Висвітлюються поняття виборчої системи і виборчого права, типи виборчих систем у світі, в Україні, розкриваються принципи виборчої системи, порядок призначення виборів народних депутатів України, депутатів місцевих рад, процедури голосування і підбиття його підсумків, умови й порядок проведення повтор­ного голосування і повторних виборів, особливості виборів Президента України.

Аналізуються правовий статус Верховної Ради України, її структура, компетенція, функції, розглядається правове ста­новище Голови Верховної Ради, комітетів, дається загальна характеристика правового статусу народного депутата Украї­ни, депутатів місцевих рад, їх повноваження на сесіях, у постійних комісіях, у зв'язках з державними і громадськими об'єднаннями, виборцями, розкриваються гарантії депутатсь­кої діяльності, відповідальності депутатів. Висвітлюються правовий статус Президента України як глави держави, його компетенція, гарантії діяльності, правове становище Кабіне­ту Міністрів України, місцевих органів державної влади, ор­ганів місцевого самоврядування.

У межах навчального курсу аналізуються правовий статус прокуратури України, її завдання і функції, судова влада, си­стема судів, порядок призначення і звільнення суддів з поса­ди, принципи судочинства, компетенція Вищої ради юстиції України, її склад, статус Верховного Суду України. Наголо­шується на гарантіях незалежності і недоторканності суддів, вимоги щодо претендентів на суддівські посади, акцентується на тому, що професійні судді не можуть належати до політичних партій та профспілок, брати участь у політичній діяльно­сті, мати представницький мандат, обіймати інші оплачувані посади, виконувати іншу оплачувану роботу, крім наукової, викладацької та творчої. Зосереджується увага на тому, що вводяться спеціалізовані суди, суддями яких можуть бути особи, які мають фахову підготовку з питань юрисдикції цих судів, що ці судді відправляють правосуддя лише у складі ко­легій суддів.

У навчальному курсі розкривається правовий статус Кон­ституційного Суду України згідно з Конституцією і новим За­коном «Про Конституційний Суд України», аналізуються йо­го склад, порядок призначення суддів, гарантії їх незалежно­сті та недоторканності, повноваження Конституційного Суду, юридична сила його актів.

У навчальному курсі аналізуються Перехідні положення, які вперше знайшли відображення в Основному Законі Украї­ни, їх значення для розвитку конституційного процесу.

Ознайомлення з національним конституційним законодав­ством відіграє суттєву роль у формуванні демократичного сві­тогляду, патріотичного ставлення до правової системи своєї держави. Це дає змогу краще орієнтуватися в загальнотеоре­тичних проблемах, розширює політичний світогляд. Опану­вання цієї навчальної дисципліни необхідне для набуття ши­рокого професійного світогляду, без якого не може бути пов­ноцінного фахівця у сфері юриспруденції.

Контрольні запитання

1.  Що є предметом науки конституційного права України, її системи? Які її  джерела?

2.  Які основні функції науки конституційного права?

3.  Які методи науки конституційного права?

4.  Яке завдання конституційного права України як навчальної дисципліни?

 

13