yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Право->Содержание->§ 4. Підстави і форми припинення громадянства України

Конституційне право України

§ 4. Підстави і форми припинення громадянства України

Припинення громадянства -- це припинення постійного правового зв'язку особи з Українською державою.

Світовий досвід правового регулювання громадянства свід­чить, що громадянство може припинятися за такими підста­вами: 1) в силу закону; 2) позбавлення громадянства; 3) внас­лідок виходу або відмови від громадянства; 4) на підставі міжнародних договорів; 5) внаслідок припинення існування держави як суб'єкта міжнародного права.

Згідно зі ст. 17 Закону «Про громадянство України» грома­дянство припиняється: а) внаслідок виходу з громадянства України; б) внаслідок втрати громадянства України; в) за під­ставами, передбаченими міжнародними договорами України.

Вихід з громадянства це припинення громадянства за ініціативою особи.

Європейська конвенція містить норму, відповідно до якої всі держави, що підписали конвенцію, зобов'язані передбачи­ти можливість припинення громадянства за бажанням особи. Право особи на вихід із громадянства міститься в частині дру­гій ст. 15 Загальної декларації прав людини, в положенні про те, що ніхто не може бути позбавлений права змінити грома­дянство. Більшість європейських держав не дозволяють вихо­ду із громадянства, якщо це призведе до апатризму, тобто без-громадянства особи. Встановлення відповідних обмежень що­до виходу з громадянства є правомірним.

Вихід із громадянства України — головна підстава його припинення. Конституція України (частина перша ст. 25) встановлює, що громадянин України не може бути позбавле­ний права змінити громадянство. Вихід із громадянства -акція добровільна, яка відбувається за особистим клопотан­ням громадянина на ім'я Президента України. Ніхто не має права заборонити особі змінити своє громадянство. Згідно зі ст. 18 Закону «Про громадянство України», особа яка виїхала на постійне проживання за кордон, може вийти з громадянст­ва України за її клопотанням.

При цьому суттєве значення має вирішення питання про громадянство дітей. Закон передбачає такі варіанти розв'я­зання цієї проблеми. Якщо дитина виїхала разом з батьками на постійне проживання за кордон і батьки виходять з грома­дянства України, за клопотанням одного з батьків разом з ба­тьками з громадянства України може вийти і дитина. Якщо один з батьків виїхав разом з дитиною на постійне проживан­ня за кордон і виходить з громадянства України, а другий за­лишається громадянином України, дитина може вийти з гро­мадянства України разом з тим із батьків, який виходить з громадянства України, за його клопотанням. Якщо один з ба­тьків виїхав разом з дитиною на постійне проживання за кор­дон і виходить з громадянства України, а другий є іноземцем чи особою без громадянства, дитина може вийти з громадянс­тва України разом з тим із батьків, який виходить з грома­дянства України, за його клопотанням. Якщо дитина виїхала на постійне проживання за кордон і її батьки вийшли з грома­дянства України, дитина може вийти з громадянства України за клопотанням одного з батьків. Якщо дитина виїхала на постійне проживання за кордон з одним із батьків і він ви­йшов з громадянства України, а другий є громадянином Украї­ни, дитина може вийти з громадянства України за клопотан­ням про це того з батьків, який вийшов з громадянства Украї­ни. Якщо дитина виїхала на постійне проживання за кордон з одним із батьків і він вийшов з громадянства України, а дру­гий є іноземцем чи особою без громадянства, дитина може ви­йти з громадянства України за клопотанням того з батьків, який вийшов з громадянства України. Дитина, яка набула за народженням громадянство України, може вийти з громадян­ства України за клопотанням одного з батьків незалежно від місця проживання дитини. Дитина, яка усиновлена подруж­жям, один з якого є громадянином України, а другий є інозем­цем, може вийти з громадянства України за клопотанням усиновителя, який є іноземцем. Дитина, усиновлена інозем­цями або особами без громадянства, може вийти з громадянс­тва України за клопотанням одного з усиновителів.

Принципове значення має положення, що вихід дітей ві­ком від 15 до 18 років з громадянства України може відбува­тися лише за їх згодою.

В законі закріплено, що вихід з громадянства України не допускається, якщо особу, яка клопоче про вихід з громадян­ства України, в Україні притягнуто як обвинувачену у кри­мінальній справі або стосовно якої в Україні є обвинувальний вирок суду, що набрав чинності і підлягає виконанню.

Датою припинення громадянства України у випадках, пе­редбачених цією статтею, є дата видання відповідного указу Президента України. Таким чином, не йдеться про автоматич­ну втрату особою громадянства.

Втрата громадянства. Закон України «Про громадянство України» (ст. 19) встановлює підстави втрати громадянства України. Такими підставами є: 1) якщо громадянин України після досягнення ним повноліття добровільно набув грома­дянство іншої держави. Добровільним набуттям громадянст­ва іншої держави вважаються всі випадки, коли громадянин України за своїм вільним волевиявленням, вираженим у фор­мі письмового клопотання, набув громадянство іншої держа­ви або якщо він добровільно отримав документ, що підтвер­джує наявність набуття ним іноземного громадянства, за ви­нятком випадків, якщо: а) діти при народженні одночасно з громадянством України набувають також громадянство іншої держави; б) діти, які є громадянами України і усиновлені іно­земцем, набувають громадянство усиновителя; в) громадянин України автоматично набув громадянство іншої держави у ре­зультаті одруження з іноземцем; г) згідно із законодавством іншої держави її громадянство надано громадянину України автоматично без його добровільного волевиявлення і він не отримав добровільно документ, що підтверджує наявність у нього громадянства іншої держави; 2) якщо іноземець набув громадянство України і не подав у порядку, передбаченому частиною п'ятою ст. 8, п. 2 частини другої ст. 9 та частиною другою ст. 10 цього закону, документ про припинення іноземного громадянства або декларацію про відмову від нього; 3) якщо іноземець набув громадянство України і скористався правами або виконав обов'язки, які надає чи покладає на ньо­го іноземне громадянство; 4) якщо особа набула громадянство України на підставі ст. 9 цього закону у результаті подання свідомо неправдивих відомостей або фальшивих документів; 5) якщо громадянин України без згоди державних органів України добровільно вступив на військову службу, на роботу в службу безпеки, правоохоронні органи, органи юстиції або органи державної влади чи місцевого самоврядування іншої держави.

В Законі «Про громадянство України» визначена правосу-б'єктність громадянина України, який подав заяву про вихід з громадянства, щодо якого оформляється втрата громадянст­ва. Така особа до набрання чинності рішенням про припинен­ня громадянства користується всіма правами і несе всі обо­в'язки громадянина України.

У ст. 21 цього закону встановлено, що рішення про оформ­лення набуття громадянства України скасовується, якщо осо­ба набула громадянство України відповідно до статей 8 та 10 цього закону шляхом обману, внаслідок подання свідомо не­правдивих відомостей або фальшивих документів, прихову­вання будь-якого факту, за наявності якого особа не може на­бути громадянство України.

 

24