yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Право->Содержание->§ 5. Повноваження державних органів,що вирішують питання громадянства.Процедури з питань громадянства

Конституційне право України

§ 5. Повноваження державних органів,що вирішують питання громадянства.Процедури з питань громадянства

Питання громадянства досить складні. Ними займаються різні державні органи. За Законом «Про громадянство Украї­ни», це — Президент України, Комісія при Президентові України з питань громадянства, спеціально уповноважений орган виконавчої влади з питань громадянства і підпорядко­вані йому органи, Міністерство закордонних справ України, дипломатичні представництва, консульські установи. Крім цих органів, питаннями громадянства займаються органи внутрішніх справ різних рівнів, суди.

У системі державних органів особливе місце займає Прези­дент України, який: приймає рішення і видає укази відповід­но до Конституції України і цього закону про прийняття до громадянства України і про припинення громадянства Украї­ни; визначає порядок провадження за заявами і поданнями з питань громадянства та виконання прийнятих рішень; затверджує Положення про Комісію при Президентові України з питань громадянства.

Комісія при Президентові України з питань громадянства: 1) розглядає заяви про прийняття до громадянства України, вихід з громадянства України та подання про втрату грома­дянства України і вносить пропозиції Президенту України щодо задоволення цих заяв та подань; 2) повертає документи про прийняття до громадянства України чи про вихід з грома­дянства України уповноваженому центральному органу вико­навчої влади з питань громадянства або Міністерству закор­донних справ України для їх оформлення відповідно до вимог чинного законодавства України; 3) контролює виконання рішень, прийнятих Президентом України з питань громадян­ства.

Комісія при Президентові України з питань громадянства (далі — Комісія) у своїй діяльності керується нормами Конс­титуції України, Закону «Про громадянство України», інши­ми законами, актами Президента України, Кабінету Мініст­рів України, а також «Положенням про Комісію при Прези­дентові України з питань громадянства», затвердженим Указом Президента України від 27 березня 2001 р. Ця Ко­місія є допоміжним органом при Президентові України. Вона утворена відповідно до Закону «Про громадянство України». Комісія діє у складі голови, заступника голови, відповідаль­ного секретаря та її членів. Заступником голови Комісії за по­садою є керівник Управління з питань громадянства Адмініс­трації Президента України, відповідальним секретарем Ко­місії — завідувач сектору по забезпеченню діяльності Комісії з питань громадянства цього Управління.

Для реалізації своїх завдань Комісія має необхідні повно­важення: право повертати документи про прийняття до гро­мадянства України чи про вихід з громадянства України Міністерству внутрішніх справ України або Міністерству за­кордонних справ України для їх оформлення відповідно до вимог чинного законодавства України; одержувати в установ­леному порядку від центральних та місцевих органів вико­навчої влади матеріали, необхідні для розгляду заяв про при­йняття до громадянства України і про вихід з громадянства України, подань про втрату громадянства України тощо.

Згідно зі ст. 24 Закону «Про громадянство України» спе­ціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань громадянства і підпорядковані йому органи здійсню­ють такі повноваження: 1) приймають заяви разом з необхід­ними документами щодо прийняття до громадянства України та виходу з громадянства України, перевіряють правильність їх оформлення, відсутність підстав, за наявності яких особа не приймається до громадянства України, а також підстав, за наявності яких не допускається вихід з громадянства Украї­ни, і разом зі своїм висновком надсилають на розгляд Комісії при Президентові України з питань громадянства; 2) готують подання про втрату особами громадянства України і разом з необхідними документами надсилають на розгляд Комісії при Президентові України з питань громадянства; 3) приймають рішення про оформлення набуття громадянства України осо­бами за підставами, передбаченими пунктами 1, 2, 4—10 ст. б цього закону; 4) скасовують прийняті ними рішення про оформлення набуття громадянства України у випадках, пере­дбачених ст. 21 цього закону; 5) виконують рішення Прези­дента України з питань громадянства; 6) видають особам, які набули громадянство України, паспорти громадян України, свідоцтва про належність до громадянства України (для осіб віком до 16 років), тимчасові посвідчення громадянина Укра­їни, проїзні документи дитини, довідки про припинення гро­мадянства України; 7) вилучають у осіб, громадянство Украї­ни яких припинено, паспорти громадянина України, свідоцтва про належність до громадянства України, тимчасові посвід­чення громадян України, паспорти громадянина України для виїзду за кордон, проїзні документи дитини; 8) ведуть облік осіб, які набули громадянство України та припинили грома­дянство України.

Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань громадянства раз на півріччя повинен інфор­мувати Комісію при Президентові України з питань грома­дянства про виконання рішень Президента України з питань громадянства. Він і підпорядковані йому органи здійснюють повноваження, передбачені частиною першою ст. 21 закону, стосовно осіб, які проживають на території України.

Міністерство закордонних справ України, дипломатичні представництва і консульські установи України здійснюють повноваження, передбачені ст. 24 Закону «Про громадянство України» стосовно осіб, які постійно проживають за кордо­ном.

Процедури провадження справ з питань громадянства де­тально регламентуються в затвердженому Указом Президента України 27 березня 2001 р. «Порядку провадження за заява­ми і поданнями з питань громадянства та виконання прийня­тих рішень». Цей документ відповідно до Закону «Про грома­дянство України» містить: перелік документів, які подаються для встановлення належності до громадянства, прийняття до громадянства; оформлення набуття громадянства України; припинення громадянства України; скасування рішень про оформлення набуття громадянства України; процедуру по­дання цих документів та провадження за ними; виконання прийнятих рішень з питань громадянства України.

Так, для оформлення поновлення у громадянстві України особа, яка після прийняття громадянства України не набула іноземного громадянства, подає такі документи: а) заяву у двох примірниках про поновлення у громадянстві України; б) три фотокартки (розміром 35 на 45 мм); в) довідку про при­пинення громадянства або інший документ, що підтверджує припинення громадянства України; г) декларацію про відсут­ність іноземного громадянства.

Законодавчо врегульований порядок виконання прийня­тих рішень з питань громадянства. Так, у разі прийняття що­до особи рішення про встановлення належності до громадянс­тва України, прийняття до громадянства України або оформ­лення набуття громадянства України головні управління МВС України в Автономній Республіці Крим, місті Києві, Ки­ївській області, управління МВС України в областях, місті Севастополі, дипломатичне представництво чи консульська установа України за місцем її проживання реєструють особу громадянина України. Такій особі видається довідка про реєс­трацію особи громадянином України, яка подається нею для одержання документів, що підтверджують громадянство України. Особам, які постійно проживають за кордоном і на­були громадянства України, за винятком осіб, які взяли зобов'язання припинити Іноземне громадянство, дипломатичні представництва чи консульські установи України видають па­спорти України для виїзду за кордон або свідоцтва про належ­ність до громадянства України.

Загальний строк виконання рішень з питань громадянства не повинен перевищувати одного місяця.

Закон «Про громадянство України» встановлює порядок оскарження рішень з питань громадянства, дій чи бездіяльно­сті органів державної влади, посадових і службових осіб. Рішення з питань громадянства, прийняті спеціально уповно­важеним центральним органом виконавчої влади з питань громадянства, Міністерством закордонних справ України та їх органами, можуть бути оскаржені в установленому зако­ном порядку до суду. Дії та бездіяльність посадових і службо­вих осіб, які порушують порядок та строки розгляду справ про громадянство і виконання рішень з питань громадянства, можуть бути оскаржені у судовому та адміністративному по­рядку. Особи, які постійно проживають за кордоном, оскар­жують неправомірні дії чи бездіяльність посадових осіб дип­ломатичних представництв чи консульських установ України в установленому законом порядку до суду.

Таким чином, є всі підстави вважати, що інститут грома­дянства в Україні відповідає міжнародно-правовим стандар­там і його норми спрямовані на забезпечення стійкого право­вого зв'язку людини і Української держави, на забезпечення прав особи в різних сферах суспільного життя.

Контрольні запитання

1.    Дайте визначення поняття громадянства України.

2.    На яких принципах базується правове регулювання громадянства України?

3. Які підстави та форми набуття громадянства України?

4. Які підстави та форми припинення громадянства України?

5. Перелічіть систему органів, які займаються вирішенням в Україні питань громадянства.

6.    Яка процедура провадження справ щодо громадянства?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25