yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Право->Содержание->§ 13. Конституційні обов'язки людини і громадянина

Конституційне право України

§ 13. Конституційні обов'язки людини і громадянина

Обов'язки — складова частина правового статусу особи. Во­ни тісно пов'язані з правами та свободами людини і громадя­нина, і цим можна пояснити ту обставину, що обов'язки за­кріплені у розділі II «Права, свободи та обов'язки людини і громадянина» Конституції України. Неможливо уявити люди­ну, яка має тільки обов'язки, як неможливі й права особи без обов'язків. Свобода тільки тоді є реальною, якщо їй притаман­ні риси порядку, який базується на праві, а порядок і є єдність прав і обов'язків. Конституційні обов'язки законодавцем встановлюються для забезпечення інтересів інших людей, держави і суспільства, самих носіїв обов'язків. Для цих обов'язків ха­рактерним є їх тісний зв'язок із вимогами міжнародних актів.

Конституція України виходить із принципу рівності обо­в'язків, що випливає із ст. 24 щодо рівності прав і свобод. У практичному аспекті це означає, що ні один громадянин не повинен звільнятись або ухилятись від обов'язків, цей тя­гар рівною мірою повинен поширюватися на всіх громадян. В Україні проживає чимало осіб, які не є громадянами нашої держави. Конституція не звільняє їх від деяких обов'язків (поважати Конституцію і закони України, сплачувати подат­ки, оберігати природу). І це правомірно, оскільки вони мають майже такі ж права і свободи, як і громадяни України. Але деякі обов'язки на таких осіб не поширюються (зокрема, за­хист Вітчизни).

Обов'язок додержуватися Конституції і законів України є одним із найважливіших обов'язків людини і громадянина. Він встановлений ст. 68 Основного Закону і стосується всіх осіб, які перебувають на території України. Цей конституцій­ний обов'язок не обмежується виконанням тільки Конститу­ції і законів, а означає, що кожний повинен додержуватися і підзаконних актів, актів органів місцевого самоврядування. Йдеться про дотримання принципу законності. В Конституції містяться заборонні норми у вигляді заборони для громадян здійснювати ті чи інші дії. Так, у ст. 37 передбачена заборона утворення і діяльності політичних партій та громадських об'єднань, програмні цілі або дії яких спрямовані на ліквіда­цію незалежності України, зміну конституційного ладу наси­льницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, підрив її безпеки тощо. Встановлюється, що на території України забороняється створення і функціо­нування будь-яких збройних формувань, не передбачених за­коном (ст. 17). Незнання законів не звільняє від відповідаль­ності (частина друга ст. 68).

Обов'язок захисту Вітчизни, незалежності і територіаль­ної цілісності України, шанування її державних символів встановлений ст. 65 Конституції України. Більш детально обов'язок захисту Вітчизни врегульовано Законом України «Про оборону України» від 6 грудня 1991 р. Порядок прохо­дження військової служби встановлений Законом України «Про загальний військовий обов'язок та військову службу» від 25 березня 1992 р. Альтернативна служба існує для тих громадян, які за своїми світоглядними та релігійними пере­конаннями не можуть нести військову службу. В цих та інших встановлених законом випадках громадяни України мають право на заміну військової служби альтернативною невійськовою службою. Військова служба є почесним обов'яз-ком кожного громадянина. Тому за ухилення громадян від чергового призову на дійсну військову службу, а також за ухилення від військової служби встановлена кримінальна відповідальність. Шанування державних символів уперше за­кріплюється як конституційний обов'язок громадян України. Державні символи — прояв суверенітету держави, і тому під­лягають особливій охороні з її боку.

Обов'язок не заподіювати шкоди природі і відшкодовува­ти завдані їй збитки встановлений ст. 66 Конституції Украї­ни. Збереження довкілля визнається світовою спільнотою як основне завдання і обов'язок не тільки кожної держави, а й кожного землянина. Екологічні обов'язки громадян України деталізовані в поточному законодавстві, зокрема в Законі України «Про охорону навколишнього природного середови­ща» від 25 червня 1991 р. Проблема охорони довкілля в Укра­їні після катастрофи на Чорнобильській АЕС є досить важли­вою. У зв'язку з цим у ст. 16 Конституції України закріплено, що забезпечення екологічної безпеки і підтримання екологіч­ної рівноваги на території України, подолання наслідків Чор­нобильської катастрофи — катастрофи планетарного масшта­бу, збереження генофонду українського народу є обов'язком держави. Обов'язок дотримання вимог екологічної безпеки, раціонального природокористування й охорони навколиш­нього середовища — це завдання не тільки державних інсти­туцій, а й кожного громадянина.

Обов'язок охорони культурної спадщини передбачений ст. 66 Конституції України. Він спрямований на збереження матеріальних і духовних цінностей українського народу, його історичних надбань. Це питання детально регламентується в «Основах законодавства України про культуру», в законах України «Про охорону культурної спадщини» від 8 червня 2000 p., «Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей» від 21 вересня 1999 р.

Обов'язок набуття повної загальної середньої освіти, вста­новлений ст. 53 Конституції України, означає обов'язок кож­ного мати таку освіту, Держава забезпечує доступність і без­оплатність дошкільної, повної загальної середньої освіти в державних і комунальних навчальних закладах. У Законі України «Про загальну середню освіту» від 13 травня 1999 р. визначено, що загальна середня освіта — це цілеспрямований процес оволодіння систематизованими знаннями про приро­ду, людину, суспільство, культуру та виробництво засобами пізнавальної і практичної діяльності, результатом якого є ін­телектуальний, соціальний і фізичний розвиток особистості, що є основою для її подальшої освіти і трудової діяльності. Загальна середня освіта є обов'язковою складовою безперерв­ної освіти. Загальна середня освіта спрямована на забезпечен­ня всебічного розвитку особистості шляхом навчання та вихо­вання, які ґрунтуються на загальнолюдських цінностях та принципах науковості, полікультурності, світського характе­ру освіти, системності, інтегративності, єдності навчання і виховання, на засадах гуманізму, демократії, громадянської свідомості, взаємоповаги між націями і народами в інтересах людини, родини, суспільства, держави.

Обов'язок поважати честь і гідність людей, не посягати на їхні права і свободи, закріплений у ст. 68 Конституції України, є важливою умовою свободи, її необхідним обме­женням і фундаментальним принципом правопорядку. Пова­га до чужих прав потребує розвинутої правосвідомості грома­дян і наявність у особи стримуючих засад. Егоїстична реаліза­ція своїх прав за рахунок інших є водночас порушенням як норм права, так і моралі. Додержання цього конституційного обов'язку значною мірою усуває конфлікти між людьми або їх мінімізує.

Обов'язок піклуватися про дітей та непрацездатних бать­ків передбачено ст. 51 Конституції України. Батьки зобов'я­зані утримувати дітей до їх повноліття, а повнолітні діти зо­бов'язані піклуватися про своїх непрацездатних батьків. Цей обов'язок громадян відображає особисту відповідальність кож­ної людини за долю своїх батьків і дітей, коли вони вже або ще не в змозі забезпечити свої життєві потреби. Детальніше ці питання регламентуються Сімейним кодексом України, прийнятим 10 січня 2002 p., а також нормами цивільного за­конодавства.

Обов'язок сплачувати податки і збори закріплений у ст. 67 Конституції України. Він у нашій державі вперше закріпле­ний на конституційному рівні. Конституція зобов'язує кож­ного сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встано­влених законом. Крім того, усі громадяни щорічно повинні подавати до податкових адміністрацій за місцем проживання декларації про свій майновий стан та доходи за минулий рік у порядку, встановленому законом. Платниками податків є юридичні та фізичні особи, на яких згідно із законами Украї­ни покладено обов'язок сплачувати податки.

Контрольні запитання

-    Дайте визначення поняття конституційно-правового статусу людини і громадянина і розкрийте його структуру.

-    Які характерні риси сучасного конституційно-правового статусу осо­ би в Україні?

-    Які тенденції конституційно-правового регулювання основних прав, свобод і обов'язків людини і громадянина в Україні?

-    Які є принципи конституційно-правового статусу особи? Дайте їх ха­ рактеристику .

-    Охарактеризуйте покоління прав людини.

-    Розкрийте основні особисті права і свободи людини і громадянина.

-    У чому специфіка основних політичних прав громадян?

-    Проаналізуйте основні економічні, соціальні і культурні права люди­ ни і громадянина.

-    У чому специфіка конституційно-правового статусу іноземців і біжен­ ців в Україні?

 

1. Які обмеження прав людини і громадянина можуть бути в умовах надзвичайного стану?

2. Які гарантії конституційних прав і свобод людини і громадянина?

3. Які основні обов'язки людини і громадянина?

 

37