yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share

Конституційне право України

ВСТУП

Сучасне конституційне право - - це галузь права, яка за­кріплює основні принципи демократії та організації держав­ної влади. В умовах становлення України як демократичної, соціальної, правової держави дедалі зростає його роль в опти-мізації та прискоренні процесів державотворення і правотво-рення. Щоб ці процеси були керованими, прогнозованими і відповідно ефективними й оптимальними, вони мають ґрун­туватися на наукових засадах, здобутках та рекомендаціях науки конституційного права. Відтак підвищуються значення і евристичні можливості цієї науки у суспільному розвитку.

Посилюється роль конституційного права і як навчальної дисципліни, що має забезпечити формування у студентів демо­кратичного світогляду на основі засвоєння світових цінностей конституціоналізму, вітчизняного державно-правового досві­ду та аналізу конституційної практики інших країн світу. Усе це важливо для формування у майбутніх юристів високої по-літико-правової культури, що означає насамперед повагу до Конституції України як важливої соціальної та політичної цінності, до конституційного законодавства в цілому.

З прийняттям 28 червня 1996 р. Основного Закону консти­туційний процес у незалежній Україні не завершився, а став більш динамічним, спрямованим на розв'язання найактуальні­ших проблем державотворення, становлення дієздатних струк­тур громадянського суспільства, забезпечення прав людини і громадянина. Останнім часом відбулися істотні зміни у кон­ституційному законодавстві та у правовій системі в цілому. Конституція України дала поштовх новелізації усіх галузей національного законодавства.

Конституційне законодавство досить динамічне. Врахову­ючи це, автори підручника поставили перед собою завдання системно висвітлити як теоретичні проблеми, так і тенденції у розвитку конституційного законодавства. В Україні створе­не нове конституційне право, яке базується на принципах де­мократичної, соціальної, правової держави, на пріоритеті прав людини. Тому значна увага приділена розкриттю кон­ституційно-правового статусу людини і громадянина. Це зумо­влено тим, що положення Конституції, законів, інших норма­тивно-правових актів, діяльність державного механізму та органів місцевого самоврядування мають бути спрямовані на забезпечення прав особи, що є їх головним призначенням. Концепція підручника виходить із засадничого принципу основ конституційного ладу: людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні най­вищою соціальною цінністю. На думку авторів, у ст. З Консти­туції закладена філософія цього нормативно-правового акта, зорієнтованого на персоноцентричний підхід, відповідно до якого не особа підпорядкована державі й суспільству, а держа­ва існує і функціонує для неї. І це має визначати сутність і спрямованість функціонування державного апарату. Такий підхід зумовив як концепцію, так і всю архітектоніку пропоно­ваного підручника.

Автори виходять з того, що конституційне право — одна із найдинамічніших галузей національного права, що справляє вирішальний вплив на темпи реформування в економіці та політичній системі. Водночас конституційне право є гаран­тією того, що країна не повернеться до минулого. Адже Укра­їна вичерпала неконституційні форми політичної організації.

У підручнику значна увага приділяється таким інститутам громадянського суспільства, як політичні партії, засоби масо­вої інформації, релігійні організації, а також проблемам тлу­мачення Конституції та законів України, виконання консти­туційних норм. Усе це, на думку авторів, дає можливість у діалектичному взаємозв'язку розглядати інститути держави і суспільства, аналізувати конституційні приписи в динаміці. Застосування історико-правового і компаративного методів дає можливість розглянути відповідні інститути конституцій­ного права в їх становленні, розвитку, в порівнянні з відповідними інститутами інших країн світу. Усе це важливо для оволодіння юристами методологічним інструментарієм пізнан­ня й аналізу конституційно-правових явищ, адекватного тлу­мачення норм Конституції та законів України.

В Україні відбувається складний і водночас динамічний процес становлення конституціоналізму на демократичних засадах, зорієнтований на загальнолюдські цінності. Консти­туціоналізм у політичному розумінні — це особливий харак­тер відносин між державою і суспільством. Він є оформлен­ням суспільної згоди щодо відповідних цінностей, принципів та механізмів. Конституція як юридичний документ може іс­нувати в державі й без суспільної згоди. Проте для конститу­ціоналізму вона є необхідним елементом. Автори підручника виходять з того, що необхідно створити ефективну модель від­носин держави і суспільства, яка дала б змогу забезпечити як стабільне функціонування конституційної системи, так і ре­альність основних прав і свобод людини і громадянина. Світо­вий досвід переконливо свідчить про те, що найуспішніше розвивається та суспільна система, в якій найбільш повно розкривається творчий потенціал людини. Саме вільна і від­повідальна особа є головною рушійною силою сучасної ци­вілізації, творцем всіх складових суспільних відносин — по­літичних, економічних, соціальних, правових, етнічних, кон­фесійних, культурних. Конституційно-правове регулювання, на думку авторів, має бути спрямованим на розкриття творчо­го потенціалу людини і громадянина в різних сферах життя.

При підготовці підручника автори враховували, що кон­ституційне право України в юридичних вузах викладається після курсу теорії держави і права. А отже, викладений мате­ріал лягає на підготовлений ґрунт.

 

3