yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Право->Содержание->§ 3. Механізм та гарантії реалізації прав національних меншин в Україні

Конституційне право України

§ 3. Механізм та гарантії реалізації прав національних меншин в Україні

Механізм реалізації прав національних меншин є дуже складним і залежить від цілого комплексу різноманітних чинників. Одні з цих прав можуть бути реалізовані лише ін­дивідуально (право вільно обирати та відновлювати національ­ність), інші — лише в складі національної меншини (право на створення національних громадських об'єднань тощо). Існу­ють і такі права, які можуть бути реалізовані як індивідуаль­но, так і колективно. Громадяни, які належать до національ­них меншин, можуть вільно обирати обсяг і форми здійснення прав, що надаються їм чинним законодавством, і реалізувати їх або особисто, або ж через відповідні державні органи та громадські об'єднання.

До головних елементів механізму реалізації прав національ­них меншин належать: 1) система законодавчих актів, які за­кріплюють правовий статус національних меншин; 2) система міжнародно-правових документів щодо статусу національних меншин, підписаних і ратифікованих Україною; 3) правові акти державних органів виконавчої влади, спрямовані на за­безпечення національної самобутності та задоволення націо­нально-культурних потреб представників різних національ­них меншин; 4) система державних органів та установ, які безпосередньо займаються проблемами розвитку національ­них меншин, здійснюють контроль за дотриманням чинного законодавства у сфері міжнаціональних відносин та націо­нально-культурного розвитку; 5) система громадських органі­зацій і рухів, покликаних сприяти задоволенню національно-культурних потреб національних меншин; 6) цільові програми національно-культурного відродження націй і народностей; 7) спеціальні фонди розвитку національних меншин шляхом кооперування матеріальних і фінансових ресурсів державних органів, громадських організацій і рухів, окремих громадян.

Гарантії реалізації прав національних меншин в Украї­ні — це сукупність взаємоузгоджених політичних, економіч­них та соціально-культурних чинників, які створюють необ­хідні умови для збереження національної самобутності та роз­витку певної національної меншини як єдиного організму, а також правових засобів, спрямованих на забезпечення їх фак­тичного використання та захисту.

Систему гарантій реалізації прав національних меншин складають: 1) загальні (політичні, економічні, соціально-культурні) гарантії; 2) спеціальні (правові та інституційні) га­рантії.

Правові гарантії становлять сукупність законодавчо вста­новлених засобів, які визначають порядок реалізації (використання), а в разі необхідності - - охорони та відновлення як прав національних меншин та національних груп, так і їх окремих представників. Інституційні (організаційні) гаран­тії — це система інституцій, державних установ та недержав­них організацій, які покликані сприяти здійсненню прав на­ціональних меншин, забезпечити їх захист та поновлення.

У Верховній Раді України створено Комітет з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин. У системі центральних органів виконавчої влади діє Держав­ний комітет України у справах національностей та міграції. При Президентові України створено Раду з питань мовної політики, Раду представників громадських організацій націо­нальних меншин України. За участю Кабінету Міністрів Украї­ни створено ряд міжурядових комісій: Українсько-Словацьку комісію з питань національних меншин, освіти і культури; Українсько-Угорську комісію з питань забезпечення прав на­ціональних меншин; Змішану міжурядову Українсько-Ру-мунську комісію з питань забезпечення прав осіб, які нале­жать до національних меншин тощо.

В Автономній Республіці Крим функціонують Постійна ко­місія Верховної Ради АРК з культури, міжнаціональних від­носин і проблем депортованих громадян, Республіканський комітет у справах національностей і депортованих громадян. У структурі обласних державних адміністрацій створюються управління (відділи) у справах національностей та міграції. В усіх регіонах функціонують різноманітні громадські націо­нально-культурні організації, товариства, центри, клуби, зем­ляцтва. У багатьох регіонах на громадських засадах створюю­ться координаційні органи громадських організацій. Так, на Харківщині тривалий час плідно працює Рада представників громадських організацій національних меншин Харківської області, яку очолює заступник голови обласної державної ад­міністрації.

Контрольні запитання

1.     Дайте визначення поняття правового статусу національних меншин.

2.     Розкрийте принципи правового статусу національних меншин.

3.  Проаналізуйте права національних меншин.

4.     Яким є механізм гарантування прав національних меншин в Україні?

 

40