yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Право->Содержание->Розділ 12 ВИБОРИ В УКРАЇНІ

Конституційне право України

Розділ 12 ВИБОРИ В УКРАЇНІ

§ 1. Поняття виборчої системи і виборчого права

Вибори -- один із найважливіших інститутів демократії. Уся система представницьких органів влади в Україні базу­ється на основі виборності. Вибори є формою безпосереднього здійснення влади самим народом при формуванні представни­цьких органів державної влади і засобом відбору уповноваже­них представників народу для участі в здійсненні державної влади. Як інститут демократії виборча система є вираженням повновладдя народу в Україні. Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ, який здійснює владу без­посередньо і через органи державної влади та місцевого само­врядування (ст. 5 Конституції України). Народ безпосередньо бере участь у формуванні органів державної влади як шляхом виборів, так і через обраних ним депутатів.

Змістом виборчої системи є комплекс суспільних відносин, які виникають у процесі формування рад різних рівнів. Ви­борча система протягом певного часу змінювалась відповідно до тих змін, які відбувалися в процесі розвитку держави і сус­пільства.

Конституція України 1996 р. у третьому розділі встанов­лює основи виборів та референдумів, закріплюючи, що «на-родне волевиявлення здійснюється через вибори, референдум та інші форми безпосередньої демократії» (ст. 69).

Виборча система це сукупність норм, що закріплюють виборчі права громадян України, основні принципи виборчого права, організацію виборів до представницьких органів дер­жави, взаємовідносини виборців з депутатами.

Норми виборчого права закріплюють: коло осіб, що мають право обирати та бути обраними до ради; принципи виборчого права; організацію і порядок виборів; взаємовідносини депу­татів з виборцями. Виборче право слід розглядати у двох аспек­тах: а) як сукупність правових норм, що регулюють порядок формування рад (об'єктивне право); б) як право окремого гро­мадянина (виборця) обирати і бути обраним до ради (суб'єк­тивне право).

 

§ 2. Загальна характеристика виборчої системи та її принципи

Основою виборчої системи України є загальне, рівне, пря­ме, вільне виборче право, яке здійснюється особисто, таємно.

Джерелами виборчого права в Україні є Конституція Укра­їни, Закон України «Про вибори народних депутатів Украї­ни» від 18 жовтня 2001 p., Закон України «Про вибори депу­татів місцевих рад і сільських, селищних, міських голів», За­кон «Про вибори Президента України», Закон «Про вибори у Верховну Раду Автономної Республіки Крим». Депутати в Україні обираються громадянами України на основі загально­го рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голо­сування.

Участь громадян у виборах депутатів є добровільною. Ні­хто не може бути примушений до участі чи неучасті у вибо­рах. Право голосу на виборах депутатів (право обирати депу­татів) мають громадяни України, яким на день виборів випов­нилося 18 років. Таким чином Конституція України (ст. 71) і виборчі закони підкреслюють, що вибори в Україні є загаль­ними. Документом, який підтверджує громадянство України виборця, є: 1) паспорт громадянина України; 2) паспорт гро­мадянина України для виїзду за кордон; 3) тимчасове посвід­чення громадянина України; 4) дипломатичний паспорт; 5) службовий паспорт; 6) посвідчення особи моряка; 7) по­свідчення члена екіпажу; 8) військовий квиток для військовослужбовців строкової служби. Громадяни України, які ма­ють право голосу, можуть брати участь у роботі виборчих комі­сій як їх члени, а також у проведенні передвиборної агітації, здійсненні спостереження за проведенням виборів депутатів та інших заходах у порядку, визначеному виборчим законом (ст. 2 Закону «Про вибори народних депутатів України»).

Будь-які прямі або непрямі привілеї або обмеження вибор­чих прав громадян України забороняються. Не допускається обмеження щодо участі громадян у виборчому процесі, крім передбачених Конституцією України та виборчим законом. Не має права голосу громадянин, визнаний судом недієздат­ним. Вибори депутатів є рівними: громадяни України беруть участь у виборах на рівних засадах. Кожний виборець на ви­борах депутатів має один голос у одномандатному окрузі і один голос — у багатомандатному загальнодержавному окру­зі (під час виборів народних депутатів). Виборець може вико­ристати свій голос тільки на одній виборчій дільниці. Вибори депутатів є прямими. Громадяни України безпосередньо оби­рають депутатів шляхом голосування за кандидатів у депутати, включених до виборчого списку партії (блоку), та за кандида­тів у депутати в одномандатних округах. Вибори депутатів є вільними. Виборцям забезпечуються умови для вільного фор­мування своєї волі та її вільного виявлення при голосуванні. Застосування насильства, погроз, обману, підкупу чи будь-яких інших дій, що перешкоджають вільному формуванню та вільному виявленню волі виборця, забороняється. Голосуван­ня на виборах депутатів є таємним: контроль за волевиявлен­ням виборців забороняється. Кожний виборець голосує на ви­борах особисто. Голосування за інших осіб чи передача вибор­цем права голосу будь-якій іншій особі забороняється.

Народним депутатом може бути обраний громадянин Укра­їни, який на день виборів досяг 21 року, має право голосу і проживає в Україні протягом останніх п'яти років, а депута­том місцевої ради може бути громадянин, який досяг 18 років.

Не може бути включеним до виборчого списку, висунутим в одномандатному окрузі і обраним депутатом громадянин, який має судимість за вчинення умисного злочину, якщо во­на не погашена і не знята у встановленому законом порядку.

Право висування кандидатів у депутати належить громадя­нам України, які досягли 18 років і мають право голосу. Це право може бути реалізовано шляхом самовисунення у вста­новленому законом порядку або через партії (блоки).

Виборчий процес — це здійснення суб'єктами, визначени­ми виборчим законом, передбачених виборчим законом ви­борчих процедур. Виборчий процес здійснюється на засадах: законності та заборони незаконного втручання будь-кого у цей процес; політичного плюралізму (багатопартійності); гла­сності й відкритості виборчого процесу; рівності прав партій (блоків) -- суб'єктів виборчого процесу; рівності всіх канди­датів у депутати; свободи передвиборної агітації, рівних мож­ливостей доступу до засобів масової інформації; неупередже­ності партій (блоків), кандидатів у депутати з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх поса­дових і службових осіб та керівників підприємств, установ і організацій.

 

53