yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Право->Содержание->§ 3. Правова регламентація порядку організації та проведення виборів народних депутатів України

Конституційне право України

§ 3. Правова регламентація порядку організації та проведення виборів народних депутатів України

Початок виборчого процесу по виборах народних депутатів України оголошує Центральна виборча комісія відповідно до строків, передбачених Конституцією України та виборчим за­коном. Виборчий процес поділяється на кілька стадій: 1) скла­дання списків виборців; 2) утворення одномандатних округів; 3) утворення виборчих комісій; 4) висування та реєстрація кандидатів у депутати, включених до виборчих списків пар­тій (блоків) у багатомандатному окрузі, та кандидатів у депу­тати в одномандатних округах; 5) проведення передвиборної агітації; 6) голосування; 7) підрахунок голосів виборців та встановлення підсумків голосування і результатів виборів де­путатів; 8) реєстрація обраних народних депутатів. Виборчий процес завершується офіційним оприлюдненням Централь­ною виборчою комісією результатів виборів парламентаріїв.

Суб'єктами виборчого процесу закон вважає: 1) громадян України, які мають право голосу (виборців); 2) виборчі комісії, утворені відповідно до виборчого закону та Закону України «Про Центральну виборчу комісію»; 3) кандидатів у депутати, зареєстрованих у встановленому виборчим законом порядку; 4) партії (блоки), які висунули кандидатів у депута­ти; 5) органи державної влади та органи місцевого самовряду­вання у передбачених виборчим законом випадках; 6) офіцій­них спостерігачів від партій (блоків) - - суб'єктів виборчого процесу, кандидатів у депутати, зареєстрованих в одноман­датних округах, від іноземних держав і міжнародних орга­нізацій.

Підготовка і проведення виборів депутатів повинні здійс­нюватися відкрито і гласно. Засоби масової інформації зобо­в'язані об'єктивно висвітлювати хід підготовки і проведення виборів.

Вибори можуть бути черговими, позачерговими, повторни­ми та проміжними. Чергові вибори проводяться у зв'язку з за­вершенням конституційного терміну повноважень Верховної Ради України і не потребують окремого рішення про їх при­значення. Позачергові вибори призначаються Президентом України в порядку, встановленому Конституцією України. Повторні вибори призначаються Центральною виборчою ко­місією у разі визнання виборів депутатів в одномандатному окрузі недійсними або такими, що не відбулися, або у разі ви­знання особи такою, яка відмовилася від депутатського ман­дата. Проміжні вибори призначаються в одномандатному окрузі Центральною виборчою комісією у разі вибуття депу­тата, обраного в цьому окрузі.

Чергові вибори відбуваються в останню неділю березня чет­вертого року повноважень Верховної Ради України. Позачер­гові вибори відбуваються в останню неділю 60-денного тер­міну з дня опублікування указу Президента України про до­строкове припинення повноважень Верховної Ради України. Повторні вибори відбуваються в одномандатному окрузі в останню неділю 60-денного терміну від дня опублікування Центральною виборчою комісією рішення про їх призначен­ня. Проміжні вибори в одномандатному окрузі відбуваються в останню неділю 60-денного терміну з дня опублікування рі­шення про їх призначення. Повторні та проміжні вибори депутата в одномандатному окрузі протягом одного року з дня проведення чергових виборів не проводяться.

Вибори народних депутатів України проводяться в багато­мандатному окрузі та у 225 одномандатних округах. Багато­мандатний округ включає всю територію України. Одноман­датні округи утворюються Центральною виборчою комісією.

Для підготовки і проведення голосування та підрахунку го­лосів виборців територія кожного одномандатного округу по­діляється на виборчі дільниці. Систему виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення виборів депутатів утво­рюють: 1) Центральна виборча комісія (ЦВК); 2) окружні ви­борчі комісії; 3) дільничні виборчі комісії. Повноваження ви­борчих комісій щодо підготовки та проведення виборів депу­татів поширюються: ЦВК на всю територію України; окружної виборчої комісії - - на територію одномандатного округу; дільничної виборчої комісії — на територію виборчої дільниці.

Статус ЦВК визначається Конституцією України, Законом України «Про Центральну виборчу комісію» та іншими зако­нами. Статус окружних та дільничних виборчих комісій ви­значається Законом України «Про вибори народних депутатів України». Окружна виборча комісія є юридичною особою, дільнична — не є юридичною особою, але має власну печатку затвердженого ЦВК зразка.

Основною формою роботи виборчої комісії є засідання, яке скликається її головою, у разі його відсутності -- заступни­ком голови, а у разі відсутності голови та його заступника -секретарем комісії. У разі необхідності засідання виборчої ко­місії може бути скликане за рішенням виборчої комісії вищо­го рівня.

Повноваження членів виборчих комісій визначаються від­повідно Законом України «Про Центральну виборчу комісію» та Законом України «Про вибори народних депутатів Украї­ни».

Виборці, партії (блоки), кандидати у депутати мають право оскаржувати рішення, дії чи бездіяльність суб'єктів виборчо­го процесу.

Для підготовки та проведення голосування виконавчі орга­ни сільських, селищних, міських (у містах, де немає районних у місті рад), районних у містах рад або органи (посадові особи), які відповідно до закону здійснюють їх повноважен­ня, до 1 вересня року, що передує рокові проведення чергових виборів, складають загальні списки виборців, які прожива­ють на території відповідного села, селища, міста, району в місті, на підставі відомостей про місце їх постійного прожи­вання, за встановленою ЦВК формою.

До списків виборців включаються громадяни України, які досягли або на день виборів досягнуть 18 років і мають право голосу та які на день складання списків постійно проживають або в день виборів перебуватимуть на території відповідної ви­борчої дільниці. У списку виборців зазначаються прізвище, ім'я, по батькові, рік народження (для осіб, яким на день ви­борів виповнилося або виповнюється 18 років, — також число і місяць народження), адреса місця проживання виборця. Ви­борці включаються до списку в порядку, зручному для прове­дення голосування. Дільнична виборча комісія уточнює спи­сок виборців та доповнює його на підставі особистих звернень громадян, подань органів та посадових осіб, після чого підпи­сується головою та секретарем комісії, скріплюється печат­кою комісії і у встановлений виборчим законом строк по­дається для загального ознайомлення. Кожному виборцю на­дається можливість ознайомитися зі списком виборців у приміщенні дільничної виборчої комісії та перевірити прави­льність внесення до списку відомостей.

Громадянин має право оскаржити до дільничної виборчої комісії або безпосередньо до місцевого суду за місцезнахо­дженням виборчої дільниці допущені при складанні списку виборців неправильності. Скарга має бути розглянута у вста­новлений законом строк. Вносити будь-які зміни до списку виборців після закінчення голосування забороняється.

Витрати на підготовку і проведення виборів депутатів здій­снюються виключно за рахунок коштів Державного бюджету України та коштів виборчих фондів партій (блоків), кандида­тів у депутати, від яких зареєстровано в багатомандатному окрузі, кандидатів у депутати, зареєстрованих в одномандат­них округах.

Партія (блок), кандидатів у депутати від яких зареєстрова­но в одномандатному окрузі, кандидат у депутати, зареєстрований в одномандатному окрузі, для фінансування своєї пе­редвиборної агітації зобов'язані утворити свої виборчі фонди, що формуються у встановленому виборчим законом порядку.

Фінансове забезпечення підготовки і проведення виборів депутатів за рахунок коштів Державного бюджету України здійснюється Центральною виборчою комісією, яка є голов­ним розпорядником цих коштів. Обсяг коштів для цих цілей за поданням ЦВК щорічно передбачається окремим рядком у законі про Державний бюджет України.

Витрати коштів з рахунку виборчого фонду припиняються за день до дня виборів. Виборчі фонди формуються за рахунок коштів партій (блоків), а також добровільних внесків фізич­них осіб. Кандидат у депутати, зареєстрований в одномандат­ному окрузі, формує свій виборчий фонд за рахунок своїх ко­штів та добровільних внесків фізичних осіб. Закон визначає граничні суми витрат виборчих фондів та порядок їх форму­вання.

На органи державної влади та місцевого самоврядування, їх посадових осіб закон покладає обов'язок сприяти виборчим ко­місіям у реалізації їхніх повноважень: надавати їм необхідні приміщення; забезпечувати їх охорону, а також охорону ви­борчих бюлетенів та іншої виборчої документації; надавати згідно із встановленими ЦВК нормами та переліком транспорт­ні засоби і засоби зв'язку, обладнання, інвентар, оргтехніку, що підлягають поверненню після припинення повноважень виборчих комісій. Порядок оплати або відшкодування зазначе­них послуг встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Кандидатів у депутати може висувати партія, яка зареєст­рована у встановленому законом порядку не пізніш як за рік до дня виборів, виборчий блок партій за умови, що до його складу входять партії, зареєстровані не пізніш як за рік до дня виборів. Громадянин України, який має право бути обра­ним депутатом, може самовисунутися кандидатом у депутати у відповідному одномандатному окрузі шляхом подання за­яви до окружної виборчої комісії про бажання балотуватися у цьому окрузі (заяви про самовисунення). Громадянин Украї­ни, який має право бути обраним депутатом, може дати згоду балотуватися кандидатом у депутати в багатомандатному чи одномандатному окрузі. Виборчий блок може бути утворений двома і більше партіями на підставі рішень з'їзду (зборів, конференції) кожної з цих партій. Партія (блок) може вису­нути кандидатів у депутати в багатомандатному та в одноман­датному округах, їх кількість не може перевищувати в бага­томандатному окрузі 225. Усі вони мають бути включені до єдиного виборчого списку партії (блоку). У кожному одноман­датному окрузі партія (блок) може висунути не більше ніж одного кандидата у депутати.

Центральна виборча комісія реєструє кандидатів у депута­ти в багатомандатному окрузі, включених до виборчого спис­ку партії (блоку) за умови отримання визначених виборчим законом документів. Окружна виборча комісія реєструє кан­дидата у депутати, висунутого партією (блоком) у відповідному одномандатному окрузі, за умови пред'явлення ним визначе­них виборчим законом документів. При самовисуненні окруж­на виборча комісія реєструє кандидата у депутати у відповід­ному одномандатному окрузі за умови пред'явлення ним ви­значених виборчим законом документів.

Партія (блок) до подання документів ЦВК для реєстрації кандидатів у депутати, включених до виборчого списку в ба­гатомандатному окрузі, вносить у безготівковому порядку на спеціальний рахунок ЦВК грошову заставу в розмірі 15 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Кандидат у депутати, якого висунуто в одномандатному окрузі, до подання документів окружній виборчій комісії для реєстрації вносить на рахунок окружної виборчої комісії гро­шову заставу в розмірі 60 неоподатковуваних мінімумів дохо­дів громадян. Декларація про майно та доходи кандидата у депутати та членів його сім'ї за попередній рік заповнюється ним власноручно за формою, затвердженою Міністерством фінансів України. Кандидати у депутати в багатомандатному окрузі, включені до виборчого списку партії (блоку), реєстру­ються ЦВК за наявності передбачених виборчим законом до­кументів. Реєстрація кандидата у депутати в одномандатному окрузі здійснюється відповідною окружною виборчою ко­місією з дотриманням передбачених виборчим законом ви­мог. Виборча комісія може відмовити у реєстрації кандидата (кандидатів) у депутати за визначених виборчим законом під­став. Рішення про відмову в реєстрації кандидата (кандидатів) у депутати має містити вичерпні підстави відмови, його копія не пізніш наступного дня після його прийняття нада­ється (відсилається) представнику відповідної партії (блоку), кандидату у депутати, висунутому в одномандатному окрузі.

Можливе скасування рішення про реєстрацію кандидата (кандидатів) в депутати за визначеними виборчим законом підставами.

Передвиборна агітація розпочинається за 50 днів до дня виборів, ЦВК за 53 дні до дня виборів повідомляє про це в за­собах масової інформації. Закінчується передвиборна агітація о 24-й годині останньої п'ятниці перед днем виборів. Передви­борна агітація може здійснюватися у будь-яких формах і будь-якими засобами, що не суперечать Конституції та зако­нам України. Громадяни України мають право вільно і всебіч­но обговорювати передвиборні програми кандидатів у депута­ти та партії (блоки), політичні, ділові та особисті якості кан­дидата у депутати, вести агітацію за або проти. Передвиборна агітація здійснюється за рахунок коштів Державного бю­джету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів для цілей, визначених виборчим законом, та коштів виборчих фондів партій (блоків), кандидатів у депутати від яких зареєстровано в багатомандатному окрузі, кандидатів у депутати, зареєстрованих у одномандатних округах. Про час і місце проведення публічних агітаційних заходів має бути повідомлено відповідну окружну виборчу комісію. Передви­борна агітація з використанням засобів масової інформації усіх форм власності проводиться з дотриманням принципу рівних умов та в порядку, передбаченому виборчим законом. Формами передвиборної агітації є публічні дебати, дискусії, «круглі столи», прес-конференції, інтерв'ю, виступи, полі­тична реклама, теленариси, відеофільми, публікації, повідом­лення та інші форми, що не суперечать Конституції та зако­нам України.

Встановлені обмеження щодо ведення передвиборної агіта­ції. Участь у передвиборній агітації забороняється: 1) особам, які не є громадянами України; 2) органам державної влади та місцевого самоврядування, їх посадовим і службовим особам; 3) членам виборчих комісій під час виконання ними обов'яз­ків членів виборчих комісій.

Закон «Про вибори народних депутатів України» передба­чає гарантії діяльності партій (блоків), кандидатів у депута­ти, офіційних спостерігачів. Партія (блок), кандидатів у депу­тати від яких висунуто у багатомандатному окрузі, має право делегувати одного представника до ЦВК з правом дорадчого голосу, який уповноважений представляти інтереси партії (блоку) у ЦВК під час виборчого процесу.

Кандидатові у депутати, крім кандидата у депутати, який є народним депутатом України, не може бути відмовлено у звільненні на період передвиборної агітації від виконання ви­робничих або службових обов'язків за місцем роботи з надан­ням неоплачуваної відпустки. Кандидат у депутати, зареєст­рований в одномандатному окрузі, має право визначити до­вірених осіб з-поміж громадян (не більше 5 осіб), які мають право голосу. Вони мають бути зареєстровані відповідною окружною комісією за поданням кандидата у депутати за на­явності письмової згоди цих осіб.

У виборчому процесі можуть брати участь офіційні спостері­гачі від партій (блоків), кандидати у депутати від яких заре­єстровані в багатомандатному окрузі, від кандидатів у депута­ти, зареєстрованих в одномандатних округах, а також від іно­земних держав і міжнародних організацій. Офіційним спосте­рігачем може бути громадянин України, який має право голосу. Офіційні спостерігачі від іноземних держав і міжна­родних організацій реєструються ЦВК, пропозиції щодо їх ре­єстрації подаються не пізніш як за 20 днів до дня виборів безпо­середньо або через Міністерство закордонних справ України.

Законом передбачається, що форма і текст виборчого бюле­теня для голосування в багатомандатному окрузі та форма ви­борчого бюлетеня для голосування в одномандатних округах затверджується ЦВК не пізніш як за 32 дні до дня виборів. Текст виборчого бюлетеня для голосування в одномандатному окрузі затверджується відповідною окружною виборчою ко­місією не пізніш як за 25 днів до дня виборів. Виборчі бюлете­ні є документами суворої звітності. Вони мають містити ро­з'яснення щодо порядку його заповнення виборцем під час голосування. Закон регламентує порядок виготовлення та пе­редачі виборчих бюлетенів виборчим комісіям, а також орга­нізацію і порядок голосування. Голосування проводиться в день виборів з 8.00 до 20,00. Про час і місце голосування діль­нична виборча комісія сповіщає виборців не пізніш як за 10 днів до дня його проведення, а у визначених законом ви­падках -- напередодні дня виборів.

Важлива правильна організація проведення голосування. Обладнання приміщення для голосування та підтримання в ньому належного порядку, забезпечення таємності волевияв­лення виборців під час голосування покладається на дільнич­ну виборчу комісію.

Виборець, який за станом здоров'я не може прибути до приміщення для голосування, має право звернутися з письмо­вою заявою до дільничної виборчої комісії з проханням забез­печити йому голосування за межами приміщення для голосу­вання.

Підрахунок голосів на виборчій дільниці здійснюється від­крито і гласно членами дільничної виборчої комісії на її за­сіданні, яке проводиться у тому ж приміщенні, де відбувало­ся голосування. Ця комісія на своєму засіданні складає про­токоли про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці за формами, встановленими ЦВК.

Дільнична виборча комісія може визнати голосування на виборчій дільниці недійсним у разі встановлення нею пору­шень вимог виборчого закону, внаслідок яких неможливо до­стовірно встановити результати волевиявлення виборців.

Транспортування документів, передбачених виборчим за­коном, здійснюється головою дільничної виборчої комісії або його заступником та іншими двома членами цієї комісії, які мають бути представниками різних партій (блоків), у супро­воді працівників органів внутрішніх справ. Під час транспор­тування документів забороняється розпечатувати пакети з ви­борчими бюлетенями та іншою документацією.

Протоколи про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці у відповідних виборчих округах та інші документи дільничної виборчої комісії передаються відповідній окруж­ній виборчій комісії на її засіданні. Засідання окружної ви­борчої комісії починається з моменту першого надходження протоколів про підрахунок голосів виборців на виборчі діль­ниці та інших документів дільничної виборчої комісії і про­довжується безперервно до встановлення підсумків голосування в одномандатному окрузі. У цей час члени окружної виборчої комісії не можуть залучатися до виконання інших функцій.

Відомості про підсумки голосування в багатомандатному окрузі в межах одномандатного округу цифрами і прописом заносяться до протоколу окружної виборчої комісії про підсум­ки голосування в багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі в межах одномандатного виборчого округу. Відомості про підсумки голосування в одномандатному окрузі цифрами і прописом заносяться до протоколу окружної ви­борчої комісії про підсумки голосування в одномандатному виборчому окрузі. Забороняється заповнення протоколу про підсумки голосування в одномандатному виборчому окрузі олівцем, а також внесення до нього без відповідного рішення комісії будь-яких виправлень.

Окружна виборча кoмiciя на підставі протoкoлy про підсум­ки голосування виборців в одномандатному виборчому окрузі приймає одне із рішень про результати виборів депутата в одномандатному окрузі: про визнання народного депутата України обраним, про повторне голосування в одномандатно­му окрузі, про подання до ЦВК щодо визнання виборів в одно­мандатному окрузі недійсними. Обраним народним депутатом України вважається кандидат у депутати, який одержав біль­шість голосів виборців, які взяли участь у голосуванні, щодо інших кандидатів у депутати, які балотувалися в цьому окру­зі. Якщо до виборчого бюлетеня було включено лише одного кандидата у депутати, він вважається обраним, якщо кіль­кість голосів виборців, поданих за нього, перевищує кількість виборців, які не підтримали жодного з кандидатів у депутати в одномандатному окрузі. Рішення про результати виборів в одномандатному окрузі виборча комісія разом з передбачени­ми законом про вибори документами має невікладно бути на­діслане до ЦВК.

У разі, якщо найбільшу і водночас однакову кількість го­лосів виборців в одномандатному окрузі набрали два або біль­ше кандидатів у депутати, окружна виборча комісія приймає рішення про призначення повторного голосування щодо цих кандидатів у депутати.

Встановлення результатів виборів депутатів у багатомандат­ному окрузі здійснює на своєму засіданні ЦВК на підставі протоколів окружних виборчих комісій про підсумки голосу­вання в багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі в межах відповідних виборчих округів не пізніш як на п'ятнадцятий день з дня виборів, про що складається прото­кол, до якого заносяться відомості, передбачені законом про вибори народних депутатів.

ЦВК може визнати вибори народного депутата в одноман­датному окрузі недійсними за поданням відповідної окружної виборчої комісії на підставах, визначених законом про вибо­ри. Рішення про внесення подання до ЦВК про визнання ви­борів депутата в одномандатному окрузі недійсними прийма­ється на засіданні окружної виборчої комісії двома третинами членів комісії від її складу. ЦВК може визнати вибори депу­тата в одномандатному окрузі недійсними за власною ініціа­тивою за наявності передбачених законом підстав або на під­ставі рішення суду.

Важливим етапом виборчого процесу є офіційне оприлюд­нення результатів виборів. Це — повноваження ЦВК, яка не пізніш як на п'ятий день з дня встановлення результатів ви­борів у багатомандатному та одномандатних округах офіційно оприлюднює результати виборів народних депутатів у газетах «Голос України» та «Урядовий кур'єр». Список обраних де­путатів публікується із зазначенням в алфавітному порядку їх прізвища, імені, по батькові і року народження, професії, посади (заняття), місця роботи, місця проживання, партійно­сті, виборчого округу, суб'єкта висування. Офіційне оприлюд­нення ЦВК результатів виборів є підставою для звільнення з роботи (посади), несумісної з депутатським мандатом, та при­йняття рішення про припинення дії іншого представницького мандата особи, обраної депутатом.

Особа, обрана депутатом, для її реєстрації народним депу­татом України зобов'язана подати до ЦВК не пізніш як на двадцятий день з дня офіційного оприлюднення результатів виборів документ про її звільнення з роботи (посади), несуміс­ної з депутатським мандатом, та (або) копію зареєстрованої заяви про припинення дії іншого представницького мандата, поданої до відповідної ради. При отриманні цих документів ЦВК приймає рішення про реєстрацію обраного депутата. Особі, зареєстрованій депутатом, ЦВК не пізніш як на сьомий день з дня її реєстрації видає тимчасове посвідчення народно­го депутата України встановленого зразка. Рішення ЦВК про реєстрацію депутата та тимчасове посвідчення народного де­путата України є підставою для складення ним присяги на­родного депутата України. Після складення ним присяги ЦВК не пізніш як на сьомий день видає йому посвідчення на­родного депутата України встановленого зразка.

Закон визначає порядок заміщення депутатів, обраних у багатомандатному окрузі, які вибули.

Підготовка і проведення повторних виборів має свої особ­ливості. Повторні вибори депутата в одномандатному окрузі проводяться у разі, якщо вибори депутата в цьому окрузі ви­знані недійсними або такими, що не відбулися, або у разі ви­знання особи такою, яка відмовилася від депутатського ман­дата за визначених виборчим законом підстав. На повторних виборах депутата в одномандатному окрузі не можуть балоту­ватися особи, з вини яких за рішенням суду вибори депутата або повторне голосування в одномандатному окрузі були ви­знані недійсними, а також щодо яких було скасовано рішен­ня про реєстрацію їх як кандидатів у депутати з підстав пору­шення вимог закону про вибори народних депутатів.

Існують особливості підготовки і проведення проміжних виборів. Вони проводяться у разі, якщо народний депутат України, обраний у цьому окрузі, достроково припинив пов­новаження або його повноваження були достроково припине­ні на підставах і в порядку, передбачених Конституцією та за­конами України. Рішення про призначення проміжних вибо­рів депутата в одномандатному окрузі приймається ЦВК.

Проведення позачергових виборів депутатів також мають деякі особливості. При цьому використовуються одномандат­ні округи, утворені для проведення останніх виборів народ­них депутатів України.

За порушення законодавства України про вибори депутатів особа може притягуватися до кримінальної, адміністративної або іншої відповідальності в установленому законом порядку. Підстави для притягнення до відповідальності передбачені у Законі «Про вибори народних депутатів України». ЦВК після офіційного оприлюднення результатів виборів депутатів пере­дає виборчу та іншу документацію до відповідної центральної державної архівної установи, а окружні виборчі комісії пере­дають таку документацію до відповідних місцевих державних архівних установ. Державні архівні установи забезпечують доступ до виборчої документації по виборах депутатів у по­рядку, встановленому законодавством України.

Вибори депутатів місцевих рад, сільських, селищних і місь-ких голів здійснюються за мажоритарною системою. Спроба деяких політичних сил ввести змішану систему виборів депу­татів місцевих рад і сільських, селищних, міських голів не вдалася, оскільки парламент не подолав вето Президента України з цього питання.

Чинне виборче законодавство України відповідає демокра­тичним засадам світового конституціоналізму, міжнародним виборчим стандартам.

Контрольні запитання

1.  Дайте визначення поняття виборчої системи і виборчого права.

2.  Які основні джерела виборчого права в Україні?

3.  Що таке «мажоритарна», «пропорційна» «змішана» виборчі системи?

4.  На яких принципах будується виборча система України?

5.  Які є стадії виборчого процесу по виборах народних депутатів України?

6.  Хто є суб'єктами виборчого процесу по виборах до парламенту України?

7.  Якою є система виборчих комісій по виборах до Верховної Ради Укра­ їни і яка компетенція цих комісій?

8.  Який порядок проведення передвиборної агітації?

9.  Як відбувається підрахунок голосів виборців і визначення результатів виборів?

 

54