yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Право->Содержание->§ 2. Особливості правового статусу депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим

Конституційне право України

§ 2. Особливості правового статусу депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим

Верховна Рада Автономної Республіки Крим складається з 100 депутатів, які обираються на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування. Ор­ганізація і проведення виборів депутатів Верховної Ради авто­номії визначається Законом України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим» від 12 лютого 1998 р.

Депутатом Верховної Ради Автономної Республіки Крим може бути громадянин України, який має право голосу, на день виборів досяг 18 років, проживає в Україні не менше п'яти років. Не може бути обраним до Верховної Ради автоно­мії громадянин, який має судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена і не знята у встанов­леному законом порядку. Депутат Верховної Ради автономії не може мати іншого представницького мандата.

Голова Верховної Ради автономії, його перший заступник і заступник, голови постійних комісій Верховної Ради автоно­мії здійснюють свої повноваження на постійній основі. Депу­тат Верховної Ради автономії, який працює на постійній основі, не має права суміщати свою депутатську діяльність з іншою роботою, крім викладацької, наукової та творчої у позаробо-чий час, входити до складу керівного органу чи наглядової ради підприємства, що має на меті одержання прибутку.

Депутат Верховної Ради Автономної Республіки Крим зо­бов'язаний брати активну участь у діяльності Верховної Ради та її органів, виконувати їх доручення. На час проведення за­сідань Верховної Ради автономії, її постійних комісій, а та­кож для здійснення депутатських повноважень в інших ви­падках, передбачених законодавством, депутат звільняється від виконання виробничих або службових обов'язків з від­шкодуванням йому середньої заробітної плати за основним міс­цем роботи та інших витрат, пов'язаних з депутатською дія­льністю, за рахунок коштів бюджету автономії. Він не може використовувати свій депутатський мандат у цілях, не пов'я­заних з депутатською діяльністю.

Повноваження депутата Верховної Ради Автономної Респуб­ліки Крим припиняються одночасно з припиненням повно­важень Верховної Ради. Повноваження депутата Верховної Ради автономії припиняються достроково за рішенням її Вер­ховної Ради у випадках: 1) складення повноважень за його особистою заявою; 2) набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього; 3) визнання його судом недієздат­ним або безвісно відсутнім; 4) припинення громадянства Украї­ни або вибуття на постійне місце проживання за межі Украї­ни; 5) відкликання виборцями; 6) смерті.

Зайняття депутатом посади, не сумісної з депутатським мандатом, означає припинення його повноважень з моменту зайняття такої посади. У разі дострокового припинення пов­новажень депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим згідно із законодавством проводяться вибори депутата замість вибулого.

Підставами для відкликання виборцями обраного ними де­путата є: 1) порушення депутатом Конституції і законів Укра­їни, інших актів законодавства України, Конституції та нор­мативно-правових актів Автономної Республіки Крим; 2) не­задовільне виконання депутатських обов'язків, визначених Законом України «Про Верховну Раду Автономної Респуб­ліки Крим» та іншими законами України; 3) використання депутатського мандата в особистих та корисливих цілях, сис­тематичне порушення норм етики і моралі.

 

74