yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Право->Содержание->§ 3. Особливості правового статусу депутата місцевої ради

Конституційне право України

§ 3. Особливості правового статусу депутата місцевої ради

Депутат місцевої ради є представником інтересів терито­ріальної громади села, селища, міста чи їх громад. Він зобо­в'язаний виражати і захищати інтереси відповідної терито­ріальної громади та її частини - - виборців свого виборчого округу, виконувати їх доручення в межах своїх повноважень, наданих законом, брати активну участь у здійсненні місцево­го самоврядування.

Повноваження депутата місцевої ради починаються з дня відкриття першої сесії відповідної ради з моменту офіційного оголошення підсумків виборів відповідною територіальною виборчою комісією і закінчуються в день відкриття першої се­сії цієї ради нового скликання.

Повноваження депутата місцевої ради припиняються дост­роково без прийняття рішення відповідної ради за наявності засвідчених офіційними документами таких підстав: 1) його відкликання виборцями; 2) припинення його громадянства України або виїзду на постійне проживання за межі України; 3) обрання або призначення його на посаду, зайняття якої не сумісне з виконанням депутатських повноважень; 4) обрання його депутатом іншої місцевої ради; 5) визнання його судом недієздатним або безвісно відсутнім; 6) набрання законної си­ли обвинувальним вироком суду, за яким його засуджено до позбавлення волі; 7) його смерті.

Повноваження депутата місцевої ради можуть бути припи­нені достроково також за рішенням відповідної ради у зв'яз­ку: 1) з набранням законної сили обвинувальним вироком су­ду, за яким його засуджено до покарання, не пов'язаного з по­збавленням волі; 2) за особистою заявою депутата місцевої ради про складення ним депутатських повноважень.

Депутат місцевої ради здійснює свої повноваження, не пориваючи з виробничою або службовою діяльністю. Депу­тат місцевої ради, обраний секретарем сільської, селищної, міської ради, головою, заступником голови районної, облас­ної, районної у місті ради, працює у відповідній раді на постійній основі і не може суміщати свою службову діяль­ність з іншою роботою, у тому числі на громадських засадах (за винятком викладацької, наукової та творчої у позаробо-чий час), займатися підприємницькою діяльністю, одержува­ти від цього прибуток. За рішенням обласної, Київської та Се­вастопольської міських рад депутат, обраний головою постій­ної комісії з питань бюджету, може працювати в раді на постійній основі.

Депутат місцевої ради, який перебуває на посаді керівника місцевого органу виконавчої влади чи на іншій посаді, на яку поширюються вимоги щодо обмеження сумісництва, не може поєднувати свою службову діяльність на цій посаді з посадою сільського, селищного, міського голови, секретаря сільської, селищної, міської ради, голови та заступника голови район­ної у місті, районної, обласної ради, а також з іншою роботою на постійній основі в радах, їх виконавчих органах та апараті.

У виборчому окрузі депутат місцевої ради зобов'язаний: 1) підтримувати зв'язок з виборцями, відповідною терито­ріальною громадою, трудовими колективами і громадськими організаціями; 2) не рідше одного разу на півріччя інформу-вати виборців про роботу місцевої ради та її органів; 3) брати участь в організації виконання рішень ради та її органів; 4) вивчати громадську думку; вивчати потреби територіаль­ної громади, інформувати про них раду та її органи; 5) вести регулярний, не рідше одного разу на місяць, прийом вибор­ців, розглядати пропозиції, звернення, заяви і скарги членів територіальної громади, вживати заходів щодо забезпечення їх оперативного вирішення.

У виборчому окрузі депутат місцевої ради має право: 1) офі­ційно представляти виборців свого виборчого округу та ін­тереси територіальної громади; 2) брати участь з правом дорад­чого голосу у засіданнях інших місцевих рад та їх органів; 3) порушувати перед органами і організаціями та їх посадови­ми особами, а також керівниками правоохоронних та контро­люючих органів питання, що стосуються інтересів виборців, та вимагати їх вирішення; 4) вносити на розгляд органів і орга­нізацій та їх посадових осіб пропозиції з питань, пов'язаних з його депутатськими повноваженнями у виборчому окрузі, брати участь у їх розгляді.

Депутат місцевої ради користується правом ухвального го­лосу з усіх питань, що розглядаються на засіданнях ради та її органів, до складу яких він входить. Кожний депутат місце­вої ради у раді та її органах, до складу яких він входить, має один голос. Він має право: 1) обирати і бути обраним до орга­нів відповідної ради; 2) офіційно представляти виборців у від­повідній раді та її органах; 3) пропонувати питання для роз­гляду їх радою та її органами; 4) вносити пропозиції і заува-ження до порядку денного засідань ради та її органів, порядку розгляду обговорюваних питань та їх суті; 5) вносити на розгляд ради та її органів пропозиції з питань, пов'язаних з його депутатською діяльністю; 6) уносити на розгляд ради та її органів проекти рішень з питань, що належать до їх відання, поправки до них; 7) висловлюватися щодо персо­нального складу утворюваних радою органів і кандидатур по­садових осіб, які обираються, призначаються або затверджу­ються радою; 8) порушувати питання про недовіру сільсько­му, селищному, міському голові, розпуск органів, утворених радою, та звільнення посадових осіб місцевого самоврядуван­ня; 9) брати участь у дебатах, звертатися із запитами, ставити запитання доповідачам, співдоповідачам, головуючому на за­сіданні; 10) вносити пропозиції про заслуховування на плена­рному засіданні ради звіту чи інформації будь-якого органу або посадової особи, підзвітних чи підконтрольних раді, а та­кож з питань, що віднесені до компетенції ради, інших орга­нів і посадових осіб, які діють на її території; 11) порушувати в раді та її органах питання про необхідність перевірки робо­ти підзвітних та підконтрольних раді органів, підприємств, установ, організацій; 12) виступати з обгрунтуванням сво­їх пропозицій та з мотивів голосування, давати довідки; 13)ознайомлюватися з текстами виступів у стенограмах чи протоколах засідань ради та її органів до їх опублікування; 14) оголошувати на засіданнях ради та її органів тексти звер­нень, заяв, пропозицій громадян або їх об'єднань, якщо вони мають суспільне значення; 15) об'єднуватися з іншими депу­татами місцевої ради в депутатські групи, фракції.

При здійсненні депутатських повноважень депутат місце­вої ради має право: 1) на депутатське звернення, депутатсь­кий запит, депутатське запитання; 2) на невідкладний при­йом посадовими особами, керівниками підприємств, установ та організацій (незалежно від форми власності) з питань депутатської діяльності; 3) вимагати усунення порушень за­конності і встановлення правопорядку.

Депутатське звернення - - викладена в письмовій формі вимога депутата місцевої ради з питань, пов'язаних з його де­путатською діяльністю, до місцевих органів виконавчої вла­ди, місцевого самоврядування та їх посадових осіб, а також керівників правоохоронних та контролюючих органів, під­приємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території відповідної ради, здійснити певні дії, вжити заходів чи дати офіційне роз'яснення з пи­тань, віднесених до їх компетенції. Відповідні органи та їх по­садові особи, до яких звернувся депутат місцевої ради, зо­бов'язані у десятиденний строк розглянути порушене ним питання та надати йому відповідь, а в разі необхідності додат­кового вивчення чи перевірки дати йому відповідь не пізніш як у місячний термін.

Депутатський запит — це підтримана радою вимога депу­тата місцевої ради до посадових осіб ради і її органів, сільсь­кого, селищного, міського голови, керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, які роз­ташовані або зареєстровані на відповідній території, а депута­та міської (міста обласного значення), районної, обласної ра­ди — також до голови місцевої державної адміністрації, його заступників, керівників відділів і управлінь запитань, які від­несені до відання ради. Депутатський запит може бути внесе­ний депутатом місцевої ради або групою депутатів попередньо або на пленарному засіданні ради у письмовій чи усній формі. Запит підлягає включенню до порядку денного пленарного засідання ради. Орган або посадова особа, до яких звернуто депутатський запит, зобов'язані у встановлений радою термін дати офіційну письмову відповідь на нього. Відповідь на за­пит у разі необхідності розглядається на пленарному засідан­ні ради. Депутат місцевої ради має право дати оцінку відпо­віді на свій депутатський запит. За результатами відповіді на депутатський запит може бути проведено обговорення, якщо на цьому наполягає не менше 1/4 присутніх на засіданні де­путатів місцевої ради. За результатами розгляду відповіді на депутатський запит рада приймає відповідне рішення.

Депутатське запитання - - це засіб одержання депутатом місцевої ради інформації або роз'яснення з тієї чи іншої проб­леми. Відповідь на запитання може бути оголошено на сесії ради або надано депутату місцевої ради в індивідуальному по­рядку. Запитання не включається до порядку денного сесії, не обговорюється і рішення по ньому не приймається.

З питань депутатської діяльності депутат місцевої ради на території відповідної ради має право на невідкладний при­йом посадовими особами місцевих органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, керівниками підприємств, уста­нов та організацій незалежно від форми власності. У разі ви­явлення порушення прав та законних інтересів громадян або інших порушень законності він має право вимагати припи­нення порушень, а в необхідних випадках звернутися до від­повідних місцевих органів виконавчої влади, місцевого само­врядування та їх посадових осіб, а також до правоохоронних і контролюючих органів та їх керівників з вимогою вжити за­ходів щодо припинення порушень законності.

Чинне законодавство надає депутатам місцевих рад гаран­тії депутатської діяльності. Ніхто не має права обмежити по­вноваження депутата місцевої ради, інакше як у випадках, передбачених Конституцією України та поточним законодавст­вом. Відповідні ради та їх органи мають забезпечити необхідні умови для ефективного здійснення депутатами їх повнова­жень. На час сесії чи засідання постійної комісії ради, а та­кож для здійснення депутатських повноважень в інших перед­бачених законом випадках депутат місцевої ради звільняєть­ся від виконання виробничих або службових обов'язків. У разі здійснення депутатських повноважень у робочий час депу­тату місцевої ради за основним місцем роботи відшкодову­ються середній заробіток та інші витрати, пов'язані з депу­татською діяльністю, за рахунок коштів відповідного місце­вого бюджету. Депутату місцевої ради, який працював у раді на постійній основі, після закінчення таких повноважень на­дається попередня робота (посада), а за її відсутності — інша рівноцінна робота (посада) на тому самому або, за згодою де­путата, на іншому підприємстві, в установі, організації. Де­путат місцевої ради користується на території відповідної ра­ди правом безплатного проїзду на залізничному, автомобіль­ному і водному транспорті, а також на всіх видах міського пасажирського транспорту (за винятком таксі). Депутат міс­цевої ради не має права на депутатську недоторканність, про­те кримінальна справа стосовно нього може бути порушена лише судом або прокурором. Запобіжний захід щодо депутата місцевої ради у вигляді підписки про невиїзд або взяття під варту може застосовуватися виключно судом. Про порушення кримінальної справи і застосування запобіжного заходу у ви­гляді підписки про невиїзд або взяття під варту стосовно депутата місцевої ради має бути повідомлено до відповідної міс­цевої ради.

Закон України «Про статус депутатів місцевих рад» за­кріплює підстави і порядок відкликання депутата місцевої ради. Підставами для відкликання виборцями обраного ними депутата можуть бути: порушення положень Конституції і за­конів України; пропуск протягом року більше половини пле­нарних засідань ради або засідань постійної комісії, невико­нання ним без поважних причин рішень і доручень ради та її органів; невідповідність практичної діяльності депутата міс­цевої ради основним принципам і положенням його передви­борної програми; використання депутатського мандата в осо­бистих чи корисливих цілях; систематичне порушення норм депутатської етики.

Право вносити пропозиції про відкликання депутата місце­вої ради належить відповідній місцевій раді або суб'єктам, які мають право висувати кандидатів у депутати і знаходять­ся на території відповідного виборчого округу. У разі при­йняття рішення щодо внесення пропозиції про відкликання депутата на зборах (конференції) виборців, колективу, за­сіданні відповідного органу об'єднання громадян створюється ініціативна група для збирання підписів виборців відповідно­го виборчого округу на підтримку пропозиції про відкликан­ня депутата та затверджується її склад. На підставі протоко­лу з пропозицією про відкликання депутата територіальна виборча комісія приймає рішення про дозвіл на збирання під­писів виборців відповідного виборчого округу на підтримку пропозиції про відкликання депутата та видає необхідну кіль­кість підписних листів керівнику ініціативної групи по зби­ранню підписів і встановлює строк їх збирання. Термін зби­рання підписів встановлюється територіальною виборчою ко­місією і не може перевищувати: в разі відкликання депутата сільської, селищної, міської (міста районного підпорядкуван­ня) ради — п'яти днів; районної, міської (міста обласного під­порядкування), районної в місті ради -- десяти днів; облас­ної, Київської, Севастопольської міської ради -- місячного терміну. Якщо на підтримку пропозиції про відкликання де­путата місцевої ради зібрано підписи менше п'яти відсотків виборців відповідного виборчого округу, вона вважається від­хиленою, і депутат зберігає свої повноваження.

Рішення про призначення у відповідному виборчому окру­зі голосування пропозиції про відкликання депутата місцевої ради приймає територіальна виборча комісія у десятиденний термін після одержання відповідного рішення ради чи скла­дення протоколу про результати збирання підписів (у разі, коли пропозицію про відкликання депутата підтримали п'ять або більше відсотків виборців відповідного виборчого округу).

Під час голосування про відкликання депутата виборець залишає в бюлетені прізвище депутата, якщо він голосує за збереження його депутатських повноважень, або викреслює його прізвище, якщо голосує за відкликання депутата. Депу­тат вважається відкликаним, якщо за його відкликання про­голосувало більше половини виборців, які взяли участь у го­лосуванні. Повторно питання про відкликання депутата міс­цевої ради може бути порушене у будь-який час.

Контрольні запитання

70.        Дайте визначення поняття народного депутата України.

71.        За яких підстав можуть бути достроково припинені повноваження па­ рламентаріїв України?

72.        Які повноваження мають народні депутати на пленарних засіданнях Верховної Ради України?

73.        Що таке депутатський запит і до кого він може бути звернений?

74.   Які обов'язки народного депутата України?

75.   Які гарантії депутатської діяльності?

76.        Які особливості правового статусу депутата Верховної Ради Автоном­ ної Республіки Крим?

77.        Яка специфіка правового статусу депутата місцевої ради?

 

 

 

 

 

75