yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Право->Содержание->§ 4. Система конституційного права України

Конституційне право України

§ 4. Система конституційного права України

Конституційне право України — елемент правової системи держави. У свою чергу, воно є складною системою, що форму­ється з багатьох взаємодіючих частин і елементів, які харак­теризують внутрішню структуру конституційного права і ви­різняють його серед інших галузей права.

Структура конституційного права України зумовлена сис­темними зв'язками між його нормами та інститутами, що пе­ребувають у відповідній підпорядкованості один до одного. Нормам кожного конституційно-правового інституту прита­манна внутрішня єдність, яка, в свою чергу, відрізняє їх від норм інших інститутів конституційного права. Інтеграція і диференціація норм та інститутів зумовлені особливостями тієї сфери суспільних відносин, які вони регулюють.

Система галузі конституційного права України складаєть­ся з найважливіших конституційно-правових інститутів, до яких насамперед належать інститути: (основ конституційного ладу; основ правового статусу людини і громадянина; терито­ріального устрою; основ організації і функціонування органів державної влади і місцевого самоврядування; безпосередньої демократії (вибори, референдум).

Характеристика системи конституційного права України зумовлює необхідність складових частин не лише всієї галузі права, а й кожного конституційно-правового інституту в його системі. В основі співвідношення цих інститутів і їх взаємо­дії - - реальне співвідношення і взаємодія тих сфер суспіль­них відносин, які є предметом конституційного регулювання.

Норми одного інституту створюють необхідні передумови для дії іншого або декількох інститутів, визначають їх зміст і спрямованість. Так, норми інституту основ конституційного ладу посідають перше місце в системі конституційного права України, оскільки в них містяться основоположні політико-правові принципи організації і функціонування держави та суспільства. Вони визначають спрямованість правового регу­лювання іншими конституційно-правовими інститутами.

Норми інституту основ правового статусу людини і грома­дянина мають забезпечувати можливість для особи користу­ватися всім комплексом соціально-економічних, політичних, особистих і культурних прав та свобод. Вони безпосередньо пов'язані з нормами основ конституційного ладу. Це повною мірою стосується й інститутів територіального устрою, конс­титуційної юстиції, норм, які визначають систему державної влади в Україні та місцевого самоврядування. Значне місце в системі конституційного права посідає інститут основ право­вого статусу людини і громадянина, тому що згідно з Консти­туцією людина, її права і свободи визнаються найвищою со­ціальною цінністю в державі й суспільстві, головною метою функціонування всіх державних та громадських структур.

Конституційно-правовий інститут, норми якого закріплю­ють територіальний устрій, створює необхідні передумови для правового устрою державного апарату, системи держав­них органів, органів місцевого самоврядування. У системі конституційного права України цей інститут передує інститу­тові, що закріплює систему державних органів та органів міс­цевого самоврядування.

Система галузі конституційного права України тісно пов'я­зана зі структурою Конституції України. Але між ними є й відмінності, оскільки система галузі охоплює всю сукупність державно-правових норм, а система Конституції України - лише частину цих норм, що виявляються в основному джере­лі права України -- Конституції України.

 

7