yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Право->Содержание->§ 2. Вибори Президента України

Конституційне право України

§ 2. Вибори Президента України

Основи виборів Президента України встановлюються Кон­ституцією України, згідно з якою Президентом України може бути обраний громадянин України, який досяг 35 років, має право голосу, проживає в Україні протягом останніх 10 перед днем виборів років та володіє державною мовою. Президент України не може мати іншого представницького мандата, обіймати посаду в органах державної влади, а також займати­ся іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю чи входити до складу керівного органу або наглядової ради під­приємства, що має на меті одержання прибутку (ст. 103). Ор­ганізація і проведення виборів Президента України регулю­ється Конституцією України, законами України «Про вибори Президента України» від 5 березня 1999 p., «Про Центральну виборчу комісію» та іншими.

Чергові вибори Президента України проводяться в останню неділю жовтня п'ятого року повноважень Президента Украї­ни. У разі дострокового припинення його повноважень вибо­ри Президента України проводяться в період 90 днів з дня припинення його повноважень.

Вибори президента будь-якої країни безпосередньо наро­дом — це більш демократична практика, ніж вибори прези­дента парламентом (ФРН) або колегією виборщиків (США). Проте ця відмінність не має принципового значення. Голов­ним у даному разі є те, що шляхом загальних виборів Прези­дент України одержує свій мандат безпосередньо від народу, а це дає йому можливість бути незалежною, політично автоно­мною щодо інших гілок державної влади в Україні фігурою.

Право висунення кандидатів на посаду Президента Украї­ни належить безпосередньо виборцям. Вибори Президента України призначаються Верховною Радою України (п. 7 ст. 85 Конституції України). Згідно з частиною п'ятою ст. 102 Кон­ституції України чергові вибори Президента України відбули­ся в останню неділю жовтня 1999 р. Повторне голосування бу­ло проведено 14 листопада 1999 p., Президентом України на другий термін був обраний Л. Д. Кучма.

Вибори Президента України здійснюються на засадах: вільного і рівноправного висування кандидатів у Президенти України; багатопартійності; гласності і відкритості; свободи агітації; рівності можливостей для всіх кандидатів у Прези­денти України у проведенні виборчої кампанії; неупередже­ності до кандидатів з боку органів державної влади, місцевого самоврядування та їх посадових осіб.

Вибори Президента України є загальними. Право обирати Президента мають громадяни України, яким на день виборів виповнилося 18 років. Вибори Президента України можуть бути черговими, позачерговими (достроковими) і повторними.

Вибори є рівними, тобто громадяни України беруть участь у виборах на рівних засадах і кожен виборець має один голос. Вибори є прямими, оскільки Президент обирається безпосеред­ньо. Голосування на виборах Президента України є таємним; контроль за волевиявленням виборців забороняється. Підго­товка і проведення виборів Президента здійснюється відкри­то, гласно.

Законодавчо встановлено, що право висування претендента на кандидата у Президенти України належить громадянам України, які мають право голосу. Це право ними реалізується через політичні партії та їх виборчі блоки, через збори вибор­ців, у тому числі шляхом самовисування. Причому партія (блок), збори виборців можуть висунути лише одного претен­дента на кандидата в Президенти.

Вибори Президента України проводяться по єдиному за­гальнодержавному одномандатному виборчому округу, який включає в себе всю територію України. Територія цього окру­гу поділяється на 225 територіальних виборчих округів. Рі­шення про їх утворення приймається Центральною виборчою комісією (далі — ЦВК) не пізніше як за 160 днів до дня виборів. Список територіальних округів ЦВК публікує у пресі. Для проведення голосування і підрахунку голосів на виборах Президента України територія селищ, міст, районів у містах, що входять до складу територіального виборчого округу, по­діляється на виборчі дільниці. Вони утворюються з кількістю від 20 до 3000 виборців.

Для організації роботи по виборах Президента утворюють­ся виборчі комісії: Центральна, територіальні (225), дільнич­ні (понад 33 тисячі). ЦВК є державним органом, який утворю­ється відповідно до Конституції України та Закону України «Про Центральну виборчу комісію». Територіальні комісії утворюються не пізніш як за 70 днів до дня проведення вибо­рів Президента України. До їх складу обов'язково включають­ся (за наявності відповідних подань) по два представники від політичних партій (блоків), від яких зареєстровані канди­дати. Голова, заступник голови та секретар територіальної виборчої комісії не можуть бути членами однієї партії, пред­ставниками одного блоку партій. Це має суттєве значення для проведення виборів у режимі законності. Дільничні виборчі комісії утворюються сільськими, селищними, міськими, ра­йонними в містах радами не пізніш як за 45 днів до дня вибо­рів. Повноваження територіальних та дільничних виборчих комісій починаються з дня прийняття рішень про утворення комісій і закінчуються через 10 днів після опублікування ЦВК повідомлення про результати виборів Президента.

Повноваження виборчих комісій різних рівнів визначають­ся їх завданнями і функціями. Так, Центральна виборча комісія приймає обов'язкові для застосування виборчими ко­місіями роз'яснення з питань Закону «Про вибори Президен­та України», контролює використання ними коштів Держав­ного бюджету України, проводить реєстрацію довірених осіб кандидатів, визначає порядок використання засобів масової інформації для проведення передвиборної агітації, забезпечує виготовлення передвиборних плакатів кандидатів, здійснює контроль за надходженням та використанням особистих ви­борчих фондів кандидатів, забезпечує централізоване виготов­лення бюлетенів установленого зразка тощо.

Територіальна виборча комісія здійснює в межах відпо­відного територіального виборчого округу контроль за додержанням законодавства про вибори Президента України, утво­рює виборчі дільниці, встановлює їх нумерацію, спрямовує діяльність дільничних виборчих комісій, контролює складан­ня списків виборців і подання їх для загального ознайомлен­ня, організовує зустрічі кандидатів з виборцями, встановлює підсумки голосування по територіальному виборчому округу тощо.

Дільнична виборча комісія перевіряє точність списку ви­борців на виборчій дільниці, організовує на виборчій дільниці голосування, проводить підрахунок голосів, поданих на ви­борчій дільниці, розглядає в межах своїх повноважень звер­нення, заяви і скарги з питань підготовки виборів та організа­ції голосування на виборчій дільниці та приймає по них рішення тощо.

Для проведення виборів Президента України виконавчими комітетами сільських, селищних, міських (міст, де немає ра­йонних рад), районних у містах рад або органами, що відпо­відно до закону здійснюють їх функції, складаються списки виборців по кожній виборчій дільниці, до яких включають­ся всі громадяни, що на день виборів досягли (досягнуть) 18-річного віку.

Важливою стадією виборчого процесу є висування і реєст­рація кандидатів у Президенти України. Право висувати претендента на кандидати у Президенти України належить політичним партіям, які зареєстровані в Міністерстві юсти­ції. Це право реалізується партією як безпосередньо, так і че­рез об'єднання партій у виборчий блок. Претендентом на кан­дидата у Президенти від партії або виборчого блоку партій мо­же бути як член партії, так і позапартійний громадянин. Висунення претендента виборчим блоком партій здійснюєть­ся на міжпартійному з'їзді (конференції). Збори виборців ма­ють право висувати претендента на кандидата у Президенти України, якщо в них беруть участь не менш як 500 громадян України, що мають право голосу. Збори виборців можуть про­водитися за місцем проживання або на підприємствах, уста­новах, в організаціях. Рішенням зборів затверджується іні­ціативна група виборців у складі 10—20 учасників зборів.

Претенденти на кандидата у Президенти України мають рівні права незалежно від суб'єкта висунення.

Претендент може бути зареєстрований як кандидат у Пре­зиденти України, якщо його кандидатуру підтримає своїми підписами не менш як 1 мільйон громадян України, в тому числі не менш як ЗО тисяч громадян у кожному з двох третин регіонів (Автономна Республіка Крим, області, міста Київ та Севастополь). ЦВК за 170 днів до дня виборів затверджує фор­му підписного листа на підтримку кандидата у Президенти України. Ніхто не має права примушувати виборця підтрима­ти претендента, платити коштами, товарами або послугами за підписи, а також перешкоджати йому у підтримці претенден­та. В одному підписному листі мають бути підписи мешканців лише одного населеного пункту. Забороняється організовува­ти збирання підписів на підприємствах, в установах і орга­нізаціях.

Якщо кандидатуру претендента підтримали не менше 1 міль­йона громадян, то його реєструють як кандидата у Президенти України. Це робить ЦВК протягом п'яти днів після складення нею протоколу про результати збирання підписів виборців на підтримку претендента. Реєстрація кандидатів у Президенти має бути завершена не пізніш як за 90 днів до дня виборів Пре­зидента. ЦВК протягом двох днів після реєстрації видає кан­дидату у Президенти України посвідчення встановленого зраз­ка, а претендентам, яким відмовлено в реєстрації, — рішення.

Важливою стадією виборчого процесу є проведення перед­виборної агітації. Така агітація починається після реєстрації претендента кандидатом в Президенти України Центральною виборчою комісією і закінчується за один день до виборів. Пе­редвиборна агітація може здійснюватися в будь-яких формах і будь-якими засобами, що не суперечать Конституції Украї­ни та законам України. Встановлено, що громадяни України, політичні партії, інші об'єднання громадян, колективи під­приємств, установ, організацій мають право вільно і всебічно обговорювати передвиборні програми кандидатів, їх політич­ні, ділові та особисті якості, вести агітацію за або проти кан­дидатів на зборах, мітингах, у бесідах, пресі, на радіо і теле­баченні. ЦВК за рахунок коштів, що виділяються з Держав­ного бюджету України на проведення виборчої кампанії, забезпечує виготовлення передвиборних плакатів кандидатів у Президенти України, їх виготовляють з розрахунку по 10 примірників кожного плаката на кожну виборчу комісію.

Кандидатам у Президенти України надається право безо­платного користування державними засобами масової інфор­мації шляхом надання їм рівноцінного і однакового за обся­гом часу мовлення на загальнодержавному рівні й у межах окремого виборчого округу. Вони також мають право на безо­платне розміщення тексту своєї передвиборної програми обся­гом не більше чотирьох сторінок машинописного тексту в од­наковому поліграфічному виконанні в газетах «Голос Украї­ни», «Урядовий кур'єр».

Забороняється брати участь у передвиборній агітації орга­нам державної влади, включаючи судові органи та установи прокуратури, органам місцевого самоврядування, їх посадо­вим і службовим особам, членам виборчих комісій, особам, які не є громадянами України.

Фінансування передвиборної агітації здійснюється за раху­нок коштів Державного бюджету України, а також коштів осо­бистих виборчих фондів кандидатів у Президенти України.

Законодавчо встановлені гарантії діяльності кандидатів у Президенти України. Кожен з них, наприклад, може мати у кожному територіальному окрузі по одній довіреній особі і п'ять довірених осіб, які допомагають йому у проведенні ви­борчої кампанії на території загальнодержавного одномандат­ного виборчого округу.

Голосування проводиться в день виборів або в день повтор­ного голосування з 8-ї до 20-ї години. Так, у 1999 р. 31 жовтня був день виборів, а 14 листопада 1999 р. — день повторного го­лосування. Про час і місце голосування дільнична виборча ко­місія сповіщає виборців не пізніш як за 15 днів до дня виборів. Голосування проводиться в спеціально відведених приміщен­нях. Кожен виборець голосує особисто. Голосування за інших осіб не допускається. Виборчі бюлетені видаються виборцям членами дільничної виборчої комісії на підставі списку вибор­ців за умови пред'явлення документа, що засвідчує його особу. У бюлетені для голосування виборець робить позначку «плюс» (+) або іншу, що засвідчує його волевиявлення, у квадраті про­ти прізвища кандидата, за якого він голосує.

Підрахунок голосів на виборчій дільниці здійснюється ви­ключно членами дільничної виборчої комісії на її засіданні в тому ж приміщенні, де відбувалося голосування. Під час під­рахунку голосів ніхто не має права робити позначок, записів на бюлетенях для голосування. У законі детально виписаний у процесуально-процедурному аспекті порядок підрахунку голо­сів. На підставі протоколів дільничних виборчих комісій те­риторіальна виборча комісія на своєму засіданні підраховує результати виборів у цілому по округу. А ЦВК на підставі про­токолів територіальних виборчих комісій та протоколів діль­ничних виборчих комісій, утворених при представництвах України за кордоном, не пізніше як у п'ятиденний термін піс­ля дня виборів встановлює результати виборів по єдиному за­гальнодержавному одномандатному виборчому округу по вибо­рах Президента України, про що складає протокол.

Обраним Президентом України вважається кандидат, який одержав на виборах більше половини голосів виборців, які взяли участь у голосуванні. При повторному голосуванні об­раним Президентом України вважається кандидат, який у ре­зультаті повторного голосування одержав більшу, ніж інший кандидат, кількість голосів виборців, які взяли участь у голо­суванні. У разі, коли повторне голосування проводилося ли­ше по одній кандидатурі, кандидат вважається обраним Пре­зидентом України, якщо він одержав більше половини голо­сів виборців, які взяли участь у голосуванні.

 

80