yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Право->Содержание->§ 3. Повноваження Президента України

Конституційне право України

§ 3. Повноваження Президента України

Згідно зі ст. 106 Конституції України Президент України має широкі повноваження в різних сферах державного жит­тя. В одних випадках ці повноваження належать виключно йому, в інших -- вони стикаються з повноваженнями інших органів державної влади. Конституція України розмежовує функції Президента України як глави держави і Верховної Ради України як її єдиного органу законодавчої влади. Водно­час повноваження Президента у його відносинах з Верховною Радою дають можливість розглядати главу Української держа­ви як повноправного учасника законодавчого процесу. По-перше, Президенту належить право законодавчої ініціативи, а по-друге, законопроекти, визнані Президентом як невід­кладні, розглядаються Верховною Радою у позачерговому по­рядку. Крім того, Президент підписує закони, прийняті Вер­ховною Радою України.

Як передбачено Конституцією України, Президент Украї­ни протягом трьох років після набуття чинності Конститу­цією України мав право видавати схвалені Кабінетом Мініст­рів України і скріплені підписом Прем'єр-міністра України укази з економічних питань, не врегульованих законами, з одночасним поданням відповідного законопроекту до парла­менту України в порядку, встановленому ст. 93 Конституції. Такий указ Президента вступав у дію, якщо протягом ЗО ка­лендарних днів з дня подання законопроекту (за винятком днів міжсесійного періоду) Верховна Рада не прийме закон або не відхилить поданий законопроект більшістю від її кон­ституційного складу, і діє до набрання чинності законом, прийнятим парламентом України з цих питань.

Президент України також має право вето щодо законопро­ектів, які були прийняті Верховною Радою України (частина друга ст. 94 Конституції). Він також має повноваження при­значати всеукраїнський референдум щодо внесення змін до Конституції України (ст. 156 Конституції України), проголо­шує всеукраїнський референдум за народною ініціативою, припиняє повноваження Верховної Ради України, якщо про­тягом ЗО днів однієї чергової сесії пленарні засідання парла­менту не можуть розпочатися.

Президент звертається з посланнями до народу та із щоріч­ними і позачерговими посланнями до парламенту України про внутрішнє і зовнішнє становище України.

Взаємовідносини Президента України і Кабінету Міністрів України базуються на безумовному пріоритеті президентської влади, оскільки Президент за Конституцією України призна­чає за згодою Верховної Ради України Прем'єр-міністра України. Він також припиняє його повноваження та приймає рішення про його відставку. Президент призначає за подан­ням Прем'єр-міністра членів Кабінету Міністрів України, ке­рівників інших центральних органів виконавчої влади, а та­кож голів місцевих державних адміністрацій та припиняє їх­ні повноваження на цих посадах.

Президент скасовує акти Кабінету Міністрів України та ак­ти Ради міністрів Автономної Республіки Крим. Конституція України (ст. 113) визначає, що Кабінет Міністрів України є відповідальним перед Президентом України. Прем'єр-міністр України входить із поданням до Президента України про утворення, реорганізацію та ліквідацію міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, діючи в межах кош­тів, передбачених на утримання органів виконавчої влади.

Президент України призначає за згодою Верховної Ради на посаду Генерального прокурора України та звільняє його з посади, призначає половину складу Ради Національного бан­ку України та половину складу Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення. За згодою парламенту Президент призначає на посади та звільняє з посад голову Ан-тимонопольного комітету України, голову Фонду державного майна України, голову Державного комітету телебачення і радіомовлення України.

Згідно з принципами поділу влади і незалежності суду Президент України не має права втручатися у діяльність ор­ганів судової влади. Водночас він бере участь у формуванні органів судової влади України. Він призначає третину складу Конституційного Суду України, утворює суди у визначеному законом порядку (п. 22—23 ст. 106 Конституції). Крім того, на підставі частини першої ст. 128 Конституції Президент України здійснює перше призначення суддів на посаду профе­сійного судді строком на п'ять років.

Президенту України належать також суттєві конституцій­ні повноваження у військовій сфері, оскільки він є Верхов­ним Головнокомандувачем Збройних Сил України, призначає на посади та звільняє з посад вище командування Збройних Сил України, інших військових формувань здійснює керів-ництво у сферах національної безпеки і оборони держави. Президент очолює Раду національної безпеки і оборони Укра­їни — орган, який створюється і функціонує при Президентові України. Він формує персональний склад цієї Ради. В свою чергу Рада національної безпеки і оборони України коорди­нує і контролює діяльність органів виконавчої влади у сфері національної безпеки і оборони. До складу Ради національної безпеки і оборони України входять за посадою Прем'єр-міністр України, міністр оборони України, голова Служби безпеки України, міністр внутрішніх справ України, міністр закордонних справ України. У її засіданнях може брати участь Голова Верховної Ради України. Рішення Ради вводя­ться в дію указами Президента України.

Президент України вносить до Верховної Ради подання про оголошення стану війни та приймає рішення про використан­ня Збройних Сил України у разі збройної агресії проти Украї­ни. Відповідно до закону Президент приймає рішення про за­гальну або часткову мобілізацію та введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях у разі загрози нападу, небезпеки державній незалежності України.

У разі необхідності Президент України приймає рішення про введення в Україні або в окремих її місцевостях надзви­чайного стану, а також оголошує у разі необхідності окремі місцевості України зонами надзвичайної екологічної ситуації — з наступним затвердженням цих рішень парламентом України.

Президент України присвоює вищі військові звання, наго­роджує державними нагородами, встановлює президентські відзнаки та нагороджує ними.

Президент має також широкі повноваження у сфері здійс­нення зовнішньої політики. Як глава держави він представ­ляє її в міжнародних відносинах, здійснює керівництво зов­нішньополітичною діяльністю України. Президент України веде міжнародні переговори та укладає міжнародні договори, приймає рішення про визнання іноземних держав, призначає та звільняє глав дипломатичних представництв України в ін­ших державах та при міжнародних організаціях, приймає вірчі та відкличні грамоти дипломатичних представників іно­земних держав, присвоює вищі дипломатичні ранги та інші вищі спеціальні звання і класні чини.

До важливих повноважень Президента України належать також прийняття до громадянства України та припинення громадянства України, а також здійснення помилувань в Україні. Згідно з вимогами п. 28 ст. 106 Конституції України Президент створює у межах коштів, передбачених Держав­ним бюджетом України для здійснення своїх повноважень, консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи і служби. Президент України також здійснює інші повноваження, передбачені Конституцією України. Його повноваження не можуть ним передаватися іншим особам або органам.

 

81