yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Право->Содержание->Розділ 19 ВИКОНАВЧА ВЛАДА В УКРАЇНІ

Конституційне право України

Розділ 19 ВИКОНАВЧА ВЛАДА В УКРАЇНІ

                                  § 1. Система органів державної виконавчої влади

Виконавча влада це самостійна гілка державної влади, головне функціональне призначення якої полягає у виконанні законів і яка урівноважена з іншими гілками влади засобами парламентського, президентського та судового контролю.

У системі органів державної влади в Україні особлива роль належить органам державної виконавчої влади, адже во­ни здійснюють виконавчо-розпорядчу та організаційну діяль­ність, тобто організовують реальне виконання, втілення в жит­тя законів та інших нормативно-правових актів, які приймаю­ться шляхом всеукраїнського референдуму, Верховною Радою України або Президентом України. Діяльність органів держав­ної виконавчої влади є підзаконною, вона не може виходити за межі, визначені Конституцією України і законами України, та суперечити їм. Для здійснення покладених на них функцій ор­гани державної виконавчої влади наділені значними розпоряд­чими державно-владними повноваженнями. Вони мають право видавати юридичні акти загальнообов'язкового характеру.

Система і структура виконавчої влади в Україні на сучас­ному етапі будуються відповідно до завдань державотворення в нашій країні, її основоположні параметри започатковані безпосередньо у Конституції України.

Систему органів державної виконавчої влади в Україні складають органи різних рівнів: 1) Кабінет Міністрів України -- вищий орган у системі органів виконавчої влади; 2) центральні органи виконавчої влади - - міністерства, дер­жавні комітети, центральні органи виконавчої влади зі спеці­альним статусом; 3) обласні державні адміністрації; 4) Київсь-ка та Севастрпольська міські державні адміністрації; 5) ра­йонні державні адміністрації; 6) районні державні адмініст­рації у містах Києві та Севастополі; 7) територіальні органи міністерств, державних комітетів, центральних органів вико­навчої влади зі спеціальним статусом (управління, відділи).

Органи державної виконавчої влади порівняно з іншими гілками влади відрізняються значною різноманітністю. За по­рядком діяльності вони поділяються на: колегіальні (Кабінет Міністрів України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим) та єдиноначальні (міністерства, місцеві державні ад­міністрації). За характером компетенції — загальної (Кабінет Міністрів України), галузевої (Міністерство внутрішніх справ України, Міністерство освіти і науки України) та міжгалузе­вої (спеціальної) компетенції (Міністерство фінансів Украї­ни, Державний департамент України з питань виконання по­карань). За назвою -- кабінет, рада, міністерство, держав­ний комітет, департамент, служба, комітет, комісія, фонд, адміністрація, агентство, управління, відділ тощо.

 

83