yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Право->Содержание->§ 2. Повноваження Конституційного Суду України і порядок його діяльності

Конституційне право України

§ 2. Повноваження Конституційного Суду України і порядок його діяльності

Згідно зі ст. 150 Конституції та Законом «Про Конститу­ційний Суд України» Конституційний Суд наділений широ­кими повноваженнями, їх можна поділити на такі різновиди.

Повноваження, пов'язані з вирішенням питань про відпо­відність Конституції законів та інших правових актів Верхов­ної Ради України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, правових актів Верховної Ради Автоном­ної Республіки Крим. Право на таке звернення до Конститу­ційного Суду мають: Президент України, не менш як 45 на­родних депутатів України, Верховний Суд України, Уповно­важений Верховної Ради України з прав людини, Верховна Рада Автономної Республіки Крим.

Повноваження, пов'язані з офіційним тлумаченням Кон­ституції України та законів України. Мета такого тлумачен­ня полягає в необхідності єдиного розуміння і застосування Конституції та законів. Тлумачення Конституційного Суду України є офіційним і обов'язковим для всіх суб'єктів пра­вовідносин. Конституція України, на жаль, не вказує тих суб'єктів, які мають право на звернення з цих питань до Суду. Здійснюючи тлумачення закону, Конституційний Суд Украї­ни тільки створює необхідні умови для однакового і неухиль­ного виконання законів. Його рішення має відповідати не ли­ше букві, а й духові закону, загальним принципам права. Проте під виглядом тлумачення не повинні ухвалюватися рішення, які за змістом встановлюють нову правову норму.

Повноваження, пов'язані з розглядом справ про відповід­ність Конституції України чинних міжнародних договорів України або тих міжнародних договорів, що вносяться до Верховної Ради України для надання згоди на їх обов'язко­вість. Маються на увазі міжнародні договори України, які вже діють, а також ті, що вносяться на ратифікацію до Верхов­ної Ради України. Звертатись із запитом до Конституційного Суду мають право Президент України та Кабінет Міністрів України. Конституційний Суд виносить своє рішення з цього питання у вигляді висновку.

Повноваження, пов'язані з винесенням висновків щодо додержання конституційної процедури розслідування і роз­гляду справи про усунення Президента України з поста в по­рядку імпічменту. Згідно зі ст. 111 Конституції Президент України може бути усунений з поста в порядку імпічменту Верховною Радою України в разі скоєння ним державної зра­ди або іншого злочину. Запит про такий висновок можливий, якщо рішення про обвинувачення Президента України буде прийнято Верховною Радою України не менш як двома трети­нами від її конституційного складу.

Як випливає зі ст. 150 Конституції України, повноважен­нями Конституційного Суду також є:

вирішення спорів про компетенцію — сюди відносять спо­ри про компетенцію між парламентом і Президентом, парла­ментом і урядом, вищими державними органами України і Автономної Республіки Крим та ін.;

повноваження, що здійснюються з питань скарг на пору­шення конституційних прав і свобод громадян. Таким пра­вом звернення до Конституційного Суду користується Уповно­важений Верховної Ради України з прав людини. Прийняття до розгляду такої скарги можливе, якщо чинне законодавство порушує конституційні права та свободи громадян, та в ін­ших випадках. Для вирішення покладених на нього функцій Конституційний Суд України має необхідні повноваження, в тому числі процесуально-процедурного характеру. Так, він має право витребувати від органів законодавчої, виконавчої влади, об'єднань громадян та окремих громадян надання будь-яких документів чи інформації, що має відношення до справи, яка підлягає розгляду Конституційним Судом, ви­кликати свідків, експертів, посадових та інших осіб, участь яких дасть можливість забезпечити об'єктивний та повний розгляд справи.

Формами звернення до Конституційного Суду України є конституційне подання та конституційне звернення. Згідно зі ст. 39 Закону «Про Конституційний Суд України» конститу­ційне подання --це письмове клопотання до Конституцій­ного Суду про визнання правового, акта або окремих його по­ложень неконституційними, про визнання конституцїйнос-ті міжнародного договору або про необхідність тлумачення Конституції України та законів України. Конституційним поданням визнається також звернення парламенту України про надання висновку щодо додержання конституційної про­цедури розслідування і розгляду справи про усунення Прези­дента України з поста в порядку імпічменту. Суб'єктами та­кого подання згідно з законом є Президент України, не менш як 45 народних депутатів, Верховний Суд України, Уповно­важений Верховної Ради України з прав людини, Верховна Рада Автономної Республіки Крим. Цей перелік є вичерпним і не підлягає розширеному тлумаченню.

Право громадян на конституційне подання до Конститу­ційного Суду України прямо не обумовлене, але здійснити йо­го вони можуть шляхом звернення до Президента України, який відповідно до ст. 102 Конституції України є гарантом прав і свобод людини і громадянина, або до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Конституційне звернення це клопотання до Конститу­ційного Суду України про необхідність офіційного тлумачен­ня Конституції та законів України з метою забезпечення реалізації або захисту конституційних прав та свобод лю­дини і громадянина, а також прав юридичних осіб.

Конституційне звернення також подається у письмовій формі і правом такого звернення користуються зазначені в п. 1 ст. 150 Конституції суб'єкти, а також громадяни Украї­ни, іноземці, особи без громадянства та юридичні особи.

Діючи відповідно до своєї компетенції, Конституційний Суд ухвалює рішення з питань, порушених у конституційно­му поданні, щодо відповідності чи невідповідності законів, ін­ших нормативно-правових актів, що розглядаються, Консти­туції України.

Якщо у процесі розгляду справи виявлено невідповідність Конституції інших нормативно-правових актів або окремих їх положень, а не тих, щодо яких відкрито провадження у справі, але які істотно впливають на прийняття рішення чи надання висновку у справі, Конституційний Суд вправі ухва­лити рішення щодо неконституційності і таких актів або окремих їх положень (частина третя ст. 61 закону).

У складі Конституційного Суду України створюються ко­місія суддів для розгляду питань про відкриття провадження у справах за конституційними поданнями і колегія суддів для розгляду питань про відкриття провадження у справах за конституційними зверненнями. Рішення про це приймається Конституційним Судом України упродовж першого місяця кожного календарного року. Колегії приймають рішення про відкриття провадження у справі в Конституційному Суді України або у відмові в такому провадженні.

Конституційний Суд України може відмовити в порушенні справи, якщо запит не підлягає розгляду Конституційним Су­дом у зв'язку з непідвідомчістю справи, якщо він надійшов від органу чи посадової особи, які не мають права звернення до Конституційного Суду; невідповідності конституційного звернення, подання вимогам, передбаченим Конституцією України і Законом «Про Конституційний Суд України».

Конституційний Суд України з питань, передбачених у ст. 150 Конституції України ухвалює рішення, які є обов'яз­ковими до виконання на території України, остаточними і не можуть бути оскаржені. Невиконання рішень Конституційно­го Суду зумовлює настання відповідальності згідно з чинним законодавством.

Окрім вирішення питань, передбачених ст. 150 Конститу­ції України, до повноважень Конституційного Суду України віднесено надання висновків щодо відповідності Конституції міжнародних договорів, укладених з іноземними державами. Предметом такого розгляду можуть бути чинні міжнародні договори незалежно від часу їх укладення. Конституційний Суд також надає висновки про відповідність Конституції України міжнародних договорів, які вносяться відповідно до ст. 9 Конституції до Верховної Ради для надання згоди на їх обов'язковість (ратифікацію). Можливість розгляду зазначе­них питань в Україні встановлено вперше. Особлива відпо­відальність на Конституційний Суд покладається при наданні висновку щодо відповідності Конституції чинних міжнарод­них договорів, оскільки той чи інший його висновок стосува­тиметься й іноземної держави. Правом звернення до Консти­туційного Суду у цих випадках користуються тільки Прези­дент України та Кабінет Міністрів України.

Особливу увагу слід звернути на ту обставину, що в разі на­дання висновків про невідповідність міжнародного договору Конституції України Конституційний Суд вирішує питання щодо неконституційності цього договору повністю або окре­мих його частин. Питання щодо конституцінності договорів, що вносяться до Верховної Ради для надання згоди на їх обо­в'язковість, розглядаються лише до прийняття відповідного закону. Якщо провадження у цій справі Конституційним Су­дом відкрито, Верховна Рада зупиняє розгляд.

Надзвичайно важливою є норма частини другої ст. 151 Конституції, згідно з якою за зверненням Верховної Ради України Конституційний Суд України надає висновок щодо додержання конституційної процедури розслідування і роз­гляду справи про усунення Президента України з поста в по­рядку імпічменту. Слід зазначити, що предметом розгляду є не сама наявність підстав для імпічменту, а лише процесуаль­ні питання, пов'язані з додержанням конституційної проце­дури розслідування і розгляду справи про усунення Прези­дента України з поста. Конституційний Суд перевіряє також конституційність додержання порядку створення відповідно до ст. 111 Конституції тимчасової спеціальної слідчої комісії Верховної Ради України для проведення розслідування, право­мочність складу та дій такої комісії при проведенні розсліду­вання та прийняття рішення про звинувачення Президента України у вчиненні державної зради або іншого злочину.

Повноваження Конституційного Суду України поширю­ються також і на вирішення питань, передбачених ст. 159 Кон­ституції, оскільки він дає висновки щодо відповідності вимо­гам статей 157, 158 Конституції внесених Президентом України або двома третинами від конституційного складу Верховної Ради законопроектів про зміни до Конституції України. Пункт 28 ст. 85 Конституції передбачає також необхідність для Конституційного Суду надання висновків щодо порушен­ня Верховною Радою Автономної Республіки Крим Конститу­ції України або законів України при вирішенні питання про дострокове припинення її повноважень.

Акти Конституційного Суду України приймаються відкри­тим голосуванням. Засідання вважається правомочним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин складу Конститу­ційного Суду, а акт — прийнятим, якщо за нього проголосу­вали не менше 10 суддів. Акти мають бути вмотивовані, ви­кладені у письмовій формі, підписані суддями, які були при­сутні на відповідному засіданні при розгляді справи. Судді не мають права утримуватися від голосування, але мають право на особисту думку, якщо не згодні з рішенням чи висновком. Рішення та висновок Суду можуть бути переглянуті самим Конституційним Судом згідно зі ст. 68 закону при виявленні нових обставин у справі, які не були предметом його розгля­ду, але були наявні під час розгляду і прийняття рішення або надання висновку у справі.

Згідно зі ст. 152 Конституції України закони та інші право­ві акти за рішенням Конституційного Суду України можуть бути визнані неконституційними повністю чи в окремій час­тині, якщо вони не відповідають Конституції України або якщо була порушена встановлена Конституцією України процедура їх розгляду, ухвалення або набрання ними чинності. Такі ак­ти або їх окремі положення, що визнані неконституційними, втрачають чинність з дня ухвалення Конституційним Судом України рішення про їх неконституційність.

Велике значення має діяльність Конституційного Суду у забезпеченні в Україні прав і свобод людини і громадянина. Важливим його завданням є забезпечення конституційної за­конності, а це має основоположне значення для створення в Україні правової державності, основою якої є права людини. Не меншу роль відіграє Конституційний Суд у забезпеченні стабільності конституційного ладу і захисту Конституції. Конституційний Суд України виконує досить важливі повно­важення в аспекті становлення конституціоналізму в нашій державі, і його діяльність в умовах економічної і політичної нестабільності має все більше значення. Інститут конститу­ційного контролю є гарантом додержання конституційної за­конності, забезпечення найвищої юридичної сили конститу­ційних приписів. Конституційна юстиція в Україні перебуває на стадії свого становлення і є чимало проблем і труднощів у діяльності Конституційного Суду України. Але практика йо­го функціонування вже свідчить, що він починає суттєво впливати на процес державотворення в Україні для добробуту народу.

Контрольні запитання

146.           Яка специфіка правового статусу Конституційного Суду України?

147.    Які конституційні вимоги до претендента на посаду судді Конститу­ ційного Суду України?

148.    Якими нормативно-правовими актами регламентується організація і діяльність Конституційного Суду України?

149.    На основі яких принципів суддя Конституційного Суду України реа­ лізує свої повноваження?

150.           Які повноваження Конституційного Суду України?

151.    Які процедури діяльності Конституційного Суду України?

 

88