yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Право->Содержание->§ 2. Судова система України

Конституційне право України

§ 2. Судова система України

Судова система це сукупність діючих в Україні судів, що функціонують на єдиних конституційних засадах.

Створення надзвичайних та особливих судів згідно з части­ною п'ятою ст. 125 Конституції забороняється. Система судів загальної юрисдикції в нашій державі будується за принци­пами територіальності й спеціалізації. Найвищим судовим органом у системі судів загальної юрисдикції є Верховний Суд України, а вищими судовими органами спеціалізованих судів є відповідні вищі суди. Згідно з законом діють апеляцій­ні та місцеві суди. Так, відповідно до Закону «Про судоустрій України» систему судів загальної юрисдикції складають: міс­цеві суди, Апеляційний суд України; Касаційний суд Украї­ни,  вищі спеціалізовані суди, Верховний Суд України. Вищи­ми судовими органами спеціалізованих судів є відповідні ви­щі спеціалізовані суди. Військові суди належать до загальних судів і здійснюють на основі Конституції і законів України правосуддя у Збройних Силах України та інших військових формуваннях, утворених відповідно до закону. Спеціалізова­ними в Україні є господарські, адміністративні та інші суди, які визначені як спеціалізовані суди. Закон «Про судоустрій України» не дає виключного переліку спеціалізованих судів.

Місцевими загальними судами є районні, районні у містах та міжрайонні суди, а також військові суди гарнізонів. До місцевих господарських судів належать господарські суди Ав­тономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севасто­поля. Місцевими адміністративними судами є окружні суди, що утворюються в округах відповідно до указу Президента України.

Місцеві суди в судовій системі України займають особливе місце, оскільки вони вирішують основну кількість судових справ. У них широка компетенція. Місцевий суд є судом пер­шої інстанції і розглядає справи, віднесені процесуальним за­коном до його підсудності. При цьому місцеві загальні суди розглядають кримінальні та цивільні справи, а також справи про адміністративні правопорушення. Місцеві господарські суди згідно із Законом «Про судоустрій України» розглядають справи, що виникають з господарських правовідносин, а та­кож інші справи, що віднесені процесуальним законом до їх підсудності. Місцеві адміністративні суди розглядають місце­ві справи, що пов'язані з правовідносинами у сфері державно­го управління та місцевого самоврядування. Але вони не мо­жуть розглядати справи адміністративної юрисдикції у сфері військового управління, розгляд яких здійснюють військові суди. Процесуальним законом визначається підсудність окре­мих категорій справ місцевим судам, а також порядок їх роз­гляду.

Згідно із Законом «Про судоустрій України» у системі судів загальної юрисдикції в Україні діють загальні та спеціалізо­вані апеляційні суди. Апеляційними загальними судами є апеляційні суди областей, міст Києва та Севастополя, Апеля­ційний суд АРК, військові апеляційні суди регіонів та апеля­ційний суд Військово-Морських сил України, а також Апеля­ційний суд України. Встановлено, що у разі необхідності замість апеляційного суду області можуть утворюватися апе­ляційні загальні суди, територіальна юрисдикція яких поши­рюється на декілька районів області. Апеляційними спеціа­лізованими судами є апеляційні господарські суди та апеляцій­ні адміністративні суди, які утворюються згідно з указом Президента України в апеляційних округах. До складу апе­ляційного суду входять судді, як правило, обрані на посаду судді безстроково, голова суду та його заступники. В апеля­ційних судах утворюються судові палати. Причому у складі загального апеляційного суду утворюється судова палата у цивільних справах та судова палата у кримінальних справах. У складі спеціалізованого апеляційного суду можуть утворюватися судові палати з розгляду окремих категорій справ за встановленою спеціалізацією в межах відповідної спеціальної судової юрисдикції. У складі Апеляційного суду України є: судова палата у цивільних справах; судова палата у кри­мінальних справах; військова судова палата.

Апеляційні суди розглядають справи в апеляційному по­рядку відповідно до процесуального закону; розглядають у першій інстанції справи, визначені законом (крім апеляцій­них господарських судів). Вони також ведуть та аналізують судову статистику, вивчають і узагальнюють судову практи­ку, надають місцевим судам методичну допомогу у застосу­ванні законодавства, здійснюють інші повноваження, перед­бачені законом. Апеляційний суд України розглядає справи, які віднесені до його підсудності, в апеляційному порядку відповідно до вимог процесуального закону. В апеляційних судах для вирішення організаційних питань діє президія від­повідно до вимог Закону «Про судоустрій України», яка роз­глядає питання організації діяльності суду, судових палат та апарату суду, затверджує персональний склад судових палат, заслуховує інформацію голів судових палат щодо діяльності судових палат, розглядає матеріали узагальнення судової практики та аналізу судової статистики, приймає відповідні рекомендації, розглядає питання організаційного забезпечен­ня діяльності суду та виробляє пропозиції щодо його поліп­шення, розглядає питання роботи з кадрами суддів і праців­ників апарату суду та підвищення їх кваліфікації, заслуховує інформацію голів місцевих судів щодо організації діяльності цих судів, надає методичну допомогу місцевим судам з метою забезпечення правильного застосування ними законодавства тощо.

Касаційний суд України діє у складі суддів, обраних на посаду безстроково, голови суду та його заступників. У його складі діють: судова палата у цивільних справах; судова па­лата у кримінальних справах; військова судова палата.

До його повноважень належать: розгляд у касаційному по­рядку справ, віднесених до його підсудності; ведення і аналіз судової статистики, вивчення і узагальнення судової практи­ки; надання методичної допомоги у застосуванні законодавст­ва судами нижчого рівня; здійснення інших повноважень, передбачених законом. У Касаційному суді України для ви­рішення організаційних питань діє президія, до якої входять голова суду, його заступники, а також судді, кількісний та персональний склад яких визначається рішенням загальних зборів суддів цього суду. Повноваження президії визначаєть­ся в ст. ЗО Закону «Про судоустрій України».

В Україні діють також вищі спеціалізовані суди. Вищими судовими органами спеціалізованих судів є Вищий господар­ський суд України, Вищий адміністративний суд України, а також інші відповідні вищі спеціалізовані суди, що утворю­ються Президентом України в порядку, визначеному Законом «Про судоустрій України». Інших вищих судів поки що не­має. Вищі спеціалізовані суди складаються з суддів, обраних на посаду безстроково, голови суду та його заступників. У цих судах можуть утворюватися судові палати з розгляду окре­мих категорій справ. У вищому спеціалізованому суді для ви­рішення організаційних питань діє президія, а для вирішен­ня загальних питань діяльності відповідних спеціалізованих судів — пленум вищого спеціалізованого суду. Ці суди мають друковані органи. Вищий спеціалізований суд розглядає в ка­саційному порядку справи відповідної судової юрисдикції, веде та аналізує судову статистику, вивчає й узагальнює судову практику, надає методичну допомогу судам нижчого рівня, здійснює інші повноваження, передбачені законом. Розгляд у вищому спеціалізованому суді здійснюється тільки колегіально.

При цих судах можуть утворюватися науково-консульта­тивні структури. У Законі «Про судоустрій України» (ст. 45) встановлюється, що науково-консультативна рада при вищо­му спеціалізованому суді створюється з метою опрацювання питань, пов'язаних з роз'ясненням законодавства, а також для надання висновків щодо проектів законів та інших нор­мативно-правових актів та з інших питань, пов'язаних з необ­хідністю наукового забезпечення діяльності вищого спеціа­лізованого суду. В офіційному друкованому органі вищого спеціалізованого суду публікуються матеріали судової прак­тики, рішення з організаційних питань цього суду, інші мате­ріали.

Найвищим судовим органом у системі судів загальної юрис­дикції згідно з частиною другою ст. 125 Конституції України є Верховний Суд України, який здійснює правосуддя і забез­печує однакове застосування законодавства усіма судами за­гальної юрисдикції. Верховний Суд України очолює голова Верховного Суду України. До складу Суду входять судді Вер­ховного Суду України, обрані безстроково, кількість яких встановлюється Указом Президента України за поданням Го­лови Верховного Суду, погодженим з Радою суддів України. У складі Верховного Суду діють: судова палата у цивільних справах; судова палата у кримінальних справах; судова пала­та у господарських справах; судова палата в адміністратив­них справах. У складі Верховного Суду діє Військова судова колегія.

Верховний Суд України має значні повноваження. Він роз­глядає у касаційному порядку рішення загальних судів у справах, віднесених до його підсудності процесуальним зако­ном; переглядає в порядку повторної касації усі інші справи, які розглянуті судами загальної юрисдикції в касаційному порядку. У випадках, передбачених законодавством, Верхов­ний Суд розглядає інші справи, пов'язані з виключними об­ставинами. Він дає роз'яснення з питань застосування зако­нодавства. Це робиться на основі узагальнення судової прак­тики та аналізу судової статистики. Верховний Суд у разі необхідності визнає нечинними роз'яснення пленуму вищого спеціалізованого суду, що підкреслює його провідну роль у системі судів загальної юрисдикції. Ця його діяльність спря­мована на забезпечення законності в роботі спеціалізованих судів. Верховний Суд дає висновок щодо наявності чи відсут­ності в діяннях, у яких звинувачується Президент України, ознак державної зради або іншого злочину. Це повноваження передбачено частиною шостою ст. 111 Конституції України. Він також надає за зверненням Верховної Ради письмове по­дання про неможливість виконання Президентом України своїх повноважень за станом здоров'я, що передбачено ст. 110 Конституції України. Верховний Суд України має право звер­татися до Конституційного Суду України у випадках виник­нення у судів загальної юрисдикції при здійсненні ними правосуддя сумнівів щодо конституційності законів, інших правових актів, а також щодо офіційного тлумачення Консти­туції України та законів. Це повноваження Верховного Суду випливає із ст. 150 Конституції України. Верховний Суд веде та аналізує судову статистику, вивчає та узагальнює судову практику, знайомиться з практикою застосування законодав­ства, що має суттєве значення для забезпечення законності при розгляді судами різних категорій справ. Він також у ме­жах своїх повноважень вирішує питання, що випливають з міжнародних договорів України. Верховний Суд представляє суди загальної юрисдикції у зносинах з судами інших дер­жав, виконуючи при цьому представницькі функції.

Для вирішення внутрішніх організаційних питань діяль­ності Верховного Суду діє Президія Верховного Суду у складі Голови, його заступників, голів судових палат, секретаря Пленуму та суддів, кількісний склад яких визначається Пле­нумом Суду. Пленум Верховного Суду є колегіальним орга­ном. Він обирає на посаду та звільняє з посади Голову Верхов­ного Суду, утворює судові палати Верховного Суду, визначає їх кількісний склад, призначає голів судових палат та їх за­ступників, визначає кількісний склад суддів Президії Вер­ховного Суду та обирає їх, призначає секретаря Пленуму Вер­ховного Суду, дає роз'яснення судам загальної юрисдикції з питань застосування законодавства, приймає рішення про звернення до Конституційного Суду з питань конституційнос­ті законів та інших правових актів, а також щодо офіційного тлумачення Конституції України та законів. Відповідно до Конституції України Пленум схвалює висновок щодо наявно­сті чи відсутності в діяннях, у яких звинувачується Прези­дент України, ознак державної зради або іншого злочину, а також ухвалює подання до Верховної Ради про неможливість виконання Президентом України своїх повноважень за ста­ном здоров'я, затверджує Регламент Пленуму Верховного Суду. Пленум приймає з розглянутих питань постанови, які публікуються в офіційному друкованому органі Верховного Суду.

При Верховному Суді діє Науково-консультативна рада, яка утворюється з числа висококваліфікованих фахівців у га­лузі права для попереднього розгляду проектів постанов Пле­нуму щодо роз'яснення законодавства, надання висновків щодо проектів законодавчих актів та з інших питань діяль­ності Верховного Суду, підготовка яких потребує наукового забезпечення. Верховний Суд має офіційний друкований ор­ган — «Вісник Верховного Суду України».

 

90