yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Різні конспекти лекцій->Содержание->2.4. Кооперативи виробників і споживачів

Кооперування

2.4. Кооперативи виробників і споживачів

Ощадно-позичкові кооперативи. Житлові та інші коопера­тиви для забезпечення потреб своїх членів дуже часто потре­бують додаткових коштів, адже внески членів не можуть ство­рити достатній для ефективної праці капітал. У таких випад­ках кооперативи беруть позички в комерційних банках, але, по-перше, це збільшує собівартість послуг чи товарів, які потрібні їхнім членам; по-друге, загрожує кооперативам втра­тою економічної самостійності та зниженням прибутків.

Додаткових коштів потребують і фізичні особи. Проте, кредит у комерційних банках не завжди вигідний, особливо тоді, коли позичка береться для купівлі споживчих товарів. На допомогу людям і кооперативним організаціям приходять кредитні товариства.

Кредитний кооператив забезпечує своїх членів необхідни­ми для господарської діяльності чи для задоволення спожив­чих потреб позичками на прийнятних для них умовах.

Великою популярністю серед населення користуються кре­дитні спілки — кооперативні об'єднання виключно фізичних осіб. Вони пропонують своїм членам дешевий кредит і зберіга­ють їхні заощадження на умовах комерційного банку. Кредитні спілки найбільш поширені в Північній Америці, а з європей­ських країн — в Ірландії та Україні.

Страхові кооперативи. Популярними також є коопера­тиви, що надають своїм членам страхові послуги. Вони, як і приватні та державні страхові фірми, гарантують клієнтам по­криття витрат у випадку втрати врожаю, здійснюють страхові виплати після втрати особистого майна або працездатності. Як правило, членами страхових кооперативів стають дрібні підприємці, фермери, а також люди найманої праці: лікарі, вчителі, промислові та сільськогосподарські робітники та інші особи, які прагнуть зекономити на отриманні страхових по­слуг.

Страховий кооператив створюється, щоб його члени мали змогу економити при отриманні гарантій на покриття матері­альних збитків, завданих стихією чи в результаті нещасного випадку, смерті тощо.

Універсальні (інтеґральні) кооперативи. Якщо люди, маючи різноманітні потреби і як виробники, і як споживачі, не можуть з різних причин вступити одночасно в декілька спеціалізованих кооперативних товариств, вони створять ко­оператив, який буде надавати їм всі необхідні послуги. Такий кооператив, наприклад, забезпечуватиме дешевий кредит, економію на закупівлях споживчих товарів та отриманні якіс­них соціально-побутових послуг і, водночас, допомагатиме реалізовувати продукцію, вироблену членами цього товариства. Якщо жодне із названих завдань не виступатиме для коопера­тиву пріоритетом, його не можна буде вважати ні кредитним, ні споживчим, ні збутовим.

Кооператив, створений з метою забезпечення широкого спектра потреб його членів, називають поліфункціональним, або універсальним.

Найбільше універсальних кооперативів працює у сфері товарно-грошового обігу. Вони поєднують кредитування, торгів­лю, громадське харчування, надання тих чи інших послуг.

Поширені універсальні кооперативи й в сільському госпо­дарстві. Вони займаються збутом сільськогосподарської про­дукції, її переробкою, транспортуванням, зберіганням, забез­печенням сільськогосподарських виробників насінням, добри­вами, кормами, кредитами, страховими послугами тощо.

Останнім часом кількість поліфункціональних кооперативів зростає. Трапляється, що й спеціалізовані товариства для того, щоб витримати конкуренцію, розширюють функції й стають універсальними, хоча залишаються формально споживчими, кредитними, виробничими тощо.

Висновки

1. Кооперативи задовольняють різноманітні потреби своїх членів, через що відрізняються функціями та організацією.

2. Кооперативні організації поділяють на кооперативи ви­робників та кооперативи споживачів. Кооперативи виробників допомагають своїм членам збільшити їх трудові доходи (заро­бітки), кооперативи споживачів — зекономити, тобто дешевше отримати товари та послуги вищої якості (або більшу їх кіль­кість). Окремі кооперативи задовольняють потреби своїх членів і як виробників, і як споживачів.

3. Кооперативи функціонують у багатьох галузях сучасної економіки. Фінансові кредитують своїх членів на вигідних для них умовах або дозволяють економити при отриманні гарантій на покриття можливих матеріальних втрат (страхуванні). Про­мислові та сільськогосподарські допомагають членам набути у спільне користування необхідні їм засоби виробництва, від­шукати роботу (клієнтів) чи дають можливість заробляти влас­ною працею на кооперативному підприємстві, збувають вироб­лений членами товар безпосередньо або після його переробки, а також закуповують (орендують) необхідні знаряддя і пред­мети праці. Транспортні, будівельні, торговельні кооперативи, а також товариства, що функціонують у сфері послуг, теж за­безпечують своїх членів роботою (клієнтами) або товарами для вигідного їх перепродажу (якщо люди об'єднуються в них як виробники) чи навпаки, здешевлюють членам споживчі товари та послуги (якщо люди об'єднуються в них як споживачі).

4. Переважна більшість кооперативів функціонує одночас­но у кількох галузях економіки. Кооперативи, у яких не пере­важає один із родів діяльності, і члени постійно користуються всіма видами послуг, що пропонуються, належать до розряду універсальних (інтегральних). Кількість інтегральних това­риств нині зростає.

 

 

11