yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share

Кооперування

Розділ 4

КООПЕРАТИВНІ ЦІННОСТІ

4.1. Загальнолюдські цінності — підґрунтя кооперативних принципів

Поняття "кооперативні цінності". Людина дотримується певних принципів тому, що ґрунтує свою діяльність, своє став­лення до життя на певних цінностях*. Вона визнає вартісними для себе ті чи інші ідеї, речі, розраховуючи з їх допомогою реалізувати свої бажання, задовольнити потреби. Назвемо цінності, притаманні людині як особливій істоті, що наділена почуттями і розумом. Такими загальнолюдськими цінностями вважають життя, добро, красу, істину. Виділяють також на­ціональні цінності — рідну землю, мову, символіку, звичаї і цінності особисті — улюблену роботу, дім, дітей, тощо. Зазви­чай, люди не до кінця усвідомлюють, які саме цінності визна­чають плин їхнього життя. їхні ідеали — зразки, еталони цінностей, як правило розмиті, нечіткі. І все ж саме на підставі цих ідеалів люди оцінюють вартість реально існуючих матері­альних та духовних благ.

Кооперативи створювались людьми, що мали спільні ідеа­ли, погляди на життя. Отже, кооперативи — це добровільні об'єднання людей, суспільні ідеали яких в основному співпа­дають. Спільні для переважної більшості кооператорів цінності визначають політику та повсякденну практику кооперативу, стають ідейним фундаментом кооперативних принципів.

Важливість усвідомлення кооператорами тих засад, які формують ідейне підґрунтя кооперативного руху, спонукала лідерів Міжнародного кооперативного альянсу встановити і на­звати кооперативні цінності. Прийнята XXXI конгресом МКА "Заява про кооперативну ідентичність" (1995 р.) вважає вартіс­ними для кооператорів взаємодопомогу, відповідальність, де­мократію, рівність, справедливість, солідарність, чесність, від­вертість, соціальну відповідальність та турботу про інших (рис. 4.1):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отже, кооперативні цінності — це загальнолюдські цінності, вартісність яких члени кооперативів визнають і завдяки яким вони співпрацюють.

Значення кооперативних цінностей. Названі десять ко­оперативних цінностей — універсальні, а отже, мають бути покладені в основу співпраці кооператорів у будь-якій країні. їх роль у житті кооперативу така:

·        кооперативні цінності — регулятори взаємовідносин між членами кооперативу. На їх основі кооператори створюють у товаристві здоровий моральний клімат, налагоджують това­риські та ділові стосунки;

·     кооперативні цінності визначають характер відносин між кооперативами та суспільством. Дотримання кооператорами суспільно визнаних цінностей створює навколо їхнього товари­ства здоровий моральний клімат, підтримує престиж коопера­тиву та дозволяє успішно функціонувати;

·     кооперативні цінності гуманізують громаду, в якій функ­ціонують кооперативи. Вони спонукають партнерів та симпатиків кооперації до діяльності в інтересах людини, стають осно­вою взаємостосунків між керівниками кооперативів й інших фірм, політичних та громадських організацій.

Таким чином, кооперативні цінності — необхідна умова існу­вання кооперативів та кооперативного руху.

 

15