yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Різні конспекти лекцій->Содержание->4.2. Базові цінності кооператорів

Кооперування

4.2. Базові цінності кооператорів

У "Заяві про кооперативну ідентичність" сказано, що такі цінності як взаємодопомога, відповідальність, демократія, рів­ність, справедливість і солідарність лежать в основі кооперації. Розглянемо зміст кожної з цих базових кооперативних цін­ностей.

Об'єднання для взаємодопомоги. Кооператори цінують взає­модопомогу, оскільки розуміють, що кожен з них в змозі допо­могти самому собі, лише допомагаючи іншим членам коопера­тиву. На основі взаємодопомоги також будуються стосунки між кооперативом, який є об'єднанням людей, та кожним з його членів як з окремою особою.

Будучи організаціями взаємодопомоги, кооперативи допо­магають своїм членам покращити:

·        господарську діяльність підприємств, що перебувають у їхній власності (або власних домогосподарств). Зокрема, вони допомагають з вигодою збути товар, вироблений членом ко­оперативу (збутові товариства), переробити напівфабрикат, що збільшить дохід виробника (збутово-переробні товариства), отримати дешевий кредит для розширення господарської діяль­ності (кредитні товариства);

·     матеріальне становище шляхом економії коштів при придбанні товарів або послуг (споживчі та послугові товари­ства);

·     житлові умови, тому що купують, орендують або будують їм дешеве і якісне житло (житлові товариства).

Сприяють кооперативи й задоволенню інших матеріальних, а також духовних потреб своїх членів.

Кооперативи, які є господарськими демократичними органі­заціями, стають для кооператорів школою господарювання і управління. Беручи участь в економічній діяльності коопера­тиву, в управлінні своєю організацією, аналізуючи її стосунки з партнерами по бізнесу та владою, кожен кооператор має змо­гу набути досвіду та знань, необхідних для самостійної госпо­дарської та громадської діяльності.

Окрім цього, кооперативи, як складова економічної систе­ми та водночас громадські інституції, можуть позитивно впли­вати на реґіональну і національну економіку, на політичну си­туацію в країні загалом.

Відповідальність перед іншими. Зміст такої цінності як відповідальність полягає в тому, що кооператив, як об'єднан­ня осіб, відповідає за задоволення спільних потреб, тоді як кожна з цих осіб несе відповідальність за забезпечення інте­ресів усієї організації.

Підкреслимо, що члени кооперативу, як власники несуть матеріальну і моральну відповідальність за його діяльність. Водночас, вони беруть активну участь в його житті, дбають про інтереси своєї організації, орієнтуючи її на задоволення спільних матеріальних та духовних потреб.

Кооперативна демократія. Цінувати демократію означає визнавати обов'язковість та безальтернативність виборності органів управління кооперативом та їх підконтрольність чле­нам товариства. Право кожного обирати та бути обраним в ор­гани управління кооперативом, необмежені повноваження за­гальних зборів кооперативу (зборів представників) як вищого органу управління, обов'язкова підзвітність постійно діючих органів управління зафіксовані в статутах організацій. Стату­ти дозволяють членам товариств брати участь в управлінні ко­оперативом на загальних зборах, стати членами ради, правлін­ня, ревізійної та інших комісій чи комітетів. Кооператори самі приймають рішення щодо важливих питань діяльності коопе­ративу, не допускаючи при цьому тиску (морального чи фізич­ного) на жодного з-поміж себе.

Поважати демократію означає цінувати рівноправність всіх членів кооперативу в питаннях управління. Саме тому в ко­оперативних організаціях найчастіше практикують правило "один член — один голос". Цінуючи рівність, у кооперативах визнають необхідність забезпечення кожному членові можли­вості користуватися послугами кооперативних підприємств, а також отримати частку чистого доходу, пропорційну грошо­вому, майновому внеску кооператора в основний капітал своєї організації та в її сукупний дохід, його трудовій участі в діяль­ності кооперативу. Моральна рівність передбачає взаємоповагу й відсутність тиску на кооператора.

Рівність передбачає також пошану до прав кожного члена кооперативу, тобто справедливість. Цінуючи справедливість, кооператори забезпечують між собою справжню, якщо можна так сказати, безіменну рівність, яка не залежить ні від ситуа­цій, що складаються в процесі життєдіяльності кооперативу, ні від характеру конкретної особи. Найбільшим виявом спра­ведливості у кооперативі є розподіл отримуваних доходів відпо­відно до участі кожного члена в діяльності своєї організації.

Кооперативна солідарність. Щоб домогтися повнішого за­доволення матеріальних та духовних потреб, забезпечити ефек­тивну діяльність кооперативу як добровільного демократично­го об'єднання, його члени повинні єднатися у своїх помислах і діях, тобто проявляти солідарність. Солідарність — це резуль­тат взаємозалежності людей. Для кооператора солідарність — спонука до взаємодії, співробітництва.

Люди проявляють солідарність, коли засновують коопера­тив, беруть участь в управлінні товариством, надають підтрим­ку один одному, відповідають за його діяльність, визнають рівність та забезпечують справедливість. Спільність інтересів кооперативних товариств найбільш яскраво проявляється у створенні об'єднань (спілок, асоціацій) на місцевому, регіо­нальному, національному та міжнародному рівнях, а також у регулярній співпраці в економічній сфері та на ниві коопе­ративної пропаганди й обміну досвідом. Кооперативи співпра­цюють з громадськими організаціями, в тому числі й з полі­тичними об'єднаннями, з урядами власних держав та з міжна­родними організаціями, солідаризуючись із ними в діях, що ведуть до повнішого задоволення потреб членів кооперативів.

 

16