yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Різні конспекти лекцій->Содержание->4.3. Етичні цінності кооператорів

Кооперування

4.3. Етичні цінності кооператорів

У "Заяві про кооперативну ідентичність" підкреслено, що члени кооперативів визнають такі етичні вартості як чесність, відвертість, соціальну відповідальність та турботу про інших. Визнання цих цінностей забезпечує з одного боку, здоровий моральний клімат та єдність дій у кооперативі, а з іншого — престиж цієї організації, її "добре ім'я" чи, як прийнято зараз говорити, позитивний імідж у суспільстві.

Здоровий моральний клімат. Чесність передбачає недопу­стимість у кооперативі неякісних послуг, брехні, обрахунку, наживи за рахунок клієнта або працівника. Завдяки чесності забезпечується довіра кооператорів один до одного та довіра працівників і клієнтів до кооперативу.

Відкритість (відвертість, щирість) означає публічність ді­яльності кооперативу, прозорість його політики й водночас від­сутність дискримінації, можливість кожному вступити в коопе­ратив та користуватись його послугами.

Відвертість, щирість гарантують добрі стосунки між чле­нами кооперативу та довіру до нього громади, на території проживання якої він функціонує. Ця довіра забезпечується ще й тим, що громада завжди може висловити своє ставлення до рішень кооперативу, які впливають на її становище. Щоб збе­регти цю довіру кооператори зобов'язані регулярно інформува­ти як своїх членів, так і громадськість, органи місцевого само­врядування про діяльність своєї організації.

Відповідальність за інших. Відповідальність за долю суспіль­ства, громади, трудового колективу називають соціальною відповідальністю. Кооператори визнають свою відповідальність за кожного з членів об'єднання, за долю людей, які пов'язані з цією організацією. Це визнання проявляється у конкретних заходах, спрямованих на підвищення рівня життя кооперато­рів, покращенні обслуговування клієнтів, підвищенні платні працівникам тощо.

Соціальна відповідальність передбачає турботу про інших, яка проявляється у підтримці дій, що спрямовані на покра­щення умов життя і соціальний захист населення, у проведенні різних благочинних акцій, мета яких — надання допомоги дітям, літнім людям, інвалідам, хворим на алкоголізм, наркома­нам. Кооператори фінансують будівництво та утримання ліка­рень, шкіл, бібліотек, будинків відпочинку; навчають фахівців, консультують активістів, упроваджують у життя програми роз­витку кооперації; надають допомогу кооперації країн Африки, Азії, Латинської Америки.

Висновки

1.     Кооперативи як добровільні об'єднання створюються людьми, близькими між собою за ідеалами та ціннісними пріо­ритетами.

2.     Кооперативні цінності — це загальнолюдські цінності, що визнаються членами кооперативів та прихильниками коопе­рації. Вони — основа кооперативних принципів, що сприяють збереженню ідентичності кооперативів.

3.     Універсальними кооперативними цінностями вважають взаємодопомогу, відповідальність, демократію, рівність, спра­ведливість, солідарність.

4.     Кооператори цінують також чесність, відкритість, со­ціальну відповідальність та турботу про інших. Визнання цих цінностей засвідчує соціальну орієнтацію кооперативів.

 

 

 

 

17