yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share

Кооперування

5.2. Кооперативний рух

Поняття "кооперативний рух". Відповідно до визнаних ідеалів, ідеологій, представники тих чи інших соціальних груп (верств, класів) утворюють широкі неформальні об'єднання — соціальні рухи. У ряді країн значним впливом користуються, наприклад, рухи зацікавлені у встановленні або збереженні якихось політичних прав. Масовим став робітничий рух, спря­мований на захист інтересів найманих працівників. Значний вплив нині мають екологічний рух, рух за мир, рух противни­ків глобалізації тощо. Існує в країнах світу і кооперативний рух. Його учасники — це члени кооперативів та прихильники кооперації, які через свої організації і самостійно провадять діяльність, спрямовану на підтримку та розвиток кооперації, поширення і утвердження кооперативних ідеалів.

Участь у кооперативному русі передбачає:

·        свідомі дії, що не обумовлені посадовими обов'язками, і є результатом вільного вибору людини (об'єднання людей);

·        матеріальну підтримку кооперативів та кооперативних ініціатив, а також організаційну, економічну, політичну, пра­вову, наукову, культурно-освітню діяльність в інтересах ко­операції.

Кооперативний рух, як і будь-який інший соціальний рух, має ідейні основи та своїх лідерів, але позбавлений жорсткої організаційної структури, фіксованого членства та ідеологіч­ної однорідності. Серед його учасників — керівники коопера­тивів, відомі політики, вчені, письменники, рядові кооперато­ри та прихильники кооперації. Кооперативний рух спирається на кооперативи та їх об'єднання, на громадські організації, ство­рені прихильниками кооперації. Кількість учасників цього руху значно перевищує число кооператорів.

Міжнародний кооперативний рух. У XIX ст. кооператив­ний рух існував на регіональному та національному рівнях. Упродовж минулого століття прагнення кооператорів до нала­годження співробітництва сприяло набуттю кооперативним рухом міжнародного характеру. Міжнародний кооперативний рух — це солідарність та співпраця національних і міжнарод­них кооперативних та громадських організацій, згуртованих навколо Міжнародного кооперативного альянсу.

Заснований 1895 р. Міжнародний кооперативний альянс, який зараз визнано найавторитетнішим представником інтере­сів кооперації на міжнародній арені, забезпечує організований характер міжнародної кооперативної діяльності та розвиток різних форм кооперативного співробітництва. Кооператорам вдалось налагодити взаємовигідну зовнішньоторговельну діяль­ність і добитись сприятливих умов для неї на митних кордо­нах та в сфері податків. Активно проходять й обміни бізнесо­вими проектами в торгівлі, виробництві та будівництві, техно­логіями зберігання й транспортування товарів, інформаційними та навчальними програмами, кооперативною літературою. Усе частіше відбуваються міжнародні зустрічі для обміну коопера­тивним досвідом, проводяться міжнародні конференції та сим­позіуми, на яких удосконалюються кооперативна ідеологія, стратегія кооперативних об'єднань, кооперативна політика. По­силення організованості кооперативного руху стало в XX ст. ви­значальною тенденцією його розвитку.

Кооперативні товариства та їх об'єднання налагодили спів­робітництво з некооперативними організаціями і державними установами. Зокрема, з 1971 р. функціонує Об'єднаний комітет сприяння в наданні допомоги кооперативам, до складу якого входять представники від Організації Об'єднаних Націй, Між­народної організації праці, Продовольчої й сільськогосподар­ської організації (РАО), Міжнародного кооперативного альян­су та низки інших авторитетних міжнародних кооперативних і некооперативних організацій. Серйозну підтримку кооперації надають Рада економічного й соціального розвитку (ЕКОСОС) та Комітет зі сприяння та розвитку кооперативів (КОПАК) при ООН.

Масштабна господарська та інша діяльність, активне спів­робітництво на регіональному, національному й міжнародному рівнях, широка громадська підтримка принесли добрі плоди кооперації. Сумарна чисельність членів кооперативних органі­зацій, що входять до Міжнародного кооперативного альянсу, наближається до 800 млн осіб. У країнах Європейського Сою­зу налічується близько 132 тис. кооперативів, які об'єднують близько 83,5 млн членів і в яких працюють 2,3 млн осіб. У СІЛА діє 47 тис. кооперативів, у 20-ти з яких щорічний товарообіг перевищує 1 млрд доларів. Зростає також роль і значення ко­оперативів у країнах "третього світу". Зокрема, в Африці ко­оперативи займають друге після держави місце у забезпеченні людей працею.

Значення кооперативного руху. Розгортання кооперативно­го руху сприяло формуванню і розвитку сучасного суспільства, що проявилося через:

1.     зростання захищеності малозабезпечених верств населен­ня, працівників та дрібних виробників;

2.     розвиток кооперативного підприємництва, дрібного та середнього бізнесу;

3.     утвердження в економіці принципів ділової етики, орієн­тації на інтереси клієнта;

4.     зміцнення демократії та розвиток громадянського су­спільства;

5.     зростання освітнього рівня населення, розвиток націо­нальних культур.

 

19