yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Різні конспекти лекцій->Содержание->5.3. Кооперативні традиції

Кооперування

5.3. Кооперативні традиції

Кооперативна свідомість. Основні складові. Успішний роз­виток кооперативного руху вирішальною мірою залежить від рівня кооперативної свідомості його учасників. Прихильники кооперативної ідеї стають свідомими кооператорами лише тоді, коли приймуть кооперативні цінності та отримають знання про кооперацію. Вони повинні також освоїти, умовно кажучи, "програми кооперативної діяльності", що містять своєрідні регулятори поведінки кооператора. Такі регулятори або інфор­маційні модулі з приписами ("це потрібно"), заборонами ("цього не можна"), дозволами та рекомендаціями ("ось так варто"), закладаються в свідомості людини переважно під час міжособистісних контактів та завдяки кооперативній освіті. Обгово­рюючи з лідерами кооперативів, кооператорами "зі стажем" ситуації, пов'язані з кооперативами, засвоюючи специфічну кооперативну лексику, спостерігаючи відповідні кооператив­ним цінностям зразки поведінки, вивчаючи теорію кооперації та її історію, знайомлячись із життєписами її лідерів, їхніми спогадами, читаючи художні твори, героями яких є свідомі кооператори, нещодавно залучені до кооперативного руху люди виробляють для себе певну лінію поведінки й починають чи­нити так, як годиться кооператорам. Вони, до речі, не завжди спроможні чітко пояснити, чому в конкретній ситуації вчини­ли б так, а не інакше, але підсвідомо відчувають, що саме так й повинні діяти.

Основи кооперативної свідомості закладаються, перш за все, з допомогою кооперативних традицій.

Кооперативні традиції — це найбільш тривкі правила ко­оперативної діяльності, "звички" товариств кооператорів, в обо­лонці яких регулятори кооперативної поведінки тривалий час зберігаються незмінними. Кожний національний чи регіональ­ний кооперативний рух, кожний кооператив має власні тра­диції. Загальновизнаними на міжнародному рівні стали тра­диції святкування Міжнародного дня кооперації та вшануван­ня кооперативного символу — Стягу веселки.

Міжнародний день кооперації. Кооператори європейських країн систематично проводять масштабні пропагандистські ак­ції, щоб продемонструвати здобутки кооперації та залучити нових членів до роботи. Це — виставки досягнень, кооператив­ні свята, публічні дискусії тощо. Під час першого післявоєнно­го конгресу Міжнародного кооперативного альянсу в Базелі (1921 р.) прозвучали пропозиції здійснювати подібні пропаган­дистські заходи на міжнародному рівні. У жовтні 1922 р. на зустрічі кооператорів у м. Ессен (Німеччина) було запропонова­но обрати для цього першу суботу липня. Кооперативні лідери більшості країни планували провести в цей день не лише про­пагандистські акції, а й широкомасштабне святкування, тому обрали найкращий місяць літа. Починаючи з 1923 р., Між­народний день кооперації відзначають щорічно. За традицією, в цей день оприлюднюється Звернення Секретаріату МКА до кооператорів усього світу, в якому аналізуються досягнення кооперативного руху, визначаються стратегічні цілі та перспек­тиви розвитку.

День української кооперації. До Другої світової війни в Україні відзначали національний День кооперації. Ініцію­вав це свято "артільний батько" Микола Левитський. Ще 1896 р. він запропонував святкувати День кооперації 30 верес­ня, у день святих Віри, Надії, Любові та Софії. На той час сільськогосподарські роботи в основному уже завершувалися, то ж активну участь в святкуванні могли брати не лише міща­ни, а й селяни.

Символіка Стягу веселки. Стяг веселки поєднує всі сім кольорів спектру світла від червоного до фіолетового, символі­зуючи цим єдність і, водночас, багатоманітність кооператив­ного руху. Прапор вказує також на те, що кооперативні ідеа­ли, як і веселка добре відомі кожному, але їх сутність, як і сутність світла, можна збагнути лише через освіту. Веселку було обрано символом кооперативного руху ще й тому, що в ба­гатьох легендах вона виступає дорогою або брамою до кращо­го, вищого світу, означає надію та мир, символізує тріумф, перемогу добра над злом, світла над темрявою.

Кожен з семи кольорів кооперативного прапора теж має своє значення: червоний символізує хоробрість, мужність, роже­вий — бачення можливостей, жовтий вказує на важливість зе­леного, а зелений — на потребу в нарощуванні кількості ко­оперативів. Голубий колір символізує перспективи, вказує на необхідність забезпечувати освіту та допомогу менш успішним, обіцяє єднання усіх народів світу; синій демонструє, що люди можуть навчитися самодопомоги через співпрацю (коопера­цію), а фіолетовий означає теплоту людських стосунків, друж­бу та красу.

Уперше піднятий 1924 р. у залі Міжнародної кооператив­ної виставки в Генті, Стяг веселки викликав загальне захоп­лення. Наступного року він був офіційно визнаний прапором кооперативного руху і досі залишається символом кооперації.

Висновки

1.     Кооператори відчувають свою єдність та розуміють не­обхідність діяти, виходячи з кооперативних цінностей та ідеа­лів, тобто є носіями спеціальної кооперативної свідомості.

2.     Розвиваючи та систематизуючи кооперативні ідеали, ко­оператори витворили ідеологічні системи (ідеології), що визна­чають роль та місце кооперації в суспільстві.

3.     Наукові погляди на кооперацію поділяють на соціалі­стичні й ліберальні. Окремо виділяють вчення кооперативізму, згідно з яким майбутнє суспільства за кооперацією.

4.     Згідно з теоретичними концепціями, роль кооперації в еко­номіці й суспільстві зростатиме. Кооперативи сприятимуть подоланню соціальних суперечностей, утвердженню демокра­тії, розвиткові громадянського суспільства, підвищенню рівня освіти.

5.     Соціальний рух, що ставить за мету реалізувати коопера­тивні ідеали, називають кооперативним рухом. Участь у ко­оперативному русі передбачає свідомі дії, спрямовані на розви­ток кооперації й поширення кооперативної ідеї.

6.     Кооперативний рух має не лише національний, а й між­народний характер. Міжнародний кооперативний рух полягає у співпраці та солідарності національних кооперативних орга­нізацій, згуртованих навколо Міжнародного кооперативного альянсу.

7.     Кооперативна свідомість формується завдяки вивченню основ кооперації та міжособистісним контактам кооператорів. Вона підтримується кооперативними традиціями, серед яких святкування Міжнародного дня кооперації та вшанування ко­оперативного символу — Стягу веселки.

 

 

20