yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share

Кооперування

Розділ 6

СОЦІАЛЬНА МІСІЯ КООПЕРАТИВІВ

6.1. Кооперативи як соціальний інститут

Соціальні ролі та функції. Кооперативи — лише незначна частка розмаїтих спільнот, з яких складається сучасне суспіль­ство. Кожна людина, залежно від місця проживання, віку, за­нять, умов життя, інтересів та нахилів, постійно долучається до тих чи інших спільнот, виконуючи у суспільстві певні ролі та соціальні функції. Наприклад, будь-який студент україн­ського ВНЗ від народження належить до певної статі, родини, релігійної та адміністративно-територіальної спільноти, націо­нальності. Він може ще бути членом якоїсь партії, громадської організації, спортивної секції, фанатом конкретного спортив­ного клубу, співака або ансамблю, працівником фірми тощо. Окремі студенти можуть також долучитися до створення нових спільнот — молодіжного об'єднання, музичного гурту, коопе­ративу тощо. Створюючи ці нові спільноти і входячи в уже існу­ючі, студенти соціалізуються, тобто долучаються до суспільства у кожній з його основних сфер: до економіки, соціальної сфе­ри, до політичного та духовного життя.

Сфери суспільного життя. Названі підсистеми суспільства різняться змістом людської діяльності, міжгруповими та міжособовими відносинами, що виникають в ході такої діяльності, інститутами, які реалізують та регулюють ці відносини, цінно­стями й нормами, відповідно до яких люди обирають спосіб своєї поведінки. Економіка забезпечує виробництво матеріальних благ та послуг; у межах соціальної сфери ці блага й послуги розподіляються, задовольняються духовні потреби людини; чинна політико-правова система виконує функції регулятора процесів виробництва та розподілу, а духовна, продукуючи ду­ховні цінності, ідейно поповнює виробництво, розподіл і регу­лювання.

Призначення людських спільнот. Відносини, у які люди вступають між собою у кожній з царин суспільного життя, в ре­альному житті людини тісно переплітаються. Натомість, спільноти створюються людьми, як правило, для діяльності в одній із названих сфер. Наприклад, акціонерні товариства нарощують статки своїх членів, інвестуючи економіку; гро­мадські об'єднання на зразок Студентського братства задоволь­няють потреби молоді в самовираженні та відпочинку; партії призначаються для проведення у життя схваленої їх членами політики і т. ін. Кооператив, як і згадані акціонерне товари­ство, студентське братство, політична партія — це лише певна форма організації спільної діяльності людей, що склалася істо­рично, один з численних соціальних інститутів, завдяки яким функціонують людські спільноти та суспільство в цілому. Та­ким чином, кооперативи мають у суспільстві якесь місце, при­значення, сенс існування, іншими словами, виконують певну соціальну місію.

Кооператив — корпоративне підприємство. Місце коопера­тивів у такій складній системі як суспільство визначається насамперед природою цих організацій. Кооперативи — підпри­ємства корпоративного типу, що працюють на неприбутковій основі, тобто не заради отримання прибутку, а щоб обслугову­вати своїх членів, задовольняючи їх економічні, соціальні та культурні потреби (рис. 6.1). Специфіка цих економічних ор­ганізацій в тому, що вони мають риси, притаманні громадським об'єднанням, а отже належать водночас до економічних інсти­тутів та інститутів громадянського суспільства* (соціальної сфери).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кооператив — юридична особа. Як і інші корпорації* ко­оператив — юридична особа*, відокремлена від своїх членів- клієнтів-власників. Нині юридична відповідальність членів ко­оперативу за його зобов'язаннями обмежується, як правило, їх інвестиціями в нього (сумою внесених паїв). Законодавець може відносити кооперативи, окремі їх види як до орієнтованих на прибуток (підприємницьких), так і до неприбуткових (під­приємницьких) організацій.

Соціальна місія української кооперації. В українському су­спільстві, згідно із Законом України "Про кооперацію" (2003 р.), кооперативи призначені для "задоволення економічних, со­ціальних та інших потреб членів... на основі поєднання їх осо­бистих та колективних інтересів, поділу між ними ризиків, ви­трат і доходів, розвитку їх самоорганізації, самоуправління та контролю" (ст. 3). Відповідно до згаданого Закону України, основні завдання кооперації — забезпечити:

·        підвищення життєвого рівня членів кооперативів, захист їх майнових інтересів і соціальних прав;

·       створення системи економічної та соціальної самодопо­моги населення і суб'єктів господарювання;

·        залучення у виробництво товарів, робіт, послуг, додатко­вих трудових ресурсів, підвищення трудової й соціальної ак­тивності населення;

·    створення і розвиток інфраструктури, необхідної для ведення господарської й іншої діяльності кооперативів з метою зростання матеріального добробуту їх членів та задоволення потреб у товарах і послугах;

·    сприяння сталому розвитку та становленню засад демок­ратичного розвитку суспільства.

 

21