yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Різні конспекти лекцій->Содержание->7.5. Реалізація кооперативних принципів у правових документах, що регулюють діяльність кооперативів

Кооперування

7.5. Реалізація кооперативних принципів у правових документах, що регулюють діяльність кооперативів

Кооперативні принципи як джерело кооперативного права. Кооперативні закони, національні й регіональні, покликані формувати таке правове поле, в якому організаційна структу­ра кооперативу працювала б ефективно. Для цього повинні існувати певні юридичні норми, які не знайшли або недостатньо знайшли висвітлення у кооперативних принципах, і які є про­довженням або розвитком цих принципів. Ці юридичні нор­ми, наприклад, забезпечують демократичний стиль управлін­ня на всіх його рівнях, постійну увагу обраних лідерів і найма­ного управлінського персоналу до рядових членів кооперативу, визначають порядок інвестування і повернення паїв тощо. Таким чином, завдяки певним юридичним нормам органі­заційна структура кооперативу підтримує баланс між демо­кратичним управлінням і ефективною роботою кооперативу (що часто буває альтернативою). Це є основою конкуренто­спроможності кооперативної форми бізнесу. В деяких країнах, де не існує спеціального кооперативного законодавства, визна­чення і юридичні норми щодо організаційної структури коопе­ративів передбачені їх статутами.

Кооперативні закони регулюють не лише діяльність пер­винних кооперативних товариств, але їх об'єднань, спільних і дочірніх підприємств. Центральні постачальницькі, марке­тингові, банківські інституції, створені кооперативами на ко­оперативних засадах, в більшості випадків є винятком для антимонопольного законодавства. У розвинутих країнах дер­жава і уряд прагнуть не втручатися у справи кооперативів, обмежуючи свою роль реєстрацією кооперативу, регулюван­ням щодо здійснення аудиту, контролем за виконанням ко­оперативного законодавства та фіксацією факту ліквідації ко­оперативу.

Уніфікація кооперативного законодавства України. Вер­ховна Рада України ухвалила базовий кооперативний Закон України "Про кооперацію", в якому уніфіковані найважливіші нормативно-правові акти, що стосуються всіх видів кооперації (рис. 7.1):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Під уніфікацією кооперативних законів слід розуміти при­ведення цих законів до єдиної теоретико-методологічної осно­ви, структурної побудови та загальної ідеології, що визначаєть­ся природою кооперативних організацій. Таким чином, Закон узагальнює деякі спільні принципи побудови кооперативних організацій, узгоджує їх з міжнародними принципами коопе­рації, що сприяє солідарності і стратегічній взаємодії усіх гілок кооперації в Україні.

Висновки

1.     Найвищу юридичну силу щодо правового регулювання діяльності кооперативних організацій має Конституція Украї­ни. Загальні та спеціальні закони повинні відповідати консти­туційним приписам.

2.     Конституція України забезпечує гарантії незалежності та самостійності кооперації, запобігає будь-якому втручанню в 'її діяльність.

3.     Розробляючи нормативно-правові акти, кооперативні ор­ганізації виступають від свого імені, а не від імені держави.

4.     Спеціальні кооперативні закони є пріоритетними щодо загальних законів.

5.     Кооперативне законодавство є правовою базою відроджен­ня української кооперації.

6.     Прийняті Верховною Радою України кооперативні зако­ни містять правові норми, характерні для всіх видів коопера­тивів.

7.     Основу кооперативного законодавства становлять спе­ціальні Закони України "Про споживчу кооперацію", "Про сільськогосподарську кооперацію", "Про кредитні спілки", "Про кооперацію".

8.     Підзаконні нормативно-правові акти приймаються відпо­відно до норм чинного законодавства.

9.     Внутрішньокооперативні акти приймаються органами управління (з'їзд, рада, правління), яким кооперативні товари­ства делегували право прийняття нормативних актів, обов'яз­кових для всіх кооперативних організацій та підприємств си­стеми.

 

30