yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share

Кооперування

Розділ 8

ПРАВОВИЙ СТАТУС КООПЕРАТИВУ

8.1. Правове становище кооперативів

Поняття "правове становище кооперативів". Під право­вим становищем кооперативу розуміється встановлення нормативно-правовими актами його місця в системі кооперації, правові можливості здійснювати господарські, соціальні та інші функції щодо забезпечення економічних, соціальних, культурних та інших інтересів пайовиків, а у виробничих кооперативах — підприємницьких функцій з дотриманням кооперативних принципів властивими для нього формами і за­собами.

Правове становище кооперативу — комплексна правова ка­тегорія, яка визначається нормами кооперативного та інших галузей права. Правове становище кооперативу включає такі структурні елементи: цивільну і статутну право- і дієздатність; нормативне закріплення мети, предмета і напрямів діяльності; відносини власності; зміст майнових і земельних прав та обо­в'язків; порядок виникнення і припинення діяльності та прин­ципи функціонування; органи управління та їх компетенцію; систему юридичних гарантій кооперативних прав і цінностей.

Кооператив як юридична особа. У ст. 23 Цивільного кодек­су України подано визначення юридичної особи. Нею визнається організація, яка має відокремлене майно, може від свого імені набути майнових і особистих немайнових прав і нести обов'яз­ки, бути позивачем і відповідачем в суді, арбітражному або третейському. Відповідно до ст. 24 Цивільного кодексу Украї­ни одним із видів юридичних осіб є кооперативні організації та їх об'єднання.

Правове становище кооперативу закріплене в різних нормативно-правових актах. Нормами цивільного права встанов­люються цивільно-правова; господарська правоздатність і діє­здатність кооперативу як юридичної особи, правила участі у ринкових, товарно-грошових відносинах, умови захисту май­нових прав та інтересів. Кооператив як юридична особа пови­нен мати своє найменування і місцезнаходження. Дієздатність кооперативу як юридичної особи здійснюється через органи, які утворюються і діють відповідно до закону або установчих документів.

Нормами кооперативного права визначаються мета і пред­мет діяльності кооперативу (товариства), закріплюються ко­оперативні принципи; види кооперативів та їх об'єднань; внут­рішня структура; умови і порядок створення, функціонування і припинення діяльності; права та обов'язки членів коопера­тиву; основні напрями господарської, соціальної та іншої діяль­ності з метою задоволення економічних та інших інтересів па­йовиків, зміст майнових відносин і господарської діяльності, структура, функції і компетенція органів управління і контро­лю тощо.

Нормативне закріплення мети та напрямків діяльності кооперативів. Закон України "Про кооперацію" визначає ко­оператив як первинну ланку системи кооперації, створену вна­слідок об'єднання фізичних та/або юридичних осіб на основі членства для сільськогосподарської та іншої діяльності з ме­тою поліпшення свого економічного стану. Відповідно до зав­дань та характеру діяльності цей Закон поділяє кооперативи на такі типи: виробничі, обслуговуючі та споживчі. За напря­мами діяльності кооперативи можуть бути: житлово-будівельними, садово-городніми, гаражними, торговельно-закупівельни­ми, транспортними, освітніми, туристичними, медичними тощо.

Кооператив має статус юридичної особи, самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в установах банку, печатку із своїм найменуванням.

У Законі України "Про споживчу кооперацію" (1992 р.) є визначення споживчого товариства, яке стосується первин­ної ланки споживчої кооперації. Згідно зі ст. 5 Закону, спо­живче товариство — це самостійна, демократична організація громадян, які на основі добровільності членства і взаємодопо­моги за місцем проживання або роботи об'єднуються для спіль­ного господарювання з метою поліпшення свого економічного і соціального стану.

Правове становище сільськогосподарських кооперативів визначено Законом України "Про сільськогосподарську ко­операцію". Правове становище кредитних спілок (товариств) в загальних рисах визначено Законом України "Про кредитні спілки".

Правове становище виробничих, сільськогосподарських, споживчих, обслуговуючих, садівничих, житлових, житлово-будівельних, дачно-будівельних, гаражних та інших видів ко­оперативів визначається також їх статутами та іншими уста­новчими документами.

 

31