yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Різні конспекти лекцій->Содержание->8.3. Статут та інші угоди, що регулюють взаємовідносини членів кооперативу

Кооперування

8.3. Статут та інші угоди, що регулюють взаємовідносини членів кооперативу

Вимоги до кооперативного статуту. Статут — це прий­нятий згідно із законодавством основний документ, затвер­джений засновниками кооперативу, яким визначається його правове становище.

У Законі України "Про споживчу кооперацію" (ст. 5, п. 2) записано, що основним документом, який регулює діяльність споживчого товариства, є статут. Зміст статуту кожного ко­оперативу розробляється і затверджується засновниками са­мостійно.

У статуті зазначаються такі реквізити: найменування і міс­цезнаходження: рішення про те, що кооператив є юридичною особою та має свої печатку і штамп, розрахунковий та інші ра­хунки в установах банків; предмет і мета діяльності; органи управління; порядок їх створення і компетенція; джерела і порядок формування майна, створення майнових фондів, роз­поділу доходів; порядок та умови припинення діяльності (ре­організації, злиття, поділу та ліквідації), а також інші положення.

На відміну від установчого договору статут містить більш детальну інформацію про кооператив. У ньому більш конкрет­но визначені внутрішні функції і структура кооперативу, а са­ме: надання членства, його призупинення і закінчення, порядок проведення загальних зборів, голосування, вимоги і порядок обрання правління кооперативу, обов'язки виконавчого дирек­тора (менеджера), порядок роботи кооперативу, фінансові відно­сини, звітність, умови внесення поправок у статут.

У статуті сільськогосподарського кооперативу зазначаєть­ся порядок формування і використання земельних фондів, здій­снення земельно-пайових відносин та ін.

Загальні вимоги до статутів кооперативів та інших уста­новчих документів полягають у тому, щоб вони не суперечили чинному законодавству, насамперед Конституції України, Ци­вільному кодексу, Земельному кодексу, законам України "Про власність", "Про підприємництво" (для виробничих коопера­тивів), "Про оподаткування", "Про працю", "Про охорону праці", "Про охорону навколишнього середовища", "Про кооперацію", "Про споживчу кооперацію" (для споживчих товариств), "Про сільськогосподарську кооперацію" (для сільськогосподарських виробничих і обслуговуючих кооперативів), "Про кредитні спіл­ки" (для кредитних спілок).

Похідні від статуту внутрішньокооперативні нормативні акти. Згідно зі Статутом, кооперативи приймають здебільшого такі внутрішньокооперативні нормативні акти:

·          Правила внутрішнього розпорядку;

·          Положення про пайовий і неподільний фонди;

·         Положення про оплату праці;

  • Положення про кооперативні виплати та виплати на майновий пай;
  • Положення про кооперативні виплати на земельний пай (для сільськогосподарських кооперативів) та ін.

До внутрішньокооперативних актів належить також колек­тивний договір, який укладається між адміністрацією і трудо­вим колективом кооперативу, в якому використовується най­мана праця.

 

33