yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share

Кооперування

Розділ 9

УПРАВЛІННЯ КООПЕРАТИВОМ

9.1. Поняття права кооперативного самоврядування

Юридичне визначення поняття "кооперативне самовря­дування". Сутність колективного самоврядування в коопера­тиві та кооперативному об'єднанні проявляється як:

1.     участь у вирішенні всіх найважливіших питань діяль­ності кооперативу безпосередньо його членів;

2.     виборність чи призначення виконавчо-розпорядчих та контрольно-ревізійних органів, а також окремих посадових осіб згідно зі статутом;

3.     додержання вимог гласності при обговоренні та прий­нятті рішень з питань діяльності кооперативу;

4.     поєднання колегіальності й єдиноначальності при здій­сненні своїх функцій органами управління та контролю, де кожний окремий член кооперативу зобов'язаний підпорядко­вуватись утвореним органам управління і обраним чи призна­ченим посадовим особам;

5.     свобода критики з боку членів кооперативу й обов'язок керівників та інших посадових осіб кооперативу товариства та об'єднання своєчасно і найбільш ефективним способом врахову­вати в своїй роботі критичні зауваження і громадську думку членів.

Система управління у кооперативі визначається, в першу чергу, Законами України "Про споживчу кооперацію", "Про кредитні спілки", "Про сільськогосподарську кооперацію", "Про кооперацію". Вони є юридичною основою, на яку спи­рається кооператив у своїй діяльності та управлінні (рис. 9.1):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Статути, які розробляються згідно з вищезазначеними За­конами, визначають органи управління та контролю в коопе­ративі, порядок їх утворення, сферу компетенції та процедури прийняття рішень.

Досконало розроблений Статут і Правила внутрішньої гос­подарської діяльності відіграють суттєву роль, оскільки ці документи є необхідною умовою демократичного управління в кооперативі. Проте, цього недостатньо: демократичне управ­ління вимагає відповідного способу управління, а саме: постій­ного спілкування з членами кооперативу, розповсюдження ін­формації, позитивної особистої позиції керівників.

Органи управління кооперативу. Органи управління ко­оперативу, створення яких передбачено Законами України та розробленими на їх основі статутами такі:

1.     Загальні збори, на яких кожен член кооперативу має один ухвальний голос незалежно від розміру його паю, а асоційо­ваний член — лише право дорадчого голосу.

2.     Правління і його голова, що обираються на загальних зборах. Правління утворюється лише в кооперативі, до складу якого входить не менше десяти членів. В іншому випадку функції правління виконує голова.

3.     Ревізійна комісія (або ревізор, якщо в кооперативі менше десяти членів).

4.     Спостережна рада, яка утворюється, якщо членами ко­оперативу є понад 50 осіб.

5.     Виконавчий директор, який не є членом кооперативу, а найманою правлінням особою, що керує персоналом та отри­мує платню за виконання своїх функцій.

Компетенцію органів управління подано в табл. 9.1.

Кооперативи, споживчі товариства відповідно об'єднують­ся в районні та обласні об'єднання, спілки та Всеукраїнське (центральне) об'єднання, спілку кооперативів, товариств. Кож­ній із цих структур управління властиві свої органи самовря­дування: на районному рівні — конференція, рада, правління, спостережна рада, ревізійна комісія, на обласному рівні — з'їзд, рада, правління і ревізійна комісія, на рівні України — з'їзд, конференція, рада, правління і ревізійна комісія. Повнова­ження кожної із цих структурних утворень визначаються відпо­відним статутом; на всі ці структури поширюються чинні зако­ни "Про споживчу кооперацію", "Про сільськогосподарську ко­операцію", "Про кредитні спілки", "Про кооперацію".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 9.1. Компетенція органів управління

Питання1

Приймає рішення

1

2

Вступ нових членів

Правління приймає рішення, а загальні збори затверджують їх

Виключення членів

Те саме

Вихід членів з кооперативу до закінчення періоду дії зобов'язань

Правління приймає рішення, але спірні питання передаються на розгляд зборів

Зобов'язання членів щодо здійснення діяльності та внесення паїв

Визначаються Правилами внутрішньої господарської діяльності, які ухвалюються загальними зборами

Розподіл попереднього результату

(кооперативні виплати та нарахування на паї)

Загальні збори приймають рішення про розподіл попереднього результату діяльності (кооперативні виплати, нарахування на паї та резервні фонди)

Правління визначає принцип, за яким здійснюються кооперативні виплати (розподіл за видами діяльності)

Повернення паїв (період очікування та умови)

Рішення приймає правління в межах Правил внутрішньої господарської діяльності

Бюджет кооперативу (річний і квартальний)

Готуються і схвалюються правлінням

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продовження табл. 9.1

1

2

Інвестиції

Рішення приймає правління, але якщо розмір інвестиції перевищує встановлені Правилами внутрішньої господарської діяльності обмеження, вимагається попереднє ухвалення з боку загальних зборів

Отримання кредиту

Застосовуються ті самі правила, але обмеження можуть бути різними

Купівля невеликого обладнання та витратних матеріалів

Виконавчий директор уповноважений займатися закупівлею в межах ухваленого бюджету, за межами цього ліміту рішення приймає правління

Надання відстрочки оплати для членів кооперативу

Рішення приймає правління

Вибір засобів виробництва і постачальників (кооператив з постачання засобів виробництва)

Перше, що необхідно зробити — визначити перелік (каталог), тобто які види насіння та хімічних речовин будуть запропоновані членам кооперативу. Це рішення приймає правління, потім виконавчий директор обирає постачальника

Реалізація

Рішення приймає виконавчий директор. Але якщо запропонована ціна нижча за мінімальну ціну, встановлену правлінням, потрібна згода правління

Встановлення попередніх цін на послуги та продукцію

Рішення приймає правління за пропозицією виконавчого директора

Організація та планування надання послуг

Рішення приймає виконавчий директор, спірні питання розглядає правління

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закінчення табл. 9.1

1

2

Наймання виконавчого директора та бухгалтера

Рішення приймає правління після узгодження з виконавчим директором

Наймання працівників

Рішення приймає виконавчий директор

 

35