yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share

Кооперування

9.2. Загальні збори

Повноваження зборів кооперативу. Загальні збори є вищим органом управління кооперативом. їх повноваження закріп­лені ст. 15 Закону України "Про кооперацію". Роль загальних зборів полягає в обранні правління, а також органів контролю ревізійної комісії та спостережної ради, у схваленні (або відхи­ленні) політики, яку провадить правління.

Більшість рішень, що приймаються на загальних зборах, є рішеннями, які попередньо були прийняті правлінням, за­гальні збори їх схвалюють або (як виняток) відхиляють. До компетенції загальних зборів входить: затвердження фінансо­вого звіту, оцінка управління кооперативом (звіт про проведе­ну діяльність), рішення про прийняття нових членів, прий­няття Правил внутрішньої господарської діяльності та ін.

Деякі рішення вимагають обов'язкового схвалення загаль­ними зборами. Це обов'язково при зміні Статуту, створенні філії, вступі в спілку або асоціацію кооперативів, і, звичайно, при ліквідації або реорганізації кооперативу. Це також обо­в'язково при прийнятті принципових рішень, які стосуються, наприклад, капіталовкладень, підписання контракту на отри­мання кредиту на суму, що перевищує ліміт, встановлений Правилами внутрішньої господарської діяльності. До того ж, правління може просити загальні збори про попереднє схва­лення важливого рішення, якщо в цьому є потреба.

Практика показує, що проводити детальні обговорення що­до стратегічних напрямів діяльності, а також вносити пропози­ції стосовно покращення діяльності кооперативу на загальних зборах недоцільно. Такі питання і пропозиції повинні обгово­рюватись протягом року. На розгляд загальних зборів можна внести одну визначену проблему, але її обговорення треба ре­тельно організувати, щоб уникнути ситуацій, коли на загаль­них зборах обговорюється широке коло питань, але не буде прийматися жодне рішення.

Порядок скликання зборів кооперативу. Скликання загаль­них зборів є обов'язковою процедурою в демократичному житті кооперативу. Дотримання процедур — це дуже важливий мо­мент, оскільки саме в такий спосіб можна перевірити, чи ко­оператив формується на стійких демократичних засадах. У ко­оперативі, в якому управління здійснюється належним чином, на загальних зборах несподіваних ситуацій не виникає — не тому, звичайно, що члени пасивні, а через те, що протягом року правління чітко дотримується Статуту і Правил внутріш­ньогосподарської діяльності, рішення обговорюються і прий­маються згідно з думкою членів кооперативу, вони постійно отримують відповідну інформацію і мають можливість протя­гом року брати участь в житті кооперативу на демократичних засадах.

Ст. 15 Закону України "Про кооперацію" дозволяє, у разі коли з організаційних причин (через територіальне розміщен­ня чи значну чисельність членів кооперативу) проведення за­гальних зборів членів кооперативу неможливе, скликання збо­рів уповноважених. Кількість членів кооперативу, які мають право делегувати уповноважених, та порядок делегування упов­новажених для участі у зборах уповноважених визначаються статутом кооперативу.

Ст. 7 Закону "Про споживчу кооперацію", передбачає, що збори уповноважених скликаються з метою оперативного вирі­шення питань, які віднесені до компетенції загальних зборів. Слід вважати недопустимою практику підміни загальних зборів зборами уповноважених, оскільки це суперечить кооператив­ним принципам "один член — один голос". Цим самим основ­на частина членів — пайовиків споживчого товариства усу­вається від особистої участі у вирішенні актуальних питань діяльності товариства, що призводить до порушення принципів колективно-кооперативного самоврядування.

           

 

36