yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Різні конспекти лекцій->Содержание->9.6. Ревізійна комісія (ревізор)

Кооперування

9.6. Ревізійна комісія (ревізор)

Утворення ревізійної комісії. Ревізійна комісія утворюєть­ся, якщо кооператив налічує не менше десяти членів. У про­тилежному випадку функції ревізійної комісії виконує реві­зор. Член ревізійної комісії (ревізор) є членом кооперативу, але він не може бути одночасно і членом правління. Ревізійна комісія повинна проводити збори раз на місяць або частіше, якщо того вимагає поточна ситуація в кооперативі.

Повноваження ревізійної комісії (ревізора ). Ревізійна комі­сія (ревізор) контролює фінансову та економічну діяльність ко­оперативу:

1.  перевіряє, щоб постійно і належним чином ведеться пе­релік всіх операцій, щоб бухгалтерські книги велися ретельно та відображали дійсні результати господарювання;

2.  перевіряє, щоб усі члени отримували послуги на рівних умовах;

3.   виявляє необачні дії та недбале ставлення до виконуваної справи, якщо такі мають місце;

4.  переконується в тому, що фінансовий звіт відбиває ре­альні цифри.

Ревізійна комісія звітує перед загальними зборами. Вона уповноважена робити запит на будь-яку інформацію та доку­ментацію (бухгалтерські рахунки, контракти), яку вона вва­жає за необхідне отримати від правління, його голови, вико­навчого директора або бухгалтера, які, в свою чергу, повинні безперешкодно надати відомості в стислі строки.

Діяльність ревізійної комісії та професійний аудит. Будь- який член кооперативу може обиратися до складу ревізійної комісії (або ревізором), навіть якщо він нефахівець з бухгалтер­ського обліку. Проте, він повинен виконувати складне техніч­не завдання, пов'язане з бухгалтерським обліком: ревізійна перевірка є завданням навіть важчим за бухгалтерський облік. Тому ревізійна комісія повинна мати в якості асистента профе­сійного аудитора. Консультативний центр і Спілка кооперативів повинні надати кооперативу аудиторські послуги.

 

40