yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share

Кооперування

9.7. Спостережна рада

Утворення спостережної ради. Спостережна рада утво­рюється, коли в кооперативі є принаймні 50 членів. Як прави­ло, вона складається з 3—5 осіб, які є членами кооперативу, але не правління. Голова обирається із членів спостережної ради. Збори ради повинні проводитися не менше, ніж раз на квартал.

Повноваження спостережної ради. Спостережна рада не має управлінської влади. Її роль полягає у виконанні таких функ­цій:

1.  контроль виконавчої дирекції і ревізійної комісії;

2.   нагляд за тим, щоб управління кооперативом відповіда­ло чинному законодавству, Статуту та Правилам внутрішньої господарської діяльності;

3.  оцінка економічної діяльності кооперативу.

Спостережна рада подає свої зауваження правлінню і звітує перед загальними зборами. Ревізійна комісія постійно надає спостережній раді відповідну інформацію щодо діяльності ко­оперативу, а також пояснення і доповнення в разі потреби.

Висновки

1. Кооператив ставить за мету надання послуг своїм чле­нам. Його мета полягає в задоволенні їх потреб, а його еконо­мічна ефективність оцінюється через покращання показників діяльності у господарствах членів в результаті діяльності ко­оперативу. Єдиний шлях досягнення цієї мети полягає в тому, щоб члени кооперативу брали участь у прийнятті рішень на всіх етапах, оскільки вони краще знають власні потреби.

2. Закони України "Про кооперацію", "Про споживчу ко­операцію", "Про сільськогосподарську кооперацію" та "Про кредитні спілки" є юридичною основою, на яку спираються кооперативи в своїй діяльності та управлінні.

3.   Завдяки праву самоврядування кожний член-пайовик спроможний брати участь у керуванні справами кооперативу. Це право визначено Законом України "Про кооперацію" (ст. 12 і ст. 15) і зафіксовано в кооперативних статутах.

4. Правила внутрішньої господарської діяльності допов­нюють Статут, уточнюючи функції кожного органу, чітко ви­значають обмеження компетенції кожного органу.

5. Демократичну основу кооперативного самоврядування становлять повноваження загальних зборів обговорювати та приймати накази пайовиків, заслуховувати звіти виконавчо-розпорядчих та контролюючих органів про їхню діяльність про­тягом звітного року.

6. Правління — це колегіальний виконавчо-розпорядчий орган, відповідальний перед вищим органом — загальними зборами членів пайовиків за стан справ і всю діяльність коопе­ративу. Воно здійснює повсякденне керівництво всією органі­заційною, господарською, фінансовою, договірною, соціальною та іншими видами діяльності кооперативу, допомагає всім під­порядкованим підприємствам в їхній роботі та у проведенні контролю за їх діяльністю.

7. Правління кооперативу очолює Голова кооперативу. Функ­ції Голови кооперативу та порядок його обрання (відкликання) визначаються статутом кооперативу.

8. Правління кооперативу може наймати виконавчого ди­ректора для оперативного управління діяльністю кооперати­ву. Виконавчий директор не може бути членом кооперативу, він здійснює свою діяльність на умовах контракту, який укла­дає з ним правління кооперативу.

9. Роль органів контролю не обмежується виявленням по­рушень фінансової дисципліни. Вони створюють умови для того, щоб члени виявляли довіру своєму кооперативу, що є за­порукою успіху. Члени кооперативу покладають на обраних членів Ревізійної комісії та Спостережної ради місію контро­лю за якістю управління кооперативом. Органи контролю мають виконувати цю місію, глибоко усвідомлюючи свою відпові­дальність.

 

41